Spring hovednavigationen over

Offentliggørelse af kendelser og påbud

Advokatnævnets kendelser og Advokatrådets sekretariats påbud, som vedrører overtrædelser af hvidvaskloven, skal fra 1. januar 2021 offentliggøres.

Offentliggørelse af kendelser og påbud

Offentliggørelsen af kendelser og påbud sker som følge af en ændring af hvidvaskloven, hvor § 64 a indsættes. 

Ændringen betyder, at kendelser og påbud, hvor advokaten eksempelvis ikke har gennemført tilstrækkelig kundekendskabsprocedure og/eller ikke har udarbejdet tilstrækkelig risikovurdering, politik og procedure, vil blive offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside i fem år.

Det er som udgangspunkt alene advokatfirmaets navn, der offentliggøres, men hvis overtrædelsen har været grov, gentagen eller systematisk, skal navnet på den pågældende advokat ligeledes offentliggøres.

Der er tidligere indført tilsvarende regler for andre virksomheder, som omfattes af hvidvaskloven.

Efterbehandling af tilsyn

Hvis den tilsynsførende i forbindelse med et tilsyn konstaterer, at advokaten ikke fuldt ud efterlever pligterne i hvidvaskloven, vil der i de fleste tilfælde under tilsynsbesøget blive meddelt en henstilling om, at advokaten inden for en frist på fire uger ændrer for eksempel risikovurdering, politik og forretningsgang.

Såfremt advokatens ændringer ikke er tilstrækkelige eller fristen ikke overholdes, meddeles endnu en henstilling med en frist på to uger. Der vil samtidig blive orienteret om, at manglende udarbejdelse af tilstrækkelige retningslinjer som anført i henstillingen og/eller overholdelse af frist vil medføre, at der vil blive givet et påbud, der bliver offentliggjort.

Hvis advokatens ændringer fortsat ikke findes tilstrækkelige, eller fristen ikke overholdes, meddeles et påbud med en frist på to uger. Der vil samtidig blive orienteret om, at manglende overholdelse af påbud og/eller frist vil medføre, at sagen vil blive indbragt for Advokatnævnet.

I tilfælde af grov, gentagen eller systematisk tilsidesættelse af pligterne i hvidvaskloven, vil der under tilsynsbesøget være mulighed for at meddele et påbud i kombination med, at advokaten indbringes for Advokatnævnet.