Spring hovednavigationen over

Hvis du som borger eller virksomhed er part i en konflikt, kan du anlægge en almindelig civil sag mod den anden part, for at få rettens hjælp til at afgøre konflikten.

Sager om krav, som har en økonomisk værdi på mere end 50.000 kr., skal anlægges som en almindelig civil sag.

Civile sager anlægger du på domstolenes digitale sagsportal minretssag.dk, hvor du skal logge ind med NemID.

Borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan være parter i en almindelig civil sag. Hvis en person er død, kan dødsboet være part i sagen. Hvis en person eller en virksomhed er erklæret konkurs, kan konkursboet være part. Er en person mindreårig eller sat under værgemål, er det værgen, der fører sagen.

En civil sag kan have mere end to parter. Hvis en sagsøger for eksempel mener at have krav mod tre andre, kan sagsøgeren anlægge sag mod alle tre med anmodning til retten om en samlet behandling af kravene. Visse betingelser skal være opfyldt for, at retten tillader sambehandling af kravene.

Flere personer med ensartede krav mod en modpart kan anlægge en retssag mod modparten, forudsat at visse betingelser er opfyldt. I så fald er der tale om et gruppesøgsmål.

Mange almindelige civile sager handler om erstatningskrav, brud på en aftale eller forbud eller påbud. Det kan også være en myndighedsafgørelse, der bliver prøvet ved domstolene.

Familieretlige sager

Der er særlige regler for behandlingen af familieretlige sager (fx sager om separation/skilsmisse, forældremyndighed og faderskab). Disse sager kan ikke anlægges som en almindelig civil sag.

Betalingspåkrav

Hvis en anden skylder dig penge, og du regner med, at vedkommende ikke vil have indsigelser mod dit krav, kan du vælge at indgive et betalingspåkrav i stedet for at anlægge en almindelig civil sag.

Omkostninger

Når du anlægger en civil sag, skal du som hovedregel betale en retsafgift. Beløbets størrelse afhænger af, hvilken civil sag, der er tale om. Afhængig af hvilken sag der er tale om, skal der også betales en yderligere retsafgift (berammelsesafgift), når retten har afsluttet forberedelsen af sagen, og retten indkalder til hovedforhandling (eller skriftlig behandling, der træder i stedet for).

Retten kan beslutte, at en part skal lade sig repræsentere af en advokat under sagen. Dette kaldes et advokatpålæg. Retten giver et sådant pålæg, hvis retten mener, at en part ikke er i stand til at føre sagen på hensigtsmæssig måde uden hjælp fra en advokat.

Der er forskellige muligheder for finansiering af omkostninger ved en retssag. Se blandt andet siden om fri proces og retshjælpsforsikring.