Spring hovednavigationen over

For at blive advokat, skal du have en vis uddannelse og leve op til forskellige krav. Betingelserne følger af retsplejelovens § 119.

For at kunne blive beskikket som advokat skal du jf. retsplejeloven § 119

 • være myndig,
 • personligt have afgivet samtykke til, at Civilstyrelsen indhenter oplysninger i Kriminalregisteret, jf. herved retsplejeloven § 121,
 • ikke være under værgemål efter værgemålsloven § 5, eller under samværgemål efter værgemålsloven § 7,
 • være betalingsdygtig, dvs. ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
 • have bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen,
 • have været mindst tre år i en praktisk juridisk virksomhed (læs her om kravet om kendskab til retssagsbehandling), og
 • (hvis du er juridisk kandidat efter 1. januar 1997) have gennemført advokatuddannelsen og have bestået den skriftlige advokateksamen samt den praktiske prøve i retssagsbehandling.

Sådan søger du

Når du opfylder betingelserne for at blive advokat, kan du søge Civilstyrelsen om beskikkelse. Civilstyrelsen har følgende kontaktoplysninger:

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2.
8800 Viborg
civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Ansøgningen kan indsendes før alle betingelser er opfyldt, for eksempel før en eksamen er bestået, hvis det er det eneste, der mangler.

Dokumentationskrav

Følgende dokumentation er påkrævet i forbindelse med ansøgningen om advokatbeskikkelse:

1. Erklæring om erhvervserfaring
Har du været ansat i en eller flere advokatvirksomheder, skal du vedlægge:

 • en principalerklæring fra samtlige advokater, som du har været ansat hos
 • rettens autorisationer om, at du har været advokatfuldmægtig hos den/de pågældende advokat(er)

Hvis du sender ansøgningen inden de tre års fuldmægtigtid er forløbet, skal principalerklæringen dokumentere, at du vil være ansat frem til udløbet af de tre år.

Har du ikke været ansat i en advokatvirksomhed, skal du vedlægge en udtalelse fra din arbejdsgiver, der viser, hvilke arbejdsopgaver du har haft og eventuelle retssager, som du har ført. Du kan ansøge Civilstyrelsen om at få forhåndsgodkendelse af dit tidligere ansættelsesforløb, så du kan vurdere, hvilken erfaring du skal bruge for at få din beskikkelse.

2. Kopi af det juridiske bachelor- og kandidatbevis

3. Kopi af advokateksamensbeviser (den skriftlige advokateksamen og retssagsprøven), hvis du er juridisk kandidat efter 1. januar 1997

4. Erklæring om, at du er myndig og ikke er under værgemål og ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs

5. Erklæring om, at du er indforstået med, at Civilstyrelsen indhenter oplysninger i Det Centrale Kriminalregister

Behandling af ansøgning

Efter at have modtaget din ansøgning med den påkrævede dokumentation, undersøger Civilstyrelsen, om du opfylder betingelserne for at blive advokat. Civilstyrelsens sagsbehandlingstid er omkring 3 måneder. Da nogle erklæringer, som du skal vedlægge din ansøgning højest må være 3 måneder på beskikkelsesdagen, bør du tidligst indsende din ansøgning om beskikkelse 3 måneder før, du mener at opfylde betingelserne for beskikkelse som advokat.

Advokatsamfundet modtager automatisk en kopi af din beskikkelse og registrerer løbende alle nye advokater i Advokatsamfundets medlemsregister. Beskikkelsen bliver samtidig offentliggjort i Advokatsamfundets nyhedsbrev.

Advokatansvarsforsikring og garanti

Udlevering af advokatbeskikkelse indebærer en pligt til at tegne en advokatansvarsforsikring og garanti, som er gældende fra og med beskikkelsesdatoen.

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Efter retsplejeloven § 119, stk. 4, kan justitsministeren træffe afgørelse om, at virksomhed i andre juridiske stillinger end advokatfuldmægtigstillinger eller juridiske stillinger ved domstolene eller anklagemyndigheden, helt eller delvist kan medregnes i den praktiske juridiske virksomhed, der kræves for at blive beskikket som advokat.

Til brug for ansøgning om forhåndsgodkendelse af andre juridiske stillinger indsendes følgende:

 • dokumentation for den eller de ansættelser som ønskes godkendt. Dokumentationen kan bestå af udtalelse fra arbejdsgiver eller kopi af ansættelsesaftale og opsigelse. Det er væsentligt, at dokumentationen indeholder nøjagtig angivelse af ansættelsesperioden, samt om ansættelsen har været på fuld tid/deltid. Ved deltidsansættelse skal det ugentlige timeantal angives.
 • kopi af beviser for bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen. Det skal fremgå, hvilken eksakt dato ansøgeren er blevet kandidat.

Deponering

Ønsker du at deponere din advokatbeskikkelse, skal du sende din originale beskikkelse til Civilstyrelsen. Advokatsamfundet får derefter automatisk besked om deponeringen fra Civilstyrelsen.

Hvis du har deponeret din advokatbeskikkelse, må du ikke kalde dig advokat i forbindelse med forretningsforhold. Det betyder for eksempel, at du ikke må stå i telefonfagbogens afsnit med advokater.

Genudlevering

Hvis du ønsker at få genudleveret din deponerede advokatbeskikkelse, skal du sende følgende til Civilstyrelsen:

 • personligt afgivet erklæring om, at du er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålsloven § 5 eller under samværgemål efter værgemålsloven § 7, ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs, jf. retsplejeloven § 141, jf. § 119, stk. 2, nr. 1 og 2.
 • personligt afgivet samtykke til, at Civilstyrelsen indhenter oplysninger i kriminalregisteret og hos told- og skattemyndighederne, jf. ligeledes retsplejeloven § 141, jf. § 121.

Civilstyrelsen indhenter en udtalelse fra Advokatrådet og genudleverer derefter advokatbeskikkelsen. Advokatsamfundet får automatisk besked om genudleveringsdatoen.

Det vil være en stor hjælp, hvis du samtidig med ansøgningen om genudlevering af advokatbeskikkelsen oplyser Advokatsamfundet navnet på din kommende arbejdsgiver.

Det bemærkes, at genudlevering af advokatbeskikkelse indebærer en pligt til at tegne en advokatansvarsforsikring og garanti, som er gældende fra og med datoen for genudlevering af beskikkelsen.