Spring hovednavigationen over

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Advokatsamfundet indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os eller på anden måde har en aktivitet hos os, eller når du benytter vores hjemmeside.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Advokatsamfundet indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os eller på anden måde har en aktivitet hos os, eller når du benytter vores hjemmeside.

Persondatapolitikken er senest opdateret den 20. april 2021.

Dataansvarlig

Det Danske Advokatsamfund er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse. 

Det Danske Advokatsamfund
CVR: 53 35 50 13
Kronprinsessegade 28
DK-1306 København K
postkasse@advokatsamfundet.dk
+45 33 96 97 98


1. Vores grundlag for at behandle personoplysninger

Advokatsamfundets formål er at værne om advokaters uafhængighed og integritet og at påse håndhævelsen af de pligter, der påhviler advokater. Advokatsamfundet varetager en lang række opgaver i forhold til advokatstanden og samfundet som helhed, hvoraf den primære opgave er at føre tilsyn med advokater og deres autoriserede fuldmægtige. 

Når vi behandler personoplysninger om dig, sker det som led i de opgaver, vi ifølge lovgivningen er forpligtede til at udføre. Retsgrundlaget for Advokatsamfundets opgaver er fastsat i retsplejeloven og nærmere defineret i Vedtægt for Advokatsamfundet. 

Advokatsamfundet behandler personoplysninger om dig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Efter forordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6. Grundlaget for at behandle særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) skal findes i forordningens artikel 6 og 9. Du har som registreret pligt til at få oplyst, når vi behandler personoplysninger om dig og ret til indsigt i dine oplysninger.  

2. Information om behandling af personoplysninger

Advokatsamfundet behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra myndigheder, virksomheder eller borgere. Advokatsamfundet kan også selv indhente oplysninger om dig fra myndigheder, virksomheder eller borgere, hvis det er relevant for din aktivitet hos Advokatsamfundet. Advokatsamfundets grundlag for at modtage og indhente oplysninger er reguleret i retsplejelovens kapitel 15. 

Advokatsamfundets indsamling, behandling og anvendelse af oplysninger om dig sker i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for dit privatliv og oplysningernes fortrolighed.

Medarbejderne i Advokatsamfundet har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din aktivitet hos Advokatsamfundet eller vores opgaver som tilsynsvirksomhed. Medarbejderne i Advokatsamfundet har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, vi modtager. 

Advokatsamfundet videregiver kun oplysninger, når vi er forpligtet til det ved lov, eller det er nødvendigt for vores opgavevaretagelse. 

Advokatsamfundet opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Oplysninger om dig opbevares så længe, vi enten er pålagt en retlig forpligtelse hertil, eller så længe vi vurderer det er relevant for det formål, hvormed de blev indsamlet. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Advokatsamfundet har en detaljeret intern persondatapolitik og en række procedurer til vores medarbejdere, der sikrer, at vi behandler oplysninger om medlemmer og øvrige personer, som har en aktivitet hos Advokatsamfundet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

3. Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold Advokatsamfundets behandling af dine oplysninger.

Du kan få indsigt i dine personoplysninger. Du kan anmode om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret, ligesom du kan anmode om begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling ved at rette henvendelse til Advokatsamfundet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

4. Klager

Du har ret til at klage over Advokatsamfundets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

5. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
DK-1306 København K
postkasse@advokatsamfundet.dk
Telefon: +45 33 96 97 98

6. Vores behandlingsaktiviteter

Se alle
 • 6.01 Generelt

  Advokatsamfundet behandler personoplysninger om dig, når du som advokat er medlem af Advokatsamfundet, tilmelder dig advokatuddannelsen, tilmelder dig vores nyhedsbrev, når du besøger vores hjemmeside, og i en række andre tilfælde. 

  Nedenfor kan du se til hvilke formål, vi behandler personoplysninger og hvilket retsgrundlag, behandlingen sker efter, alt efter hvilken personkategori der er tale om. 

 • 6.1 Når du er advokat, advokatfuldmægtig eller tidligere advokat

  Advokatsamfundet udgøres af alle danske advokater, jf. retsplejelovens § 143, stk. 1. Advokatsamfundet fører tilsyn med alle danske advokater og sikrer derigennem uafhængighed og integritet. 

  Vi modtager og indsamler almindelige personoplysninger, herunder dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mail adresse samt kontaktoplysninger om det firma, du arbejder i. Vi modtager og indsamler også oplysning om beskikkelsessager, forsikring samt registrering af personligt ejede virksomheder. Vi indsamler og modtager også følsomme og fortrolige oplysninger, herunder fx helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold, oplysninger om personnummer samt kendelser fra Advokatnævnet. Oplysningerne registreres i vores medlemsregister og sagssystem. Kontaktoplysningerne bruges endvidere i Advokatnøglen. Alle advokater bliver tildelt et medlemsnummer, som opbevares sammen med de øvrige oplysninger i medlemsregistret. 

  Formålet med behandlingen af personoplysningerne er, at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i forbindelse med dit medlemskab. 

