Spring hovednavigationen over

2019 - Advokaten 3 Sæt et hurtigt punktum

Publiceret: 2. april 2019

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Meget taler for at løse en tvist ved mediation. Det er ofte hurtigere og billigere, og det egner sig til alle typer af sager. Dertil kommer, at parterne selv finder en løsning på konflikten og dermed bedre kan bevare et godt forhold. Mød formanden for Danske Mediatoradvokater, Finn Lænkholm, og to virksomheder, som opfordrer flere til at overveje mediation fremfor voldgift eller en retssag.

Temaet er skrevet af Tine Østergård

Fandt løsning efter ni timers forhandling  

Kalundborg Forsyning og entreprenørfirmaet Zacho-Lind har netop afsluttet en tvist via en enkelt dags mediation og anbefaler andre virksomheder at bruge samme metode.

MEDIATION HANDLER IKKE om at få ret eller uret, men om at komme hurtigt videre.

Sådan lyder det fra Laura Hurni Jensen, teamleder i Kalundborg Forsyning, og Poul Lauritzen, direktør i entreprenørfirmaet Zacho-Lind, som netop har stået over for hinanden i Mediationsinstituttet, hvor de løste en konflikt på ni timer.

- En god mediationsproces er kendetegnet ved, at der hurtigt bliver sat punktum i sagen. Ingen af parterne får 100 procent det, de kom efter, men til gengæld får de en løsning, som begge parter kan leve med, siger Laura Hurni Jensen og fortsætter:

- Det er trods alt bedre og langt mere effektivt end at anlægge en voldgiftssag, som ofte trækker ud i årevis og kræver enorme ressourcer – både i forhold til advokatregninger og interne ressourcer, hvor medarbejderne skal holde styr på flere og flere sagsakter.

Laura Hurni Jensen bakkes op af Poul Lauritzen.

- Fordelen ved mediation er, at processen begynder, inden fronterne for alvor bliver trukket op. Derfor kan tvisten afsluttes, inden virksomhederne har brugt masser af tid og penge på advokatregninger.

Konfliktens kerne

Konflikten mellem de to virksomheder begyndte i august 2018.

Kalundborg Forsyning og Zacho-Lind havde indgået en aftale om et fjernvarmeprojekt til et encifret millionbeløb. Men allerede inden blækket på kontrakten var tørt, og inden projektet for alvor gik i gang, blev kontrakten brudt.

Ifølge Kalundborg Forsyning havde Zacho-Lind bevidst underbudt på udbudsmaterialet vel vidende, at der ville komme ekstraregninger. Zacho-Lind mente imidlertid, at de havde budt på præcis den opgave, der fremgik af udbudsmaterialet, og at det var en projekteringsfejl, der var skyld i de ekstra omkostninger.

Parterne mødtes kort efter kontraktens afbrydelse for at afklare økonomiske udeståender, men uden at nå til enighed. Kalundborg Forsyning krævede bod, mens Zacho-Lind krævede erstatning for udgifter til indkøbte materialer, afholdte udgifter og tabt arbejdsfortjeneste. 

Knap tre måneder senere mødtes de i Mediationsinstituttet med advokat Finn Lænkholm som mediator.

Hverken Kalundborg Forsyning eller Zacho-Lind havde tidligere prøvet mediation, men af kontrakten fremgik det, at eventuelle konflikter skulle forsøges løst på den måde.

Bedste og værste scenarie

Parterne startede med at sidde over for hinanden i halvanden time med mediatoren for bordenden, hvor de hver især forelagde sagen og fandt frem til konfliktens kerne. Herefter blev parterne sendt ind i hver sit lokale, mens mediatoren gik fra lokale til lokale og styrede forhandlingerne.

Mediatoren sørgede for at trække linjerne op over for begge parter. Hvad sker der, hvis I ikke når til enighed? Hvad koster det at føre en voldgiftssag? Og hvad kommer I som minimum til at betale.

- Det løb hurtigt op i mange hundrede tusinde kroner, og så er det trods alt bedre at bløde op over for modparten og finde et hurtigt forlig, som begge er tilfredse med, siger Laura Hurni Jensen.

Ifølge Poul Lauritzen og Laura Hurni Jensen var mediatoren afgørende for, at forhandlingerne kom til at glide, og at parterne blev lydhøre over for hinanden.

