Spring hovednavigationen over

2018 - Advokaten 6 Autoriseret fuldmægtigkonsulent

Publiceret: 27. august 2018

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

Tre afgørelser fra tre forskellige instanser giver bidrag til at forstå kravene til en ansættelse som autoriseret advokatfuldmægtig med henblik på at opnå beskikkelse.

Af Lise Ravnkilde, advokat i Advokatsamfundet

For at opnå beskikkelse som advokat skal man, jf. retsplejelovens § 119, i tre år være i praktisk juridisk virksomhed. Som det fremgår af det følgende, kan den autoriserede advokatfuldmægtig ikke virke i en selvstændig virksomhed på konsulentlignende vilkår.

Advokatrådets responsumudvalg (refereret i Advokaten 6/2001, side 149)
Responsumudvalget afgav udtalelse til brug for en verserende retssag og udtalte med henvisning til retsplejelovens § 135, stk. 1, og § 143, stk. 2, at advokaters ansvar for fuldmægtigen efter udvalgets opfattelse er baseret på, at fuldmægtigen er undergivet advokatens ledelse og instruktion.

En sådan ledelses- og instruktionsbeføjelse forudsætter enten, at der mellem advokat og fuldmægtig består et direkte ansættelsesforhold, eller at de er ansat i samme virksomhed. Udvalget konkluderede herefter, at det er uforeneligt med advokatens lovbestemte ansvar for fuldmægtigen, at fuldmægtigen i forhold til advokaten er selvstændig erhvervsdrivende.

Civilstyrelsens afgørelse af 16. november 2016
Civilstyrelsen har i en konkret sag om forhåndsgodkendelse af erhvervserfaring i medfør af retsplejelovens § 119, stk. 4, udtalt sig om kravene til ansættelsesformen. Ansøgeren havde ved siden af øvrigt arbejde som bierhverv virket som autoriseret forsvarer i kriminalsager i Grønland. Civilstyrelsen fandt ikke, at denne beskæftigelse kunne tillægges betydning ved fastsættelsen af den tid, ansøgeren kunne medregne i forhold til kravet om tre års praktisk juridisk virksomhed. Civilstyrelsen udtalte, at ”Civilstyrelsen [har] navnlig lagt vægt på, at bierhvervet ikke indebærer et sådant over-/underordnelsesforhold, at der efter styrelsens opfattelse er tale om en stilling. Civilstyrelsen skal i denne forbindelse henvise til, at det efter ordlyden af retsplejelovens § 119, stk. 4, er et krav, at den i retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 4, nævnte praktiske juridiske virksomhed har karakter af en stilling, hvilket efter styrelsens opfattelse blandt andet kræver, at man er under tilsyn og vejledning af en arbejdsgiver eller en principal”.

Tilbagekaldelse af autorisation, Københavns Byret, 9. februar 2018
Københavns Byret havde den 27. juni 2017 autoriseret en fuldmægtig under en advokat på baggrund af en sædvanlig advokatfuldmagt. Efterfølgende blev byretten opmærksom på, at fuldmægtigen ikke var ansat hos advokaten, men drev en personlig virksomhed med juridisk rådgivning. Der var mellem advokatens selskab og fuldmægtigen etableret en samarbejdsaftale, hvorefter den del af fuldmægtigens virksomhed, der bestod i arbejde som advokatfuldmægtig, foregik på advokatselskabets brevpapir og under selskabets ansvarsforsikring.

Byretten fandt i lighed med Responsumudvalget, at en advokats ansvar for en fuldmægtig og dennes uddannelse er baseret på, at fuldmægtigen er undergivet advokatens ledelse og instruktion. Dette forudsætter efter rettens opfattelse, at der består et ansættelsesforhold – direkte under advokaten eller i samme virksomhed som advokaten. Byretten tilbagekaldte herefter autorisationen af fuldmægtigen.

Ansættelsesforhold
De ovennævnte tre afgørelser lægger alle vægt på, at advokat og fuldmægtig skal indgå i et sædvanligt over-/underordnelsesforhold, hvor advokaten har en instruktionsbeføjelse i forhold til fuldmægtigen. Civilstyrelsen udtaler tillige, at der skal være tale om en ”stilling”, hvorfor det må antages, at en samarbejdsaftale mellem to selvstændige erhvervsdrivende, der indholdsmæssigt svarer til ansættelsesretlige vilkår, ikke vil imødekomme kravene.

Stillingen behøver ikke være på fuld tid, men en ansættelse skal være på mindst 15 timer om ugen for at kunne tælle med. Deltidsansættelser medregnes forholdsmæssigt, det vil sige, at arbejder man 20 timer om ugen i 100 dage, vil man kunne medregne 20/37*100 = 54 dage.

Civilstyrelsens praksis om merit for anden beskæftigelse end som autoriseret advokatfuldmægtig er i øvrigt, at selvstændig virksomhed, for eksempel som juridisk rådgiver, ikke kan medregnes.

Ind- og udstationering
Det er ikke usædvanligt, at advokatfirmaer og erhvervsvirksomheder eller organisationer har et tæt samarbejde, og at advokatfuldmægtige udstationeres til at løse en bestemt opgave, opnå en bredere erfaring eller afhjælpe en spidsbelastning.

Ansat i advokatvirksomhed – udstationeres til erhvervsvirksomhed eller organisation
Der foreligger ikke praksis om udstationeringsperiodens længde, men det må antages, at denne skal være af begrænset varighed og tidsmæssigt er kortere end den periode, fuldmægtigen arbejder i advokatvirksomheden. Civilstyrelsens praksis viser, at ansættelsestiden kan medregnes fuldt ud, hvis fuldmægtigen i hele udstationeringsperioden fortsat er autoriseret under en advokat hos arbejdsgiveren (det vil sige i advokatvirksomheden) og sideløbende udfører arbejde for denne principal. Hvis fuldmægtigen alene har arbejdsopgaver hos erhvervsvirksomheden/organisationen, vil udstationeringsperioden blive medregnet med halvdelen, svarende til almindelig praksis for ’andre juridiske stillinger’, jf. retsplejelovens § 119, stk. 4. Naturligvis under forudsætning af, at der er tale om sædvanligt juridisk arbejde hos erhvervsvirksomheden/organisationen.

Ansat i virksomhed eller organisation – udstationeres til advokatvirksomhed
Det forudsættes, at fuldmægtigen autoriseres under en advokat i advokatvirksomheden, så fuldmægtigen kan agere på vegne af advokaten, herunder møde i retten mv. Efter Civilstyrelsens praksis kan tiden i advokatvirksomheden medregnes fuldt ud. Det er ikke et krav, at fuldmægtigen har en ansættelsesaftale med advokatvirksomheden.