Spring hovednavigationen over

Retssagsprøven

Retssagsprøven er en prøve i praktisk retssagsbehandling, som du skal bestå for at kunne opnå beskikkelse som advokat.

Du kan aflægge retssagsprøven ved byretten, landsretten og Sø-og Handelsretten. Retssagsprøven kan aflægges på et hvilket som helst tidspunkt i dit uddannelsesforløb. Der er således ikke krav om, at du forinden har tilmeldt dig eller gennemført advokatuddannelsen eller bestået den skriftlige advokateksamen.

Godkendelse af sagen

Det er retten, der skal tage stilling til, om din sag er egnet som retssagsprøve. Ikke alle sagstyper kan anvendes. Således fremgår det af retningslinjerne for retssagsprøven, at forældremyndighedssager og ægteskabssager (med undtagelse af bodelingssager), samt sager, der behandles efter reglerne om småsager og retsmægling, ikke kan anvendes som retssagsprøve. Inden du anmelder retssagsprøven til Advokatsamfundet, skal du derfor ansøge retten om godkendelse af sagen. Retten vil foretage en konkret vurdering af, om sagen er egnet som bedømmelsesgrundlag.

For at blive godkendt skal sagen skal som udgangspunkt indeholde

  • bevismæssige og juridiske problemstillinger,
  • forelæggelse,
  • afhøringer, og
  • procedure

Bemærk, at der ved landsretten og Sø- og Handelsretten kan være krav om proceduretilladelse.

Anmeldelse til Advokatsamfundet

Når sagen er godkendt som retssagsprøve, skal du anmelde sagen til Advokatsamfundet, primært for at Advokatsamfundet kan udpege en censor. Alle sager skal anmeldes, og anmeldelsen skal ske tidligst muligt og senest fire uger inden hovedforhandlingen.

Anmeld retssagsprøve her

Dispensation fra anmeldelsesfristen

Advokatsamfundet kan dispensere fra fristen på fire uger i sager, der ikke kræver udpegning af en censor, eller hvis det er praktisk muligt at udpege en censor inden for den kortere frist. Der skal ikke medvirke en censor hvis der er tre juridiske dommere i sagen. Anmelder du retssagsprøven senere end fire uger før hovedforhandlingen, og er det ikke muligt at finde en censor, forbeholder Advokatsamfundet sig ret til at meddele, at sagen ikke kan anvendes som retssagsprøve.

Bekræftelse

Advokatsamfundet bekræfter modtagelsen af anmeldelsen senest tre hverdage efter, at retssagen er anmeldt. Så snart Advokatsamfundet har udpeget en censor, giver Advokatsamfundet besked om censors navn. Herefter kan du tage stilling til, om censor efter din opfattelse er inhabil.

Ændringer

Hvis hovedforhandlingen aflyses f.eks. på grund af forlig i sagen, skal både Advokatsamfundet og censor have besked. Hvis aflysningen sker i god tid, så censor ikke er taget af sted til retten, vil din principal ikke blive opkrævet gebyr for prøven.

Hovedforhandlingen

Hovedforhandlingen gennemføres som i en normal retssag. Senest en uge inden hovedforhandlingen skal du med fysisk post sende kopi af processkrifter og bilag i sagen til censor.

Bedømmelsen

Dommer og censor voterer som udgangspunkt umiddelbart efter hovedforhandlingen, dog har dommerens forpligtelser i forhold til selve retssagen naturligvis første prioritet. Dommer og censor tager stilling til, om prøven er bestået eller ikke bestået. Hvis prøven ikke er bestået, giver dommer og censor en kortfattet begrundelse. Bedømmelsen indsendes også til Advokatsamfundet, der registrerer, om prøven er bestået.

Eksamensbevis

Hvis du har bestået retssagsprøven, er udgangspunktet, at dommer og censor underskriver og udleverer eksamensbeviset til dig på dagen. Eksamensbeviset skal fremlægges for Justitsministeriet, når du søger om beskikkelse som advokat. 

Gebyr

Advokatsamfundet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for din deltagelse i retssagsprøven. Faktura udstedes til din arbejdsgiver, efter prøven er afholdt.

Antal forsøg

Du har i alt tre forsøg. Det er muligt at ansøge Justitsministeriets Kursusudvalg om dispensation til et fjerde forsøg.

Kopi af eksamensbevis

Hvis du har mistet dit eksamensbevis fra enten den skriftlige eksamen eller retssagsprøven, kan Advokatsamfundet hjælpe med en bekræftet kopi. Gebyret for kopien er 250 kr. inkl. moms. Du skal sende en mail til Joan Elsbjerg (uddannelse@advokatsamfundet.dk), hvor du skriver dit navn, hvilken prøve det drejer sig om, og hvilken dato du var oppe. Du skal også oplyse, hvor kopien og fakturaen skal sendes hen.