  Formålet med behandlingen af personoplysningerne er endvidere at kunne føre tilsyn med advokaters og deres autoriserede fuldmægtiges overholdelse af regler om god advokatskik, herunder foretage sagsbehandling samt føre disciplinærsager ved overtrædelse af regler om god advokatskik. 

  Personoplysninger kan videregives til Civilstyrelsen i forbindelse med en beskikkelsessag, til Advokatnævnet, hvis der rejses en disciplinærsag, til politiet, hvis Advokatsamfundet kommer i besiddelse af oplysninger, som vurderes strafbare, eller til SØIK, i det tilfælde vi er forpligtede til at videregive oplysninger ved indberetninger i medfør af hvidvaskloven. 


  Retsgrundlaget for behandlingen er:
  Almindelige personoplysninger:
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 
  - a) samtykke, 
  - c) retlig forpligtelse i henhold til primært retsplejeloven og underliggende bekendtgørelser 
  - e) nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse
  - f) interesseafvejning
  Følsomme personoplysninger:
  Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, 
  - a) samtykke
  - f) fastlæggelse af retskrav
  Behandling af personnummer:
  Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2,  
  - nr. 1) lovgivning
  - nr. 2) samtykke 
  - nr. 4) betingelserne i § 7 er opfyldt


  I forhold til interesseafvejningen er de legitime interesser at distribuere relevante informationer inden for Advokatsamfundets formål og virksomhed til dets medlemmer, fx afgørelser eller retspolitiske emner i Advokatsamfundets medlemsblad eller nyhedsbrev. 

 • 6.2 Når du henvender dig vedrørende advokaters adfærd eller kommunikerer med os i øvrigt

  Når Advokatsamfundet modtager henvendelser fra myndigheder, virksomheder eller borgere vedrørende advokaters adfærd, eller når du kommunikerer med os i øvrigt, behandler vi de oplysninger, som du giver os, det vil normalt være almindelige personoplysninger, herunder dit navn, din e-mail adresse, dit telefonnummer samt dit spørgsmål/henvendelse.  

  Dine personoplysninger kan videregives til Advokatnævnet, hvis der rejses en disciplinærsag eller til politiet, hvis der er tale om forhold, der vurderes strafbart. 

  Du har mulighed for at henvende dig os anonymt og sikkert via vores whistleblowerordning. 

  Retsgrundlaget for behandlingen er:

  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 
  - c) retlig forpligtelse i henhold til primært retsplejeloven og underliggende bekendtgørelser 
  - e) nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse
  Følsomme personoplysninger:
  Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, 
  - f) fastlæggelse af retskrav

 • 6.3 Når du tilmelder dig og deltager i Advokatuddannelsen eller partnerprøven

  Advokatsamfundet står for advokaternes grunduddannelse, eksamen og den praktiske prøve i forbindelse med at blive advokat (Advokatuddannelsen) og partnerprøven. Dette følger af henholdsvis retsplejelovens §§ 119, stk. 5 og 124 d.

  Vi modtager og indsamler almindelige personoplysninger, herunder dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mail adresse samt kontaktoplysninger om det firma, du arbejder i. I forbindelse med afholdelse af eksamen kan vi også modtage dine helbredsoplysninger, hvis du skal til eksamen på specielle vilkår eller du er syg på eksamensdagen. Vi behandler dit personnummer til brug for dit eksamensbevis.

  Formålet med behandlingen af personoplysningerne er administration af din kursusdeltagelse, deltagelse i eksamen og retssagsprøven. Vi benytter endvidere disse oplysninger til at behandle evt. klager herover. 

  I forbindelse med uddannelsen gennemfører du en personlighedstest, som bliver leveret af leverandøren Master. Master benytter en række underdatabehandlere hidrørende i tredjelande. Overførselsgrundlaget er standardkontraktbestemmelser. 

  Retsgrundlaget for behandlingen er:
  Almindelige personoplysninger: 
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1,
  - c) retlig forpligtelse i henhold til retsplejeloven
  - d) nødvendig for at beskytte en fysisk persons vitale interesse
  - e) nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse 
  - f) interesseafvejning
  Følsomme personoplysninger: 
  Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2,
  - f) fastlæggelse af retskrav
  Personnummer:
  Databeskyttelsesforordningens § 11, stk. 2, nr. 3.


  I forhold til interesseafvejningen er de legitime interesser at planlægge og afvikle advokatuddannelsen på en hensigtsmæssig måde. 

 • 6.4 Administration af fonde og foreninger

  Advokatsamfundet administrerer følgende fonde:
  Advokatsamfundets Fond, Birthe Daells Fond, Sagførernes Auktioners Legat, Understøttelsesfonden, Axel H. Pedersens Legat af 1970, Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns legat, Steglich-Petersens fond af 14. juli 1960 og Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926.

  Formålet er udbetaling af støtte fra fondene.

