Spring hovednavigationen over

Velkommen til det ekstraordinære advokatmøde 2024

Indkaldelse til ekstraordinært advokatmøde torsdag den 27. juni 2024 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center.

Stolerække til Advokatmødet

Advokatrådet indkalder hermed til ekstraordinært advokatmøde torsdag den 27. juni 2024 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København, i overensstemmelse med vedtægtens § 5, stk. 3, 1. pkt., jf. § 7, stk. 1.

Alle advokater har adgang til advokatmødet, men af hensyn til den praktiske afvikling opfordres alle til forudgående tilmelding på advokatmoedet@advokatsamfundet.dk senest mandag den 24. juni 2024.
 
Dagsorden for advokatmødet fremgår nedenfor.

DAGSORDEN

1. VALG AF DIRIGENT
                     
Advokatrådet indstiller advokat Pernille Høstrup Dalhoff som dirigent.

2. GODKENDELSE AF NY VEDTÆGT FOR ADVOKATSAMFUNDET
 
Advokatrådet fremsætter forslag om en ny vedtægt for det danske Advokatsamfund. Størstedelen af ændringerne i vedtægten sker som led i gennemførelsen af de forslag til ændringer i Advokatsamfundets struktur, som Advokatrådets strukturudvalg er kommet med. Herudover indeholder vedtægtsforslaget ændringer, som vedrører arbejdet med at omdanne Erstatningsfonden til en forsikringsordning. Endelig indeholder Advokatrådets forslag moderniseringer og præciseringer af vedtægten.

De væsentligste ændringsforslag i forhold til den gældende vedtægt er følgende:

  • Kredsbestyrelserne nedlægges i sin nuværende form. En del af de opgaver, som hidtil er blevet varetaget af kredsbestyrelserne, skal fremover varetages af Advokatrådets kontaktpersoner, som udpeges af Advokatrådet og er tilknyttet de enkelte retskredse. Kontaktpersonerne skal bistå Advokatrådet blandt andet i forbindelse med kollegiale samtaler og kollegialt samråd, ligesom kontaktpersonerne er bindeled mellem Advokatrådet og advokaterne i den enkelte retskreds.
  • Antallet af advokatkredse ændres fra 8 til 5, og kredsenes primære funktion vil være at fungere som valgkredse for valgene til Advokatrådet og Advokatnævnet.
  • Valg af formand for Advokatrådet og valg af medlemmer til Advokatrådet og Advokatnævnet vil fremover som udgangspunkt foregå ved elektronisk afstemning i stedet for ved fysiske møder. Der vil være mulighed for at afholde opstillingsmøder, hvor de opstillede kandidater har mulighed for at præsentere sig.
  • Der indføres et dekorumkrav som betingelse for valgbarhed til Advokatrådet og Advokatnævnet. En advokat vil således ikke være valgbar, hvis advokaten indenfor en bestemt periode idømt visse straffe eller foranstaltninger. Desuden vil en advokat ikke være valgbar, hvis advokaten inden for en bestemt periode har fået en bøde i Advokatnævnet på 60.000 kr. eller derover eller for eksempel er ubetinget, betinget eller midlertidigt frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed. Desuden kan en advokat miste sin valgbarhed, hvis advokaten er pålagt en bøde på over 20.000 kr., men under 60.000 kr. af Advokatnævnet, hvis de udviste forhold i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem ad Advokatsamfundets organer. I sådanne tilfælde vil det være Advokatnævnet, der træffer afgørelse om valgbarhed.
  • Erstatningsfonden nedlægges i sin nuværende form og erstattes af en forsikringsordning, som skal dække en advokats fejl mv. samt uretmæssige forbrug af betroede midler i det omfang tabet ikke dækkes af advokaten selv eller af ansvarsforsikringen eller garantien. De midler, der er hensat til Erstatningsfonden, kan anvendes til betaling af præmie og selvrisiko i forbindelse med forsikringsordningen.
  • Der indføres en pligt for Advokatrådet til at arbejde for en mangfoldig sammensætning af organer, udvalg mv., så sammensætningen heraf er repræsentativ for advokaterne i Advokatsamfundet blandt andet med hensyn til fagområde, køn, alder, etnicitet, geografisk tilknytning samt i forhold til, om advokaten er indehaver eller ansat, herunder som praktiserende advokat eller virksomhedsadvokat.
  • Ordningen med kollegialt tilsyn, hvor en tilsynsadvokat fører tilsyn med en kollega, nedlægges.

Forslag til ny vedtægt for Advokatsamfundet, som er udsendt til alle advokater den 25. april 2024, kan ses her

Sammenligningsskema mellem gældende vedtægt og forslag til ny vedtægt, kan ses her

Ovenstående dokumenter betragtes som en del af indkaldelsen.

Forslagets vedtagelse kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægtens § 9, stk. 4.

3. EVENTUELT

PRAKTISKE INFORMATIONER

Tivoli Hotel & Congress Center er beliggende 750 m fra Dybbølsbro St. og 1,3 km fra Københavns Hovedbanegård. Tivoli Hotel & Congress Center har en stor parkeringskælder med indgang fra Kristian Erslevs Gade.

Der gøres opmærksom på mulighederne for at stemme med fuldmagt, jf. vedtægtens § 9, stk. 2. Fuldmagter kan indsendes elektronisk til advokatmoedet@advokatsamfundet.dk Fuldmagter skal være sekretariatet i hænde senest 3 dage før mødet.