Spring hovednavigationen over

Retssikkerhed og retssamfundet

Advokatsamfundet virker for at højne retssikkerheden og fremme et velfungerende retssamfund i Danmark. Lighed for loven og lige og rimelige muligheder for at udøve og forsvare ens rettigheder er afgørende principper i vores samfund.

Danmark er et retssamfund. Det betyder, at borgere og virksomheder har rettigheder, som lovgivere og myndigheder skal respektere. Ligesom samfundet har love, som borgere og virksomheder skal overholde. Det er en del af fundamentet i vores demokrati.

Uden retssikkerhed, er der reelt ingen sikkerhed for, at borgere og virksomheder kan udøve de rettigheder, de er givet, og forsvare sig, hvis de er under anklage for at bryde dem. Retssikkerheden er derfor det centrale begreb, der følger Advokatsamfundet i alt, hvad vi foretager os. Det gælder både i bred og snæver forstand, og vi ser retssikkerheden som en uadskillelig del af vores demokrati. Det er for os afgørende, at alle i samfundet kender og respekter principperne for retsstaten. Det gælder både den lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Borgerens rettigheder

Når samfundet anklager og forfølger borgere for at bryde loven, har borgeren ret til et forsvar og dermed også en advokat. En advokat agerer på vegne af sin klient, uanset hvad denne er anklaget for.

Det samme er gældende, når en borger er blevet udsat for en forbrydelse eller er havnet som part i en uløselig konflikt. Så har borgeren ret til at få sin sag prøvet ved retten
Advokatsamfundet arbejder vedvarende på at sikre, at retssamfundet er stærkt, og at principperne efterleves overalt i samfundet.

Det indebærer også arbejdet for, at advokater er uafhængige og til enhver tid bevarer deres integritet. Så borgeren altid kan få en uvildig rådgiver og et forsvar, som ikke er påvirket af uvedkommende interesser eller har andet formål end at arbejde for klientens bedste.

Retssikkerheden under pres

Vi oplever ofte, at retssikkerheden er sat under pres. Det gælder for eksempel når love bliver til, og når forvaltningen og myndigheder ikke efterlever loven. Advokatsamfundet holder et vågent øje med retssikkerheden, og vi er engageret i at byde ind med løsninger af de retssikkerhedsmæssige problemer. Det samme gør sig gældende indenfor eksempelvis erhvervsretten, familieretten, strafferetten og skatteretten.

Når Folketinget for eksempel vedtager nye love, står vi vagt om retssikkerheden, og vi reagerer, når vi anser, at den er sat på spil. Vi følger den politiske proces tæt, og vi bidrager med konstruktive løsninger i form af høringssvar, ytringer i den offentlige debat, m.m.

International retssikkerhed

I andre lande er retssikkerheden visse steder på endnu mere usikker grund end herhjemme.
I EU-lande som for eksempel Polen og Ungarn har vi i de senere år set et skred mod en betydelig nedsat retssikkerhed. Domstolenes uafhængighed er udfordret, og journalister bliver forment adgang til at stille kritiske spørgsmål til magthaverne. I lande som Tyrkiet bliver borgerrettighedsforkæmpere herunder advokater fængslet alene for deres holdninger.

Advokatsamfundet påpeger disse retssikkerhedsmæssige problemer gennem de internationale advokatsamfund CCBE (Europa) og IBA (hele verden), og vi lægger i fællesskab pres på landenes regeringer, blandt andet ved at foreslå sanktioner gennem eksempelvis EU.

Advokatsamfundet er med til at påvirke lovgivningen gennem høringssvar og ved at gøre opmærksom på forslag, der truer retssikkerheden.