Spring hovednavigationen over

Advokateksamen

Den skriftlige advokateksamen er den afsluttende del af den teoretiske advokatuddannelse og er baseret på undervisningen på advokatuddannelsens kurser. For at deltage skal man have betalt for og være tilmeldt samtlige otte kurser på advokatuddannelsen.

Advokateksamen varer tre timer og afholdes for tiden fire gange årligt, sædvanligvis i slutningen af januar, marts, juni og oktober.

Eksamensopgaven består af nogle multiple choice-spørgsmål og to-fire case-opgaver. Alle hjælpemidler, undtagen onlineadgang til kommunikation med omverdenen, er tilladt. For at kunne deltage i eksamen skal du have været tilmeldt og betalt for samtlige af advokatuddannelsens otte kurser. De kurser, du er tilmeldt, skal være afviklet før eksamensdagen, det vil sige at du tidligst kan gå til eksamen dagen efter sidste planlagte kursusdag.

De fleste går op til den skriftlige eksamen, der ligger umiddelbart efter deres sidste kursus, men du kan også vælge at gå til eksamen senere.

Næste advokateksamen

Advokateksamen afholdes næste gangVi åbner for tilmeldingSidste frist for tilmeldingOffentliggørelse af eksamensemner
Torsdag den 27. juni 2024 kl. 15-18Torsdag den 25. april 2024Torsdag den 16. maj 2024 kl. 16Torsdag den 30. maj 2024

Tilmelding til advokateksamen den 27. juni 2024 er lukket

Den skriftlige eksamen afholdes på:

Københavns Universitet
Søndre Campus
Njalsgade 76
2300 København S

Du finder et kort over Søndre Campus her.

Dispensation og ansøgning om forlænget tid

Ønsker du at ansøge om dispensation fra de gældende eksamensregler, herunder om forlænget tid eller at der skal være en særlig hensyntagen som følge af handicap, skal du indgive det skriftligt til Justitsministeriets Kursusudvalg, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller pr. mail til uddannelse@advokatsamfundet.dk.  

Du skal begrunde ansøgningen og oplyse om dine konkrete behov, samt ledsage ansøgningen af relevant lægelig dokumentation.

Eksamen afvikles digitalt

Den skriftlige advokateksamen foregår i Københavns Universitets Eksamenshus. Opgaven består dels af nogle multiple choice-spørgsmål, som du læser og besvarer på skærmen i et særligt MC-modul, og dels af to til fire case-opgaver, som du får udleveret på papir og skal besvare i et word-dokument. Du afleverer din besvarelse samlet via funktionen "Submit". Du og Advokatsamfundet modtager en samlet pdf-fil med både besvarelsen af caseopgaverne og MC-spørgsmålene.

Læs mere om hvordan advokateksamenen afvikles i de tekniske retningslinjer. Vejledning for MC-modul findes her.

Afmelding

Du kan afmelde dig skriftligt (brev eller e-mail) til Advokatsamfundet senest fem uger før eksamensdagen. Hvis Advokatsamfundet modtager din afmelding efter fristen, betragter vi den som et ikke bestået forsøg.

Sygemelding

Er du syg på eksamensdagen, skal du orientere Advokatsamfundet senest på eksamensdagen. Senest to uger herefter skal Advokatsamfundet have modtaget en lægeerklæring til dokumentation for, at dit fravær skyldes sygdom. Vi anbefaler, at du anvender erklæringsformularen, der er udarbejdet i samarbejde mellem domstolene og lægeforeningen, eller at lægen udfærdiger en erklæring med tilsvarende indhold. Dokumentationskravene følger retternes praksis, og du skal dokumentere sygefraværet ved en lægekonsultation, som skal finde sted senest på eksamensdagen.

Eksamensemner

Op til hver eksamen udtages en række eksamensemner. Emnernes indhold og omfang svarer til fire til seks undervisningsdage. Eksamen vil altid omfatte emner inden for god advokatskik.

Eksaminanderne vil senest fire uger inden eksamen få oplysninger pr. mail om hvilke emner, der er udtrukket til eksamen. Emnerne offentliggøres samtidig på hjemmesiden.

Forberedelse

Eksamensopgaven er afgrænset af de udtagne emner og emnernes faglige mål. De faglige mål er beskrevet i lærerplanerne for det enkelte kursus, og undervisningsmaterialet afspejler de krav, som stilles i de faglige mål. Opbygningen af læreplanerne gennemgås på kurset om Kommunikation. Du kan læse om betydningen af de faglige mål i undervisningsmappen Kommunikation under eksamen.

Der er ikke noget lærebogspensum for eksamen eller generelle retningslinjer for den nødvendige og tilstrækkelige forberedelse til eksamen. Det er op til den enkelte eksaminand, om der er behov for at supplere kursusmapper og deltagelse i kurserne med yderligere forberedelse for at kunne opfylde de faglige mål.

Bedømmelse og rettevejledning

Bedømmelsen er bestået eller ikke bestået. Opgavebedømmelsen foretages anonymt af advokater.

Censorerne foretager en samlet bedømmelse af opgavebesvarelsen med udgangspunkt i rettevejledningen.

”Minimumsbesvarelsen” er udtryk for opgavestillerens forventninger til en besvarelse, der opfylder fagets mål.

”Den gode besvarelse” omhandler emner, overvejelser eller konklusioner, som den gode besvarelse kan komme ind på. ”Den gode besvarelse” har blandt andet til formål at give censorerne grundlag for at bedømme de forskellige diskussioner mv., som eksaminanderne kan tænkes at inddrage i besvarelsen.

