Spring hovednavigationen over

Oplysninger om fondens formål m.m.

Formål

Advokatsamfundets Understøttelsesfond yder understøttelse efter bestyrelsens skøn til nuværende eller forhenværende advokater, disses efterlevende ægtefæller og børn og undtagelsesvis til andre, som advokaten faktisk forsørgede.

Understøttelsesfonden administrerer desuden seks selvstændige legater: Sagførergården, Axel H. Pedersens Legat af 1970, Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns legat, Steglich-Petersens fond af 14. juli 1960, Danske Advokaters Anerkendelses- og Hjælpefond samt Københavnske Advokaters Anerkendelses- og Hjælpefond, hvis formålsparagraffer stort set er enslydende med Understøttelsesfondens.

Udbetaling

Understøttelse udbetales – medmindre legatfundatserne eller bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer anderledes – halvårligt i juni og december. Udbetaling er betinget af, at legatmodtageren endnu lever. Ydelserne betragtes som personlige og kan ikke overdrages, pantsættes eller være genstand for retsforfølgning. Herudover gælder det, at fuldmagt til hævning kun er gyldig for en enkelt termin.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 31. marts. Ansøgninger kan indsendes i perioden 1. marts - 31. marts.

Ansøgningsskema for advokat downloades her

Ansøgningsskema for efterladt downloades her

Kontakt Anne Junge, Advokatsamfundet på tlf. 33 96 97 98, hvis du ønsker skemaet tilsendt i papirformat.

Det udfyldte ansøgningsskema inkl. seneste årsopgørelse sendes til Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller mailes indscannet med underskrift til Anne Junge: fonde@advokatsamfundet.dk.

Bestyrelse

Advokat Allan Nejbjerg (formand)
Advokat Jannik Hahr Antonsen
Advokat Lone Brandenborg
Advokat Inger Højbjerg Christensen
Advokat Karen Wung-Sung

Sekretariat:
Anne Junge (sekretær)

Advokatsamfundets underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med uddeling af legater fra Understøttelsesfonden og de seks selvstændige legater under denne