Spring hovednavigationen over

Advokatselskaber

Hvis du vil starte eller allerede driver advokatvirksomhed i selskabsform, er det vigtigt, at du er opmærksom på de særlige regler og pligter, der gælder for advokatselskaber.

Reglerne om advokatselskaber fremgår af retsplejelovens §§ 124 – 124 g og tilhørende bekendtgørelse om advokatselskaber (nr. 1427/2007). I forbindelse med etableringen af et advokatselskab er der flere forhold, der skal iagttages. Nedenfor er nævnt nogle af de væsentligste. Herudover anbefales det at gennemgå den nævnte bekendtgørelse.

Etablering af advokatselskab

Et advokatselskab skal etableres som et advokatselskab uden tidligere at have haft andre formål end at drive advokatvirksomhed. Etablering af et advokatselskab skal derfor enten ske ved stiftelse af et nyt selskab eller brug af et ubrugt ”skuffeselskab.”  

Drift

Advokatvirksomhed kan, jf. retsplejelovens § 124, drives i følgende former:

  • som enkeltmandsvirksomhed
  • i et fællesskab af advokater (interessentskab)
  • i et aktie- eller anpartsselskab, eller
  • i et kommanditaktieselskab (partnerselskab).

Et advokatdriftsselskab må alene have til formål at drive advokatvirksomhed. Det betyder, at det ikke er tilladt at have andre aktiviteter end advokataktiviteter og sædvanlig formueanbringelse i selskabet.

Du hæfter for egen rådgivning

Selvom en advokatvirksomhed drives i selskabsform, hæfter den enkelte advokat fortsat fuldt ud for sin egen rådgivning. Det er således ikke muligt gennem etableringen af et advokatselskab at begrænse advokatens personlige hæftelse for egen rådgivning, jf. retsplejelovens § 124 b.

Registrering i Erhvervsstyrelsen

Når et advokatselskab etableres, skal der ske en sædvanlig registrering heraf i Erhvervsstyrelsen. Advokatselskaber og advokatholdingselskaber er pligtige til i selskabets navn at benytte betegnelsen advokataktieselskab, advokatanpartsselskab, advokatpartnerselskab eller deraf dannede forkortelser. Ved anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen skal et advokatselskab eller advokatholdingselskab derfor betegne sig som advokataktieselskab, advokatanpartsselskab eller advokatkommanditaktieselskab (partnerselskab).

Anmeld til Advokatrådet

Straks efter selskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal selskabet anmeldes til Advokatrådet på en blanket (se nederst på siden). Der skal via blanketten gives oplysning om følgende:

  • selskabets navn, adresse, CVR-nr., P-nr., mv.
  • selskabets nominelle kapital og vedtægtsbestemte formål
  • selskabsdeltagernes navn, adresse, cpr-/CVR-nr., mv.
  • selskabsdeltagernes ejerandel og stemmeandel.

Hvis en eller flere af selskabsdeltagerne er selskaber, skal der indsendes en blanket for hvert selskab.

Advokatsamfundet kan anmode om et grafisk overblik over selskabsforholdene, hvis det skønnes påkrævet.

Ejerskab af ikke-advokater

Hvis der blandt selskabsdeltagerne er ikke-advokater, jf. retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, skal dette anføres på indberetningsblanketten til Advokatrådet. Det er tilladt for ansatte i advokatselskabet, der ikke er advokater, at eje en andel, der samlet er mindre end 10 % af selskabskapitalen. Det er dog en betingelse for ejerskab, at den ansatte består en såkaldt partnerprøve.

Det skal endvidere oplyses, om der i aktionæraftalen er bestemmelser, der begrænser aktieselskabslovens bestemmelser om indløsning af aktier, eller som indeholder stemmeoverførsels- og stemmebindingsaftaler. Er dette tilfældet, skal der tillige indsendes en kopi af de pågældende overenskomster mv., der gælder mellem selskabsdeltagerne. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at fastsætte bestemmelser, der begrænser aktieselskabslovens regler om indløsning af aktier.

Anmeld ændringer

Når der sker ændringer i selskabets ejerforhold, navn, nominelle kapital eller formål, skal disse ændringer straks anmeldes til Advokatrådet på denne blanket.

Formålsomdannelse

Et advokatselskab kan omdannes til et andet formål, hvis advokatvirksomheden ophører, eller selskabet afhænder sine ejerandele i et andet advokatselskab. Dette forudsætter blot, at selskabet ændrer navn og formålsbestemmelse, således at udtrykket "advokatselskab" udgår af navnet, og udtrykket "at drive advokatvirksomhed" eller ”at eje andele af et advokatselskab” udgår.

Ved formålsomdannelse skal Advokatrådet informeres om, at selskabet ikke længere driver advokatvirksomhed, så selskabet udgår af Advokatrådets tilsyn.

Forsikringsforhold

Advokatselskaber, der driver advokatvirksomhed, har pligt til at tegne forsikring og garanti for selskabet. Holdingselskaber skal således ikke være ansvarsforsikrede, mens selskaber, der deltager i et interessentskab, skal være omfattet af den tegnede forsikring.

Læs mere under Forsikring og garanti.