Spring hovednavigationen over

Advokatkredsene og kredsbestyrelserne

Danmark er inddelt i otte advokatkredse, som hver ledes af en kredsbestyrelse. Kredsbestyrelserne bistår blandt andet Advokatrådet og Advokatnævnet i deres virksomhed.

Danmark, inkl. Færøerne og Grønland, er inddelt i otte advokatkredse, som hver ledes af en kredsbestyrelse. Hver kredsbestyrelse består af 3-6 advokater valgt i advokatkredsen. Kredsbestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. I sager, hvor kredsbestyrelsen bistår Advokatnævnet, tiltrædes kredsbestyrelsen af en offentlighedsrepræsentant udpeget af Justitsministeriet.

Kredsbestyrelsernes opgaver

Den enkelte kredsbestyrelse har blandt andet til opgave:

• at bistå Advokatrådet og Advokatnævnet i deres virksomhed
• at afholde kollegiale samtaler med advokater eller medejere af advokatselskaber fra omkringliggende advokatkredse
• at afholde kollegialt samråd med henblik på en løsning af en konflikt mellem to advokater
• at varetage kredsenes særlige anliggender
• at afholde kredsmøder for at afvikle valg til Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelsen i den pågældende advokatkreds

Alle advokater er velkomne til at rette henvendelse til deres respektive kredsbestyrelse med anmodning om råd, bistand eller vejledning.

Kredsbestyrelsernes bistand til Advokatnævnet

Kredsbestyrelsen bistår efter Advokatnævnets nærmere bestemmelse i klagesager om:

• et vederlag, som en advokat, et advokatselskab eller en medejer af et advokatselskab har forlangt for sit arbejde, og
• en advokat, et advokatselskab eller en medejer af et advokatselskab, der har tilsidesat god advokatskik.
Det er Advokatnævnet, der afgør disse sager. Kredsbestyrelsens bistand vil derfor bestå i en indstilling om sagens afgørelse til Advokatnævnet.

De nærmere regler om kredsbestyrelsernes bistand til Advokatnævnet er fastsat i bekendtgørelsen om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed

De otte advokatkredse

Kredsbestyrelserne har blandt andet til opgave at bistå Advokatrådet og Advokatnævnet i deres virksomhed.