Spring hovednavigationen over

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan finde en egnet retssag til retssagsprøven, kan du ansøge Justitsministeriets kursusudvalg om, at retssagsprøven gennemføres på baggrund af en fiktiv sag.

Prøven i den fiktive sag tilrettelægges og udbydes af Advokatsamfundet for tiden fire gange om året. Prøven afholdes på Glostrup Parkhotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.

Den næste retssagsprøve i en fiktiv sag

Dato for prøvenAnsøgningsfrist
Mandag den 30. september 2024Mandag den 5. august 2024 kl. 16:00
Mandag den 2. december 2024Mandag den 7. oktober 2024 kl. 16:00

Pris

Prisen for retssagsprøven i en fiktiv sag udgør alle omkostninger forbundet med forberedelse og gennemførelse af prøven fordelt mellem eksaminanderne. Prisen er for tiden 16.000 kr. pr. deltager. Det er principalen, der skal afholde udgiften til retssagsprøven, hvis du er advokatfuldmægtig, jf. retsplejelovens § 126, stk. 3. Hvis du er ansat i anden stilling må du aftale nærmere med din arbejdsgiver, hvis sidstnævnte skal afholde omkostningen.

Betingelse for ansøgning

Du kan ansøge om deltagelse i retssagsprøven i en fiktiv sag, når der er højst et år tilbage af din fuldmægtigtid, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at opnå beskikkelse som advokat. Dette betyder, at du skal kunne dokumentere mindst to års anciennitet i en stilling enten efter retsplejelovens § 119, stk. 3 (advokatfuldmægtig eller en stilling ved politiet/anklagemyndigheden eller domstolene) eller retsplejelovens § 119, stk. 4 (anden juridisk ansættelse). Anciennitet efter retsplejelovens § 119, stk. 4, dokumenteres ved en forhåndsgodkendelse fra Civilstyrelsen.

Det er ikke en betingelse, at du er autoriseret fuldmægtig, når du aflægger retssagsprøven i en fiktiv sag.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningen skal sendes til Justitsministeriets Kursusudvalg, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller pr. mail til Joan Elsbjerg, uddannelse@advokatsamfundet.dk.

Du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her.

Indholdet af og bilagene til ansøgningen afhænger af, hvor du er ansat.

Advokatfuldmægtig

Ansøgningen om deltagelse i retssagsprøven i en fiktiv sag bør indeholde:

  • en kort redegørelse for hvad du og/eller dit kontor konkret har gjort for at finde en retssag, du kunne anmelde som retssagsprøve,
  • en kort redegørelse for hvorfor du og/eller dit kontor ikke har kunnet finde en retssag (denne del af ansøgningen bør også underskrives af din principal), og
  • dokumentation for, at de tidsmæssige betingelser er opfyldt. Du skal vedlægge en kopi af den autoriserede fuldmagt eller en erklæring fra din arbejdsgiver om dit ansættelsestidspunkt og hvornår din fuldmægtigtid udløber. Er din fuldmægtigtid kortere end tre år, skal du vedlægge dokumentation for eventuelle meritoverførsler i form af en forhåndsgodkendelse fra Civilstyrelsen, jf. retsplejelovens § 119, stk. 4.

Ansættelse hos politiet, anklagemyndigheden eller domstolene

Du skal vedlægge en erklæring fra din arbejdsgiver om ansættelsestidspunkt.

Anden ansættelse

Du skal vedlægge en forhåndsgodkendelse fra Civilstyrelsen, jf. retsplejelovens § 119, stk. 4. Hvis du eventuelt tidligere har haft en ansættelse som advokatfuldmægtig, ved domstolene eller i politiet/anklagemyndigheden kan du supplerende vedlægge kopi af din autorisation eller en erklæring fra din arbejdsgiver om ansættelses- og fratrædelsestidspunkt.

Betalingsforpligtelsen

Følgende fremgår af pkt. 4 i retningslinjerne for retssagsprøven i en fiktiv sag:

”Ansøgning om deltagelse i prøven i en fiktiv sag er bindende, og de godkendte deltagere skal dække omkostningerne ved prøvens administration, tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder alle udgifter til prøvemateriale, lokaler og aktører. Advokatsamfundet opkræver betaling før prøvens afholdelse. Afmelding, udeblivelse eller fravær på grund af sygdom fritager ikke for betalingsforpligtelsen, men omkostningerne begrænses mest muligt.”

Hvis du foretager en ”sikkerhedsansøgning”, dvs. at du har en rigtig retssag på bedding til afholdelse inden prøven i en fiktiv sag, men ønsker at være sikker på at kunne aflægge retssagsprøven, selv om den rigtige sag måtte bortfalde f.eks. på grund af forlig, beder vi dig om at oplyse dette samt datoen for den planlagte hovedforhandling i ansøgningen. Du skal være opmærksom på, at en sådan sikkerhedsansøgning har økonomiske konsekvenser, jf. ovenfor.