Spring hovednavigationen over

Advokatsamfundets opgaver

Advokatsamfundet arbejder på partipolitisk neutralt grundlag for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. Vi fører tilsyn med alle landets advokater og værner om advokaternes uafhængighed og integritet.

Advokater har altid været underlagt høje krav og etiske standarder. Sammen med titlen advokat følger en lang række regler og pligter, advokaten skal overholde. Herunder møderetten, pligten til at være forsikret, deltage i efteruddannelse i hele advokatens arbejdsliv, at overholde klientkontoreglerne og en række andre regler for og krav om god advokatskik.

Alle aktive advokater i Danmark har pligt til at være en del af Advokatsamfundet og betaler for tiden årligt 8.800 kr. ekskl. moms i bidrag. 

For tiden er der cirka 7.300 aktive advokater i Danmark, som dermed underlagt reglerne for god advokatskik.

Vi fører tilsyn med advokater

En af Advokatsamfundets vigtigste opgaver er at føre tilsyn med alle landets advokater og advokatvirksomheder. Advokatsamfundet skal påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, herunder at advokater overholder god advokatskik.

En anden central opgave for Advokatsamfundet er at arbejde for advokaters faglige kompetencer. Advokatsamfundet er ansvarlig for advokatuddannelsen, den skriftlige advokateksamen og retssagsprøven.

Endelig er Advokatnævnet som en selvstændig og uafhængig del af Advokatsamfundet ansvarlig for at behandle klager over advokater.

Vi arbejder for retssikkerhed og retssamfundet

At stå vagt om retssikkerheden og virke for retssamfundet er en anden af Advokatsamfundets opgaver. Heri ligger også arbejdet for at fremme en uafhængig advokatstand.

Retssikkerheden er ofte under pres i vores samfund.

Vi ser det som vores opgave at stå vagt om borgernes retssikkerhed ved at deltage i den offentlige debat, og vi har en aktiv rolle i den politiske beslutningsproces. Vi virker på partipolitisk neutralt grundlag, og arbejder for at højne retssikkerheden i lovgivningen gennem blandt andet høringssvar og ved at gøre opmærksom på politiske forslag og initiativer, der truer retssikkerheden. Vi ønsker at bidrage med konstruktive forslag og løsninger til at fremme retssikkerheden.

Advokatsamfundet, som vi kender det i dag, blev etableret i 1919, hvor det blev lovfæstet i Retsplejeloven.

At stå vagt om retssikkerheden og virke for retssamfundet er en anden af Advokatsamfundets opgaver.