Spring hovednavigationen over

Alle advokater har møderet for byretterne, Den Særlige Klageret og i visse sager for Sø- og Handelsretten. Skal du opnå møderet for landsretterne og for Højesteret, gælder der særlige regler.

Møderet for landsret

Du har møderet for landsret og i alle sager for Sø- og Handelsretten, når du har bestået en prøve i procedure, jf. retsplejelovens § 133, stk. 1. 

Du kan aflægge prøven, hvis du er advokat eller autoriseret advokatfuldmægtig, der efter retsplejelovens § 136, stk. 4, kan give møde for landsretten i kraft af en proceduretilladelse.

Prøven består i, at du udfører to retssager, der afsluttes med en mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens § 133, stk. 3. Den ene sag kan være en byretssag med kollegial behandling eller en sag med deltagelse af sagkyndige dommere. Den anden sag skal aflægges for Østre eller Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten eller Grønlands Landsret som kollegial ret. En sag kan i øvrigt kun danne grundlag for prøven, hvis vedkommende ret finder sagen egnet. 

Landsretterne eller Sø- og Handelsretten kan dog ud fra den første sags karakter og udførelsen heraf erklære prøven for bestået alene på grundlag af denne ene sag. Udføres der to retssager, skal den anden sag udføres senest fem år efter udførelsen af den første sag, medmindre den ret, hvor anden sagen føres, meddeler undtagelser herfra, jf. retsplejelovens § 133 stk. 5.

Du kan kun indstilles til prøven to gange, jf. § 133, stk. 6.

 

Møderet for Højesteret

Som advokat har du, jf. retsplejelovens § 134, stk. 1, møderet for Højesteret, når du har indgivet en anmeldelse til Højesterets justitskontor, som er vedlagt:

  • en erklæring fra Advokatrådet om, at du i mindst fem år har været i virksomhed som advokat med møderet for landsret, og
  • en såkaldt ”øvethedserklæring” fra landsretten om, at du er øvet i procedure.


Erklæring fra Advokatrådet

Formålet med erklæringen er at sikre, at du har den nødvendige erfaring med virksomhed som advokat med møderet for landsret.

Advokatrådet finder, at det ved beregningen af femårs-perioden er nødvendigt at tage hensyn til eventuelle længerevarende fraværsperioder, som kan medføre et vist fradrag. Ved anmodning om en erklæring fra Advokatrådet skal du derefter angive længerevarende fraværsperioder i forbindelse med eksempelvis sygdom, barsel, nedsat arbejdstid, anden orlov eller fravær.

Perioderne, hvor beskikkelsen har været deponeret, medregnes ikke.

Anmodning om erklæring skal sendes til Advokatrådets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.


Erklæring fra landsretten

Du skal skriftligt ansøge vedkommende landsret om øvethedserklæringen. Ansøgningen skal vedlægges en liste over de relevante sager, som du har ført inden for de seneste fem år for Østre Landsret, Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten.

For hver sag skal du anføre:

  • hvilken ret der har behandlet sagen,
  • afdelingsnummer,
  • sagsnummer,
  • parternes navne,
  • tidspunktet for hovedforhandlingen og
  • evt. særskilte bemærkninger, jf. nedenfor.


Kriterier for udstedelse af øvethedserklæring

Du skal som udgangspunkt have udført omkring ti almindelige civile sager inden for en periode på fem år, og sagsførelsen skal have været forsvarlig. Et mindre antal sager kan efter omstændighederne accepteres, hvis der foreligger særlige oplysninger, der taler for, at du må anses for øvet i procedure. Hvis du mener, at udførelsen af en eller flere sager bør tillægges særlig betydning, bør ansøgningen om øvethedserklæring indeholde en udførlig begrundelse herfor.

Du kan læse om de enkelte sagstyper i landsretternes vejledninger om møderet