Spring hovednavigationen over

Advokatsamfundet sætter dagsordener om retssikkerhed for borgere og virksomheder og spiller en vigtig samfundsmæssig rolle, som vi varetager med stolthed. Derfor ligger det os meget på sinde, at også kommende medarbejdere bliver lige så stolte over at være med til at øge tilliden til advokater og at bidrage til at sikre alle danskere et velfungerende retssamfund. Det sker blandt andet ved, at opgaverne bliver varetaget på et højt fagligt niveau og ved at tilbyde arbejdsopgaver, der er varierende og ansvarsfulde.

Strategisk kompetenceudvikling

Vi tilbyder og tilskynder, at alle medarbejdere får mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt – og til at de har lyst til at bidrage til udviklingen af Advokatsamfundet. For mange medarbejdere vil ansættelse i Advokatsamfundets sekretariat i en årrække medføre muligheder for at erhverve sig kompetencer og erfaring, som kan anvendes i en lang række andre job - og på den måde hæve sin markedsværdi på jobmarkedet. Det, mener vi, er vigtigt at kunne bidrage til, og derfor søger vi altid ambitiøse medarbejdere, der har lyst og talent for at udvikle deres kompetencer - blandt andet hos os.

Advokatsamfundet arbejder systematisk og strategisk med kompetenceudvikling. Det vil sige, at medarbejdernes udvikling forankres i organisationens daglige og fremtidige opgaveløsning. Samtidig lægger vi vægt på, at kompetenceudviklingen understøtter sekretariatets værdier og kultur.

Det betyder, at vi i dagligdagen arbejder med planlægning, gennemførelse og opfølgning af kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne.

Et led i at være systematisk er at holde årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS), hvor vi sammen opstiller individuelle udviklingsmål, som vi efterfølgende følger op på. Vi supplerer med løbende samtaler over året, der dels handler om udvikling, men også om trivsel og om opgavernes varetagelse. Det er et fælles ansvar for medarbejderen og afdelingschefen at følge op på de aftaler, der bliver indgået.

For jurister er der blandt andet mulighed for:

Advokatuddannelsen

Advokatsamfundets sekretariat ser positivt på, at medarbejdere, der opfylder optagelseskravene følger den teoretiske del af advokatuddannelsen, når de har været ansat en periode, og efter en konkret vurdering tilbyder vi uddannelsen til flest mulige medarbejdere. Medarbejderen kan dog ikke forvente at opnå beskikkelse. Vi autoriserer ikke fuldmægtige, men vil gerne bidrage til, at medarbejderen kan deltage i en retssagsprøve.

Obligatorisk efteruddannelse

For de jurister, der enten som autoriserede advokatfuldmægtige eller advokater er omfattet af reglerne om obligatorisk efteruddannelse, vil det indgå i fastlæggelsen af de kurser mv., der skal indgå i den enkeltes kompetenceudvikling, sådan at aktiviteterne i videst mulig omfang kan tælle med som obligatorisk efteruddannelse.

For alle medarbejdere er der mulighed for at udvikle sine kompetencer gennem for eksempel uddannelse, nye opgaver, fokuseret sparring om særlige udviklingsområder, intern rokering, ”udveksling/praktik” til enten andre funktioner i Advokatsamfundet eller til en funktion uden for huset.

Advokatsamfundet arbejder systematisk og strategisk med kompetenceudvikling.