Spring hovednavigationen over

Advokater, der ikke længere ønsker at drive advokatvirksomhed, skal oplyse dette til Advokatsamfundet. Ønsker du at stoppe dit virke som advokat, kan du permanent eller midlertidigt deponere beskikkelsen ved at henvende dig til Civilstyrelsen.

Hvis du ikke ønsker at drive en advokatvirksomhed længere, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

Information til Advokatsamfundet

Advokatsamfundet skal orienteres pr. brev eller mail til postkasse@advokatsamfundet.dk, når en advokatvirksomhed ophører. Du skal sende oplysninger om:

  • Virksomhedens navn og CVR-nummer
  • Dato for ophør
  • Nye kontaktoplysninger for de beskæftigede advokater og fuldmægtige, med mindre der sker deponering - Læs mere her.

Ændring af navn og formål – eller likvidation

Hvis advokatvirksomheden blev drevet i selskabsform, skal der samtidig ske likvidation eller omdannelse til andet navn eller formål. Også enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber skal fjerne ordet ”advokat” fra firmanavnet, hvis der fortsat drives virksomhed under samme cvr-nummer, men med anden beskæftigelse. Reglerne fremgår af advokatselskabsbekendtgørelsen og retsplejelovens § 120 om brug af advokattitlen.

Klientkontoen - sluterklæring

Når et advokatselskab ophører, og når en advokat deponerer beskikkelsen, kan selskabet/advokaten i sagens natur ikke længere have betroede midler for klienter. Selskabet/advokaten skal over for Advokatsamfundet erklære, at midlerne er afviklet, hvilket skal attesteres af revisor. Reglen fremgår af Klientkontovedtægtens § 15.

Fristen for afgivelse af sluterklæring er en måned fra ophørsdatoen.

For indsendelse af sluterklæring kontakt venligst Advokatsamfundet på tilsyn@advokatsamfundet.dk.

Deponering

Hvis du ikke ønsker at virke som advokat længere, eller af andre årsager eller midlertidigt ikke kan/vil have din advokatbeskikkelse, så skal du deponere beskikkelsen. For at deponere skal du sende den originale beskikkelse til Civilstyrelsen. Hvis du ønsker at deponere hurtigst muligt, kan du sende en mail til styrelsen og eftersende beskikkelsen med posten. Advokatsamfundet får derefter automatisk besked fra Civilstyrelsen om, at du har deponeret.

Når du har deponeret din advokatbeskikkelse, må du ikke kalde dig advokat i forbindelse med forretningsforhold.

Bidrag til Advokatsamfundet tilbagebetales forholdsmæssigt for resten af året til det firma, der modtog fakturaen.

Afløb på ansvarsforsikringen

Du skal sikre, at du har en afløbsforsikring, der dækker skader, som er indtrådt i dit virke som advokat. Forsikringen skal række fem år frem i tiden jf. Advokatsamfundets vedtægt § 61.

Fakta

I løbet af et år er der cirka 400 advokater, der deponerer advokatbeskikkelsen for kortere eller længere tid.

Visse typer af jobs kan ikke varetages af advokater – for eksempel skal advokater deponere deres beskikkelse, hvis de skal varetage et job i en offentlig myndighed.

Efter en advokat har deponeret, står vedkommende stadig til ansvar efter reglerne om god advokatskik for den periode, vedkommende har virket som advokat.