Spring hovednavigationen over

Anmodning om responsum kan indgives af advokater, advokatvirksomheder og domstolene. De problemstillinger, som responsumudvalget kan vurdere, angår ”god advokatskik eller andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed” og ”beregnet salær, om hvis berettigelse, der er tvist”.

Grundlag

Udvalgets virksomhed er reguleret af § 32 i Vedtægt for Det Danske Advokatsamfund, bekendtgørelse nr. 150 af 24. februar 2020:

”Stk. 1.
På begæring af en advokat eller et advokatselskab skal Advokatrådet afgive responsum om god advokatskik eller andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed.

Stk. 2.
Det samme gælder tilfælde, hvor en advokat eller et advokatselskab ønsker rådets responsum angående et af advokaten beregnet salær, om hvis berettigelse der er tvist mellem advokaten og klienten eller dennes retshjælpsforsikringsselskab.

Stk. 3.
Rådet afgiver dog ikke responsum i en sag, hvorom der på tidspunktet for rådets behandling af responsumbegæringen verserer klagesag for Advokatnævnet.

Stk. 4.
Rådet kan under en verserende sag efter parternes eller rettens anmodning til vejledning for retten afgive responsum om et omtvistet salær eller om god advokatskik i en sag, der ikke har været påkendt af Advokatnævnet.”

Udvalgte udtalelser er i anonymiseret form offentliggjort på Advokatsamfundets vidensdatabase, ligesom enkelte udtalelser er omtalt i tidsskriftet Advokaten.

Vejledning

Advokater, advokatvirksomheder og domstolene i Danmark kan indgive en anmodning om responsum til Advokatrådets responsumudvalg. Responsum kan afgives om ”god advokatskik eller andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed” og ”beregnet salær, om hvis berettigelse, der er tvist”.

Når en anmodning er modtaget, vil der visse tilfælde blive igangsat en høringsproces.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 4 måneder. Det bemærkes, at der er tale om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, og at der kan være stor forskel på sagsbehandlingstiden i de enkelte sager afhængig af blandt andet sagens karakter, kompleksitet samt varighed af partshøringsprocessen.

Du kan finde udvalgte responsumudtalelser her

Du kan finde artikler i Advokaten.

Tips til den gode anmodning

Ønsker du at anmode om responsum, kan du bruge formularen her:

Indsend anmodning om responsum

En anmodning kan også indgives pr. mail eller fysisk.
Hvis ikke anmodningen indgives i blanketform, bør den indeholde oplysninger om rekvirent, evt. modparten, angive hvilken bestemmelse i § 32 i Vedtægt for Det Danske Advokatsamfund anmodningen vedrører, oplysning om problemstillingen er/har været forelagt for Advokatnævnet, spørgsmål til Responsumudvalget, en kort og relevant sagsfremstilling, synspunkter/argumenter, eventuelle bilag.

Indsend alene kopi af de dokumenter/bilag, som du mener, belyser din anmodning. I en salærsag vil der sjældent være behov for, at der indsendes kopi af hele sagen. Du skal kun sende nødvendige og relevante bilag, og du skal være opmærksom på, at de tilgår modparten i skriftvekslingen. Du skal undlade at sende irrelevante personoplysninger, cpr. numre mv.

Det letter sagsbehandlingen, hvis anmodninger og indlæg indsendes elektronisk, gerne som sikker post til tilsyn@advokatsamfundet.dk. Hvis der indsendes fysisk post bør papirer ikke hæftes sammen, og der bør ikke bruges dobbeltsidet kopiering. Sagens bilag bør vedlægges/vedhæftes i kronologisk orden, og det henstilles, at der ikke sendes flere eksemplarer af samme bilag.

For så vidt angår behandling af personoplysninger henvises til Advokatsamfundets persondatapolitik.

Medlemmer:

Advokat Michael Kjær Lauritsen (formand)
Advokat Christian Bachmann
Advokat Anders Braad
Advokat Nikolaj Linneballe
Advokat Liv Dyrhauge-Klargaard
Advokat Ole Spiermann
Advokat Allan Nejbjerg

Sekretariat: 

Fagleder Charlotte Bruun Windahl (udvalgssekretær)
Sekretær Joan Elsbjerg