Spring hovednavigationen over

God advokatskik

God advokatskik danner en ramme for advokaters gode adfærd under udøvelse af deres virksomhed.

God advokatskik er, som navnet siger, god skik for advokater. Det er det, man med rette kan forvente af en god og pligtopfyldende advokat. Retsplejelovens § 126, stk. 1 siger noget om god advokatskik. Den lyder som følger:

”En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med den fornødne hurtighed.”

Denne bestemmelse, som indeholder en generel beskrivelse af god advokatskik, danner grundlaget for Advokatnævnets og domstolenes mere konkrete fastlæggelse af, hvad god advokatskik er i forskellige situationer.

De advokatetiske regler, som er fastsat af Advokatrådet, afspejler Advokatnævnets og domstolenes praksis på området for god advokatskik.