  Retsgrundlaget for behandlingen er:
  Almindelige personoplysninger: 
  Databeskyttelsesforordningens artikel 1, stk. 1, 
  - e) nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse
  - f) interesseafvejning
  Følsomme personoplysninger: 
  Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, 
  - f) fastlæggelse af retskrav
  Oplysninger om strafbare forhold efter samtykke: 
  Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3
  Personnummer: 
  Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, 
  - nr. 1) lovgivning
  - nr. 3) videnskabelige og statistiske formål  


  I forhold til interesseafvejningen er de legitime interesser vurderingen af de indkomne legatansøgninger og administration af udbetalingen.

 • 6.5 Når du tilmelder dig eller deltager i et gå-hjem-møde, netværk eller aktivitet hos os

  Advokatsamfundet afholder forskellige gå-hjem-møder og andre aktiviteter.

  Vi indsamler almindelige personoplysninger, herunder dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mail adresse samt kontaktoplysninger på det firma, du arbejder i.

  Formålet med behandlingen af personoplysningerne er administration af din deltagelse i det gå-hjem-møde eller den aktivitet, som du har tilmeldt dig. 

  Retsgrundlaget for behandlingen er:
  Almindelige personoplysninger: 
  Databeskyttelsesforordningens artikel 1, stk. 1,
  - f) interesseafvejning

  I forhold til interesseafvejningen er de legitime interesser, at kunne afvikle arrangementet eller mødet på en hensigtsmæssig måde.

 • 6.6 Når du besøger Advokatsamfundets hjemmesider (cookiepolitik)

  Når du besøger vores hjemmesider – advokatsamfundet.dk, advokatmødet.dk og advokatnøglen.dk – bliver der indsamlet nogle oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet via cookies. Du har mulighed for at tilpasse, hvilke cookies der bliver indsamlet.

  På hjemmesiderne – advokatvagterne.dk, ebibliotek.net, efteruddannelse.advocom.dk, klientkonto.advocom.dk og viden.advokatsamfundet.dk – gøres der ikke brug af cookies, som lagres længere tid end sessionen. 
  Du kan læse Advokatsamfundets fulde cookiepolitik på denne side 

  Retsgrundlaget for behandlingen er:
  Almindelige personoplysninger: 
  Databeskyttelsesforordningens artikel 1, stk. 1, (almindelige personoplysninger)
  - f) interesseafvejning


  I forhold til interesseafvejningen er de legitime interesser at gøre hjemmesiden effektiv og anvendelig.

 • 6.7 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev og abonnerer på Advokaten

  Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn og din e-mailadresse. Oplysningerne er registreret i vores nyhedsbrevssystem Mailchimp og deres underdatabehandlere, der er hjemmehørende i USA. Overførselsgrundlaget er standardkontraktbestemmelser.  

  De indsamlede oplysninger bruges til at kunne sende nyhedsbreve til dig. Oplysningerne bruges også til at videreudvikle og forbedre nyhedsbrevet og føre statistik over brugen af nyhedsbrevet.

  Vi videregiver ikke nogen e-mailadresser til tredjepart og bruger dem ikke i andre sammenhænge. 

  Retsgrundlaget for behandlingen er:
  Almindelige personoplysninger: 
  Databeskyttelsesforordningens artikel 1, stk. 1, (almindelige personoplysninger)
  - f) interesseafvejning

  Hvis du ikke er advokat, kan du altid slette eller ændre dit abonnement på advokatsamfundet.dk


  I forhold til interesseafvejning er de legitime interesser at kunne udsende nyhedsmails til advokater og andre der ønsker at modtage Advokatsamfundets nyhedsmail.

 • 6.8 Når du repræsenterer en leverandør

  Når du er leverandør til Advokatsamfundet behandler vi almindelige kontaktoplysninger som dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra følsomme oplysninger. Oplysningerne kan behandles i vores elektroniske faktureringsplatform Sproom, som benytter underdatabehandlere i tredjelande som USA, Canada og Ukraine. Overførselsgrundlaget er standardkontraktbestemmelser. 

  Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og i telefon i tilknytning til de opgaver, som du eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør.

  Retsgrundlaget for behandlingen er:

  Almindelige personoplysninger:

  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1,

  • b) kontrakt
  • f) interesseafvejning

  I forhold til interesseafvejningen er de legitime interesser, at have overblik over kontakter hos leverandører, så leverancer kan ske fornuftigt.

 • 6.9 Når du søger en stilling hos Advokatsamfundet eller Advokatnævnet

  Når du sender en ansøgning til Advokatsamfundet, behandler vi de personoplysninger, som du selv giver til os. Ansøgninger, der ikke fører til ansættelse, slettes hos os efter seks måneder.

  Retsgrundlaget for behandlingen er:

  Almindelige personoplysninger:

  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, (almindelige personoplysninger)

  • b) kontrakt
  • f) interesseafvejning

  I forhold til interessevejledningen er den legitime interesse, at behandlingen af oplysningerne er nødvendig for, at vi kan vurdere din person og dine kompetencer i forhold til stillingens indhold og tage dig med i betragtning, hvis der senere skulle vise sig en ledig stilling, der matcher dine kvalifikationer. 

  På denne side kan du læse om, hvordan vi behandler din jobansøgning.