Rettevejledningen kan undtagelsesvis indeholde en omtale af ”Væsentlige fejl”, hvis opgaven indeholder spørgsmål, hvor en forkert besvarelse i sig selv udelukker, at eksaminanden kan bestå. Et eksempel på en sådan væsentlig fejl kan være, at eksaminanden mener, at det er i overensstemmelse med god advokatskik, hvis en advokat opfordrer et vidne til at lyve i retten.

Beståelseskrav

Det generelle beståelseskrav er, at den samlede opgavebesvarelse overvejende – under hensyn til den indbyrdes vægtning af opgaverne – opfylder fagets mål. En god besvarelse i en opgave kan veje op for en mangelfuld besvarelse i en anden. Det er dermed ikke et krav, at hver enkelt opgave er bestået hver for sig, og det er heller ikke et krav, at besvarelsen efter en samlet bedømmelse fuldt ud svarer til en opfyldelse af fagets mål. I grove træk og under hensyn til, at censorerne foretager en samlet bedømmelse af opgavebesvarelsen, skal besvarelsen samlet set opfylde 75 procent af fagets mål.

Der fastsættes ikke en minimumsbesvarelse for multiple choice-spørgsmålene, og antallet af rigtigt besvarede spørgsmål indgår i den samlede bedømmelse i overensstemmelse med vægtningen af opgaven.

Rettevejledningen indeholder af hensyn til censorerne citater af relevante bestemmelser og afgørelser. Opgavebesvarelserne forventes ikke at citere fra retsgrundlaget, og det er heller ikke i sig selv afgørende, om der henvises til relevante bestemmelser, hvis eksaminanden har forstået reglerne og anvender dem korrekt.

 I opgaveformuleringen vil det fremgå, om svarene skal begrundes. Hvis svaret ikke skal begrundes, vil ”Minimumsbesvarelsen” ikke kræve en begrundelse, men begrundelsen vil være omfattet af ”Den gode besvarelse”. Et eksempel på et spørgsmål, der ikke krævede begrundelse, er spørgsmålet om indhentelse af identitetsoplysninger efter hvidvaskloven (oktober-eksamen 2009). Her var det tilstrækkeligt at nævne, hvilke identitetsoplysninger advokaten skulle indhente uden at redegøre for anvendelsen af transaktionsbegrebet og begrebet reel ejer.

Advokatsamfundet har et fast korps på ti censorer. Typisk medvirker fire eller fem censorer ved hver eksamen. Opgavebesvarelserne sendes til censorerne umiddelbart efter, at eksamen er afholdt. Når opgaverne er rettet, mødes censorerne for at sikre, at der er enighed om for eksempel, hvordan forskellige fejl eller mangler i besvarelserne vægter. Et eksempel herpå er vægtningen af manglende frifindelsespåstand i en opgave, hvor eksaminanden skulle formulere påstand til svarskriftet (juni-eksamen 2009). På censormødet drøfter censorerne både generelle spørgsmål og konkrete besvarelser. Alle ikke-beståede besvarelser gennemlæses af to censorer, inden den endelige beslutning træffes.

Bestilling af opdateret eksamensmateriale

Kursusmaterialet på advokatuddannelsen bliver opdateret to gange årligt. Materialet kan derfor være opdateret og ændret, siden du var på kursus. Sammenhold eventuelt læreplanen i dit materiale med de lærerplaner, der er lagt ud i forbindelse med de udtagne eksamensemner.

Et opdateret sæt eksamensmateriale består af det undervisningsmateriale, der eksamineres i. Eksamensmaterialet foreligger digitalt som pdf'er og koster 100 kr. for det første emne og 50 kr. for de efterfølgende, når der bestilles flere på samme tid.

Bestillingen skal sendes skriftligt (brev eller e-mail) til uddannelse@advokatsamfundet.dk - husk at oplyse faktureringsadresse.

Eksamensresultat

Eksamensresultatet meddeles pr. mail senest seks uger efter eksamen. Der sendes også brev med eksamensresultatet (herunder eksamensbevis), og dette sendes som almindeligt brev til din firmaadresse. Advokatsamfundet oplyser samtidig på hjemmesiden, hvilken dato resultatet er meddelt. Eksamensopgaven med rettevejledning offentliggøres samme sted.

Klage

Er du utilfreds med eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet og/eller bedømmelsen, kan du klage.

Klagen skal indgives skriftligt til Justitsministeriets Kursusudvalg /co. Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Klagen kan også indsendes pr. e-mail til uddannelse@advokatsamfundet.dk

Vi anbefaler

  • at klagen begrundes, det vil sige at den indeholder de konkrete klagepunkter, du har været utilfreds med, og
  • at du argumenterer for, om dit løsningsforslag opfylder de krav, som er stillet i fagets målsætning.

Vi anbefaler ikke, at du argumenterer med bedømmelsen af andres eksamensbesvarelser eller din forberedelse til eksamen. Justitsministeriets Kursusudvalg lægger som udgangspunkt ikke vægt på disse forhold.

Kopi af eksamensbevis

Hvis du har mistet dit eksamensbevis fra enten den skriftlige eksamen eller retssagsprøven, kan Advokatsamfundet hjælpe med en bekræftet kopi. Gebyret for kopien er 250 kr., inkl. moms. Du skal sende en mail til uddannelse@advokatsamfundet.dk, hvor du skriver dit navn og hvilken dato, du var oppe. Du skal også oplyse, hvor kopien og fakturaen skal sendes hen (fysisk adresse).