Spring hovednavigationen over

På kurset lærer du blandt andet at håndtere klientmidler korrekt og at opfylde de pligter, som advokater er underlagt efter hvidvaskloven. Gennem undervisningen i forhandling lærer du at forberede og gennemføre forhandlinger i forskellige forhandlingssituationer. Kurset varer tre dage.

Læreplaner for Klientkonto, hvidvask og forhandling

Se alle
 • Delemne Klientkonto

  Formål

  Overholdelse af klientkontovedtægten er en del af advokatpligterne. Advokatfuldmægtige skal derfor lære at håndtere klientmidler korrekt og forstå Advokatsamfundets tilsynsfunktion.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal

  • forstå bogføringsprincipperne i det dobbelte bogholderi,
  • forstå begreberne klientkonto, klientbankkonto, klienttilsvar, samlet klienttilsvar og regulering,
  • kunne anvende reglerne i klientkontovedtægtens §§ 1-13,
  • have kendskab til Advokatsamfundets tilsyn med overholdelsen af reglerne, herunder erklæringer i henhold til klientkontovedtægten, og konsekvenser af manglende overholdelse.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • retsplejeloven §§ 127, 127a og 143
  • klientkontovedtægten
  • klientkontoerklæring formular I og II
  • vejledning om afgivelse af klientkontoerklæring
  • revisorinstruks
  • artikel i Advokaten 4/2015: Vigtig ændring i indskydergaranti
  • ANK 28.11.2003, ANK 23.06.2005, ANK 10.03.2010
 • Delemne: Hvidvask

  Formål

  Advokater er underlagt en række pligter efter hvidvaskloven. Advokatfuldmægtige skal lære at opfylde disse pligter, og de skal have indsigt i relaterede problematikker i forhold til advokatens tavshedspligt.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal kunne

  • forstå begreberne hvidvask, terrorfinansiering og finansielle sanktioner
  • anvende hvidvasklovens regler om kundekendskabsprocedurer, undersøgelsespligt og underretningspligt,
  • have kendskab til pligten til at fastsætte interne politikker, procedurer og kontroller for virksomheden,
  • analysere og vurdere om en advokat i en konkret situation har pligt til at gennemføre kundekendskabsprocedure,
  • analysere og vurdere hvilke oplysninger, en advokat i en konkret situation kan og skal videregive til klienten og SØIK/Advokatsamfundet.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Hvidvaskloven
  • FATF’s liste over lande og territorier, hvor der anses at være en øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme: https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/Hvidvask/Risikovurdering-af-lande
  • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675
  • Advokatrådets Vejledning til hvidvaskloven 2017
  • Finanstilsynets hvidvaskvejledning (advokatafsnittene)
  • Finanstilsynets vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer
  • Erhvervsstyrelsens vejledning for reelle ejere
  • Erhvervsstyrelsens vejledning om indefrysning
  • Indikatorer på eventuel hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatet)
  • Hvidvasksekretariatets Aktiviteter 2019
  • Bekendtgørelse nr. 1704 af den 20. december 2017 om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer
  • Judgement no. 10/2008 of 23 January 2008
 • Delemne: Forhandling

  Formål

  Advokaten skal kunne forhandle formålstjenligt med forskellige interessenter: med klienter, på vegne af klienter og med andre advokater m.fl. Advokaten skal derfor lære at forberede og gennemføre forhandlinger i forskellige forhandlingssituationer ved at anvende de koncepter, som er præsenteret i Forhandl-O-Meteret (TM), der giver advokaten forskellige værktøjer og fremgangsmåder til forberedelsen og gennemførelsen af alle typer af forhandlinger.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal

  • have kendskab til, hvad forhandling er,
  • kunne forberede og analysere en forhandlingssituation ved hjælp af Forhandl-O-Meteret (TM),
  • forstå 4-D – hvad, hvorfor og hvem?
  • forstå konflikttrappen,
  • kunne identificere standpunkter og interesser,
  • forstå begreberne BATNA, reservation, target, mandat, framing og anchoring, setting, tillid, aktiv lytning og grundlæggende spørgeteknik,
  • kunne vurdere og redegøre for, hvilke strategier og taktikker der bør anvendes i forskellige situationer,
  • forstå, hvordan kropsprog kan influere et forhandlingsforløb.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Tekster af Mikkel Gudsøe i Kursusmappen
  • Forhandl-O-Meter og Tricks-O-Meter
  • Donald G. Gifford: Legal Negotiation-Theory and Practice. Chapter 8: Negotiation Counseling (s. 215-242).
  • Donald G. Gifford: A Context-Based Theory of Strategy Selection in Legal Negotiation