Spring hovednavigationen over

På kurset Retssagens forberedelse lærer du om den skriftlige forberedelse af retssagen. Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for den bedst mulige tilrettelæggelse af sagen, og advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens præcise tvistepunkter. Kurset varer tre dage.

Læreplan for Retssagens forberedelse

Se alle
 • Delemne: Processkrifter

  Formål
  Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens præcise tvistepunkter vedrørende faktum og jus.

  Faglige mål
  Deltagerne på advokatuddannelsen skal kunne:

  • analysere et givet sagsmateriale med henblik på at identificere påstand, faktum og anbringender,
  • forstå og redegøre for principperne om sagsfremstilling
  • formulere en anerkendelsespåstand og fuldbyrdelsespåstand korrekt
  • analysere og vurdere om konkrete påstande og anbringender er hensigtsmæssige i forhold til partens sag
  • udarbejde en hensigtsmæssig skriftlig argumentation (understøttes af undervisningen på kurset Kommunikation).

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Retsplejeloven kap. 33
  • Vejledning om Behandling af civile sager ved byretterne
  • U1969.923Ø og U2014.2434H
  • Christian Dahlager, Civile retssager, Christian Ejlers Forlag, 2015, p. 115-125
  • Sprogpolitik for Danmarks Domstole, p. 15-18, 23-24 og 25-26.
  • Retningslinjer for brug af e-mail og anden digital kommunikation med retterne
  • Se navnlig mappens fane 1, 3, 6, 8, 10 og 11.
 • Delemne: Sagsøkonomi

  Formål
  Advokater skal være i stand til at rådgive om de økonomiske aspekter af retssagsførelse, herunder retsafgift, sagsomkostninger og omkostningsdækning.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal kunne:

  • vurdere, om der i en given sag er mulighed for omkostningsdækning via fri proces eller retshjælpsforsikringsdækning,
  • beregne retsafgiften i sager med fuldbyrdelses- og anerkendelsespåstand,
  • beregne forventede sagsomkostninger til modparten i en given sag, hvis sagen tabes helt eller delvist, herunder under hensyntagen til eventuelt syn og skøn
  • vurdere mulighed for forlig i konkrete cases, anvende reglerne om omkostningsdækning,
  • analysere og vurdere procesøkonomiske forhold som grundlag for sagens tilrettelæggelse og forligsovervejelser.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Retsafgiftsloven kapitel 1, 2 og 12.
  • Vejledning om beregning af retsafgift
  • Retsplejeloven § 311 og kapitel 30
  • Bekendtgørelse om fri proces
  • Eksempel på forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring
  • Vejledende satser for proceduresalær
  • Notat om sagsomkostninger i småsager og øvrige sager under 50.000 kr.
  • Christian Dahlager, Behandling af småsager, Jurist og Økonomforbundets forlag, p. 37-40: "Området for småsager"
  • Se navnlig mappens fane l og 4
 • Delemne: Bevis

  Formål

  Bevisførelsen er en vigtig del af advokaters retssagsarbejde, fordi hovedparten af retssagerne afgøres på beviset. Advokatfuldmægtige skal derfor lære at vurdere bevisbyrdefordelingen korrekt og fremlægge beviserne bedst muligt.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal:

  • kunne forstå og anvende reglerne om bevisbyrdefordeling,
  • kunne forstå og anvende begreberne beviskrav og bevisvurdering,
  • anvende reglerne for kontakt til og indkaldelse af vidner inden hovedforhandlingen korrekt,
  • forstå reglerne om editionspligt og vidnefritagelse,
  • kunne analysere og vurdere en konkret sag med henblik på bevisbyrdefordeling og hensigtsmæssig fremlæggelse af beviser.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • AER, herunder Advokatrådets bemærkninger til 18.3 som kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen (2017 Advokatsamfundet
  • Retsplejeloven kap. 18, 28 og 29
  • U1977.876V, U2002.2562Ø, U2008.517/2SH, U2010.2711H, 2011.1866V, U2011.3074H, U2012B.498, U2014.138H, U2016.1795
  • ANK 2016-302
  • Christian Dahlager, Civile retssager, Christian Ejlers Forlag, 2015, p 147-52
  • Se navnlig mappens fane 1 og 9
 • Delemne: Syn og skøn

  Formål

  Som en del af retssagsbehandlingen skal advokater kunne håndtere et syn og skøn, da syn og skøn indgår i mange retssager og ofte vil være afgørende for sagens udfald.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal kunne