- Vi var stærkt uenige, inden mediationen gik i gang, og kunne ikke selv finde en løsning. Derimod kunne mediatoren se tingene fra begge sider og pille parterne lidt ned, siger Poul Lauritzen.

Der kom for alvor skub i tingene efter seks-syv timer, hvor parterne begyndte at nærme sig hinanden, inden de til sidst nåede frem til en løsning, som begge var tilfredse med.

- Vi fik ikke, hvad vi kom efter. Men vi fik en aftale, som vi var glade for – og det samme var Kalundborg Forsyning heldigvis, siger Poul Lauritzen, som lægger vægt på, at en hurtig løsning kan danne grobund for et fremtidigt samarbejde.

Hurtigt i gang

Poul Lauritzen og Laura Hurni Jensen opfordrer andre virksomheder til at løse tvister via mediation. Og gerne så hurtigt som muligt.

- En sag kan ofte afgøres langt hurtigere, hvis der ikke er en stor sagsmappe i spil. Tag et eller to møder med modparten, og hvis I ikke kan blive enige, skal I opsøge en mediator. Det er nemmere og billigere end at trække konflikten i langdrag, siger Laura Hurni Jensen, som fortsætter:

- Sørg for at afsætte hele dagen. Der skal være tid og plads til forhandling – og til at vente på modpartens næste bud. Der er rigtig meget ventetid, og derfor går det ikke at have en bagkant.

Laura Hurni Jensen

Teamleder for vand og varme i Kalundborg Forsyning. Hovedforhandler i tvisten med Zacho-Lind.

Poul Lauritzen

Direktør i Zacho-Lind. Hovedforhandler i tvisten med Kalundborg Forsyning.

FAKTABOKSE

Mediation
Alternativ til voldgift og retssag. De involverede parter forsøger at finde en løsning ved hjælp af en uafhængig tredjepart, mediatoren.

Fordele ved mediation

·         Hurtigere afslutning

·         Færre advokatomkostninger og færre interne omkostninger

·         Fjerner risikoen for at tabe sagen

·         Bedre mulighed for et fremtidigt samarbejde

Mediation egner sig til alle erhvervssager

Virksomheder efterspørger i stigende grad advokater, der kan rådgive om mediation, siger formanden for Danske Mediatoradvokater, der opfordrer flere advokater til at bruge mediation fremfor at gå direkte til voldgift eller retssag.

MEDIATION KAN BRUGES i enhver tænkelig konflikt – lige fra store byggesager til mindre erhvervssager – og erhvervslivet efterspørger i stigende grad advokater, der kan bistå dem under mediation. Det vurderer mediatoradvokat Finn Lænkholm, som opfordrer advokater til at være åbne for metoden.

- Mange advokater afviser mediation, fordi de allerede har forsøgt at forlige sagen uden held. Men mediation skal netop bruges, når man ikke selv kan forlige sagen.

Han mener, at advokater skal bryde med traditionen for per automatik at vælge voldgift eller retssag.

- Klienterne bliver mere og mere omkostningsbevidste og er ofte mere interesserede i en hurtig løsning end i en langstrakt retssag eller voldgift. Det kan de få med mediation, hvor en uafhængig mediator sikrer hurtig fremdrift i forhandlingerne. Advokater, der forstår den omstilling, vil vinde i det lange løb.

Finn Lænkholm gør opmærksom på, at mediation ikke gør advokaten overflødig.

- Klienterne har fortsat brug for juridisk rådgivning, strategiske overvejelser og bistand til forhandlingerne under mediationen. Advokatens rolle bliver bare en lidt anden.

Hurtigere løsning

Mediation kan i gennemsnit løse en tvist inden for to-tre måneder. Det viser tal fra Mediationsinstituttet.

Til sammenligning varer voldgifter i gennemsnit 19 måneder, retssager 16 måneder og forligsforhandlinger fem måneder.

- Mediation kan typisk berammes inden for to til fire uger. Det betyder, at forhandlingerne går i gang, inden fronterne bliver trukket for hårdt op, og tvisten kan dermed løses hurtigere. Det betyder, at virksomhederne sparer interne ressourcer og i stedet kan bruge tiden på at tjene penge, siger Finn Lænkholm, der har været mediator i godt 210 sager.

