Spring hovednavigationen over

For at blive advokat skal du opfylde kravet om tre års fuldmægtigtid. Du kan blive autoriseret som advokatfuldmægtig, når du har bestået en dansk bachelor- og kandidateksamen i jura.

For at blive advokat skal du beskæftige dig mindst tre år med praktisk juridisk virksomhed, jf. retsplejeloven § 119. Kravet om erfaring fra en praktisk juridisk virksomhed betyder, at du skal have deltaget i almindelig advokatvirksomhed og have kendskab til behandling af retssager.

Du kan opnå den praktiske erfaring som autoriseret advokatfuldmægtig hos en advokat (principal), der driver advokatvirksomhed, eller i en juridisk stilling ved domstolene, anklagemyndigheden eller politiet. Andre juridiske stillinger kan også helt eller delvist medregnes (se nedenfor).

Hvad tæller med i fuldmægtigtiden?

Tiden som autoriseret advokatfuldmægtig under en advokat i en advokatvirksomhed tæller med fuldt ud, jf. retsplejeloven § 119, stk. 3. Arbejdet i en juridisk stilling ved domstolene, anklagemyndigheden eller politiet, hvori behandling af retssager indgår som en væsentlig del, tæller også med fuldt ud.

Har du været ansat i en anden juridisk stilling, kan din ansættelsesperiode på baggrund af en konkret vurdering medregnes i den treårige periode, jf. retsplejeloven § 119, stk. 4. Vurderingen foretages af Justitsministeriet. Tiden kan medregnes fuldt ud, hvis ansættelsen kan ligestilles med en ansættelse som autoriseret advokatfuldmægtig på et advokatkontor, og hvis du har opnået kendskab til retssagsbehandling.

Har du været ansat i en advokatvirksomhed i udlandet, kan din udenlandske ansættelse også blive medregnet i fuldmægtigtiden. Det er en betingelse, at der har været en tilstrækkelig personlig kontakt mellem dig og den advokat, der har ansvaret for din uddannelse. Det er også en forudsætning, at du har deltaget i behandlingen af retssager, herunder retssager i Danmark.

Betingelser for autorisation som advokatfuldmægtig

Du skal have bestået en dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen for at blive autoriseret som advokatfuldmægtig. Der gælder særlige regler for personer med en juridisk kandidateksamen fra et andet EU-land eller borgere fra et ikke-EU-land, læs mere herom på de specifikke sider herunder:

EU-borgere

Borgere uden for EU

Du kan ikke blive autoriseret som advokatfuldmægtig, jf. retsplejeloven § 135, stk. 2, jf. § 121, hvis du

  • er dømt for et kvalificeret strafbart forhold,
  • har udvist en sådan adfærd i en tidligere stilling, at der er grund til at antage, at du ikke vil udøve
    advokatvirksomhed på forsvarlig vis, eller
  • har en forfalden gæld på 50.000 kr. eller mere til det offentlige. 

Anmodning om autorisation

Anmodning om autorisation som advokatfuldmægtig skal sendes til præsidenten for byretten i den retskreds, hvor principalen har kontor, jf. retsplejeloven § 135, stk. 2.

Du skal vedlægge: 

  • en advokatfuldmagt, 
  • bevis for, at du har bestået en dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen, 
  • en samtykkeerklæring til indhentelse af oplysninger fra kriminalregisteret og 
  • en fordringsattest med oplysning om, hvorvidt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, jf. retsplejeloven § 135, stk. 2, jf. § 121, stk. 3. Attesten kan rekvireres fra Gældsstyrelsen: www.gældsstyrelsen.dk

Advokatfuldmægtigens ret til at møde for retten

En autoriseret advokatfuldmægtig kan møde på vegne af sin principal i alle byretssager og i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Advokatfuldmægtigen kan også møde på vegne af sin principal uden for mundtlig forhandling ved enhver ret, jf. retsplejeloven § 136.