  • forstå den praktiske fremgangsmåde ved syn og skøn; syn og skøn inden anlæggelse af retssag, tidspunkt for begæring, valg af skønsmand, fastlæggelse af skønstema, begæring via Retten, tilstedeværelse og håndtering af part, betaling af omkostninger,
  • vurdere om der i konkrete cases er behov for syn og skøn og/eller sagkyndig erklæring
  • anvende reglerne for formulering af spørgsmål i skønstemaet
  • anvende reglerne for skønsmandens virke; habilitet, indkaldelse, erklæring, afhjemling, aftegning,
  • anvende reglerne om nyt syn og skøn/supplerende spørgsmål.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Retsplejeloven kap. 19
  • U2005.1472H, U2010.2471H, U2013.2296H, U2013.B449, U2015.2967, U2016.1769Ø
  • Se navnlig mappens fane l, 2 og 13
 • Delemne: Advokatens rolle

  Formål

  Advokater skal kende deres opgaver som partsrepræsentanter og de etiske regler, der gælder særligt i forbindelse med retssager.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal:

  • forstå advokatens opgaver ved møde som repræsentant for en part ved et forberedende retsmøde og retsmægling
  • forstå fordele, ulemper og metoden ved retsmægling, have kendskab til mediation
  • vurdere og vejlede om forskellige konfliktløsningsformer, vurdere konkrete etiske dilemmaer i forbindelse med retssager.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Retsplejelovens §§ 263-267 (fuldmagt/bemyndigelse),§§ 268-270 (forligsmægling),
   § 353 (forberedende møde), kap. 27 (retsmægling)
  • De advokatetiske regler
  • Den gode proces, Advokatsamfundet
  • Se navnlig mappens fane 1 og 5
 • Delemne: § 353-mødet, præklusion og udeblivelse

  Formål

  Advokater skal kende deres opgaver som partsrepræsentanter i forbindelse med forberedende retsmøder. Endvidere skal advokater have kendskab til konsekvenserne forbundet med fristoverskridelser, hvornår der indtræder præklusion samt kendskab til udeblivelsesvirkningerne.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal:

  • forstå formålet med et forberedende retsmøde og betydningen af de beslutninger, der ifølge § 353 kan træffes på et forberedende retsmøde
  • forstå konsekvenserne for en eventuel bevisførelse, der forlænger forberedelsen, og som ikke er påberåbt på det forberedende møde
  • have kendskab til såvel hovedregel som undtagelser i retsplejeloven om præklusion i civile sager i forbindelse med retssagens forberedelse og betydningen heraf
  • have kendskab til udeblivelsesformerne (udeblivelse fra retsmøder, udeblivelse med processkrifter herunder påstandsdokument, manglende efterlevelse af advokatpålæg) samt forstå de mulige konsekvenser forbundet med udeblivelse og advokatens reaktionsmuligheder,

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Retsplejelovens § 353 (forberedende møde)
  • Retsplejeloven § 259, stk. 2 og 3, § 351, stk. 4, § 353, stk. 4, § 355, stk. 2, § 356, stk. 1, § 357,jf. § 360, stk. 5, § 357, jf. § 360, stk. 6, § 358, stk. 1, jf. stk. 6 og 7, 358, stk. 2, 4 og 5, jf. stk. 6 og 7, § 360, stk. 1-6, § 363, § 367 og § 386
  • U2008.2063
  • Se navnlig mappens fane 1, 14 og 15
 • Delemne: Kumulation, småsagsproces, værneting, kære og anke

  Formål

  Advokater skal kende retsplejelovens bestemmelser om sammenlægning af sager, småsagsprocesformen, værneting, appelmulighederne og disses form.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal:

  • kunne anvende reglerne for kumulation og andre muligheder for at inddrage flere personer i en sag ved bi-intervention og procesunderretning,
  • kunne anvende reglerne for, hvornår en sag som udgangspunkt er omfattet af småsagsprocessen samt betingelserne for, at en sag kan overgå til de almindelige regler,
  • have kendskab til retsplejelovens bestemmelser om værneting, supplerende værneting, muligheden for henvisning af en sag, muligheden for at aftale værneting og begrænsninger i aftaleadgangen,
  • kunne anvende reglerne om appel, herunder afgøre, hvilke afgørelser der skal ankes henholdsvis kæres, hvilke afgørelser der ikke kan appelleres, og fristerne for anke og kære

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Retsplejelovens § 249, § 250, § 252, kap. 23a Retsplejelovens kap. 39
  • Retsplejelovens kap. 21 og 22
  • Retsplejelovens §§ 368-374, kap. 37 og 38
  • Eksempler på aftaler om værneting eller voldgift
  • Betalingspåkrav med vejledning
  • U.l983.193/l V, U.l988.535/3H, U.l995.961Ø, U2007.73V, U2015.859V, U2015.179H, HR kendelse af 23.06.2016 (U.2016.3335H)
  • Se navnlig mappens fane 1, 3, 6 og 12