Spring hovednavigationen over

Offentliggørelse af kendelser og påbud

Advokatnævnets kendelser og Advokatrådets sekretariats påbud, som vedrører overtrædelser af hvidvaskloven skal offentliggøres.

Offentliggørelse af kendelser og påbud

Offentliggørelsen af kendelser og påbud sker som følge af hvidvasklovens § 64 a. 

Dette betyder, at kendelser og påbud, hvor advokaten eksempelvis ikke har gennemført tilstrækkelig kundekendskabsprocedure og/eller ikke har udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, politik og forretningsgang, vil blive offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside i fem år.

Det er som udgangspunkt alene advokatfirmaets navn, der offentliggøres, men hvis overtrædelsen har været grov, gentagen eller systematisk, skal navnet på den pågældende advokat ligeledes offentliggøres.

Der findes tilsvarende regler for andre virksomheder, som omfattes af hvidvaskloven.

Efterbehandling af tilsyn

Hvis den tilsynsførende i forbindelse med et tilsyn konstaterer, at advokaten ikke fuldt ud efterlever pligterne i hvidvaskloven, vil der i de fleste tilfælde under tilsynsbesøget blive meddelt en henstilling om, at advokaten inden for en frist på fire uger ændrer for eksempel risikovurdering, politik og forretningsgang. Der vil i denne anledning blive orienteret om, at en utilstrækkelig udarbejdelse vil medføre, at der udstedes et påbud som skal offentliggøres.

Hvis ændringerne fortsat ikke findes tilstrækkelige, eller hvis fristen ikke overholdes meddeles et påbud med en frist på to uger. Der vil samtidigt blive orienteret om, at manglende overholdelse af påbud og/eller frist vil medføre, at sagen vil blive indbragt for Advokatnævnet.

I tilfælde af grov, gentagen eller systematisk tilsidesættelse af pligterne i hvidvaskloven, vil der under tilsynsbesøget være mulighed for at meddele et påbud i kombination med, at advokaten indbringes for Advokatnævnet.

Advokatrådet kan endvidere politianmelde advokatfirmaet eller advokaten, såfremt overtrædelserne af hvidvaskloven er af grov karakter i henhold til hvidvasklovens § 78.

Hvidvask