Spring hovednavigationen over

Oplysninger om fondens formål, ansøgning, frist, udbetaling m.m.

Formål

Advokatsamfundets Understøttelsesfond yder understøttelse efter bestyrelsens skøn til nuværende eller forhenværende advokater, disses efterlevende ægtefæller og børn og undtagelsesvis til andre, som advokaten faktisk forsørgede.

Understøttelsesfonden administrerer desuden fire selvstændige legater, hvis formålsparagraf stort set er enslydende med Understøttelsesfondens.

Udbetaling

Understøttelse udbetales – medmindre legatfundatserne eller bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer anderledes – halvårligt i juni og december. Udbetaling er betinget af, at legatmodtageren endnu lever. Ydelserne betragtes som personlige og kan ikke overdrages, pantsættes eller være genstand for retsforfølgning. Herudover gælder det, at fuldmagt til hævning kun er gyldig for en enkelt termin.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 31. marts.

Hent ansøgningsskema for advokater her

Find ansøgningsskema for advokatefterladt/barn her

Ansøgningen skal sendes til Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller mailes indscannet med underskrift til Anne Junge: fonde@advokatsamfundet.dk

Sådan behandler vi dine persondata/oplysninger

Når du har udfyldt og indsendt dette ansøgningsskema, giver du samtidig dit samtykke til, at Advokatsamfundet behandler og opbevarer dine data.

Dine data behandles og opbevares i forbindelse med behandling af din ansøgning til fonden.

Får du tildelt legat, indberetter vi beløbet til skat via dit cpr.nr.

Din ansøgning og årsopgørelse indscannes og opbevares derefter i vores elektroniske arkiv i 4 år.

Vi anmoder om, at du alene indsender det udfyldte ansøgningsskema vedlagt din årsopgørelse, og ikke medsender andre bilag fra f.eks. læge, sygehus, sundhedspersonale eller andre. Vi har ikke hjemmel til at behandle og opbevare disse data, og vi vil derfor makulere dem ved modtagelse.

Bestyrelse

Advokat Allan Sørensen (formand)
Advokat Lone Brandenborg
Advokat Inger Højbjerg Christensen
Advokat Kristian Dalsgaard
Advokat Karen Wung-Sung

Sekretariat:
Anne Junge (sekretær)

Advokatsamfundets underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med uddeling af legater fra Understøttelsesfonden og de fire selvstændige legater under denne