Heraf er 80 procent blevet forligt på første møde, mens yderligere fem procent er blevet forligt på næste møde eller under den efterfølgende mailkorrespondance. De sidste femten procent er ikke blevet løst, hvorfor næste skridt har været voldgift eller retssag.

Stor besparelse

Mediationsinstituttet har tilsvarende opgjort, hvad de forskellige metoder i gennemsnit koster. Mediation koster i snit 50.000 kroner. Til sammenligning er prisen 314.000 kroner for voldgifter, 105.000 kroner for retssager og 292.000 kroner for forligsforhandlinger. Mediation er altså i gennemsnit 264.000 kroner billigere end voldgift.

- Virksomheder er ofte frustrerede over, at retssager eller voldgifter trækker ud i årevis. Det kan være dyrt i forsinkede projekter, tabt omsætning, advokatregninger og skadet omdømme, siger Finn Lænkholm.

Han fremhæver, at de eneste sager, der ikke egner sig til mediation, er principielle sager, der skal danne præcedens for en lang række tilsvarende sager. Et eksempel er de nylige afgørelser om MgO-plader i byggeriet, der har fastlagt retstilstanden på området.

Bygger bro

- I erhvervskonflikter fylder økonomiske overvejelser selvfølgelig meget. Men det handler i lige så høj grad om, at parterne ikke vil acceptere uretfærdighed og urimeligheder fra samarbejdspartnere eller kunder. Parterne har behov for at fortælle deres version af sagen og udtrykke deres irritation eller skuffelse, inden de drøfter løsningen med modparten, siger Finn Lænkholm.

Derfor foregår første del af mediationen med at modne parterne til senere at indgå i konstruktive forhandlinger. De taler tingene igennem og får nuanceret det forudgående forløb. Først herefter taler man om de mulige elementer i løsningen af tvisten – eksempelvis afhjælpning af mangler i en entreprisesag eller betaling af erstatning.

Tredje step i processen er selve forligsforhandlingerne. De foregår typisk ved, at de stridende parter sætter sig i hver sit lokale, mens mediatoren går fra part til part og løbende fremlægger forligsforslag, indtil begge parter er tilfredse med løsningen.

- Mediatoren skal bygge bro mellem parterne og gribe de åbninger, der viser sig i forhandlingerne. Og så skal mediatoren bevare optimismen og overblikket, også når forhandlingerne ser ud til at været gået i stå. Mediatoren beder ofte parterne om at overveje, hvad det betyder for dem, hvis sagen ikke bliver forligt.

Finn Lænkholm giver som mediator aldrig sin juridiske vurdering af sagen til parterne. Det overlader han til partsadvokaterne. Parterne kan dog bede ham fungere som mægler i stedet for mediator, så han også giver sin juridiske vurdering af sagen.

- Særligt inden for byggeriet er der en del sager, hvor parterne vælger mægling i stedet for mediation, fordi parterne har brug for et ekstra skub, før sagerne bliver forligt.

Mediation i byggeriet

Noget tyder på, at erhvervslivet er klar til at forsøge sig med mediation.

1. januar 2019 trådte nye standardvilkår i kraft for bygge- og anlægsbranchen. Heri er der som noget nyt aftalt en konfliktløsningstrappe, som forenklet betyder, at tvister i byggeriet efter forhandling skal søges løst ved mediation eller mægling, inden parterne indleder en voldgiftssag. 

- Byggeriets parter har med de nye standardvilkår i AB18 ønsket at øge brugen af mediation og mægling i byggeriets tvister. Det sker i erkendelse af, at byggeriet hvert år bruger cirka 2,2 milliarder kroner på løsning af tvister. Det svarer til en femtedel af byggebranchens overskud efter skat, siger Finn Lænkholm, som mener, at der i høj grad bliver brug for advokater, der forstår mediation.

Finn Lænkholm
Formand for Danske Mediatoradvokater, ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA. Tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Retsmægler ved domstolene.

Har gennemført over 210 sager som mediator. Gennemfører også mæglingsforløb i virksomheder, hvor der er intern uenighed i ledelsen eller ejerkredsen. Desuden erfaren oplægsholder og underviser i mediation og forhandling.