Spring hovednavigationen over

På kurset Hovedforhandlingen lærer du at arbejde systematisk med forberedelsen af en retssag og at løse processuelle problemstillinger. Kurset varer to dage.

Læreplan for Hovedforhandlingen

 

Formål

Advokater skal kunne forberede og gennemføre en hovedforhandling. Advokatfuldmægtige skal derfor lære at arbejde systematisk med forberedelsen af en sag, at forelægge en sag på en objektiv, klar og fokuseret måde, at afhøre en part og/eller et vidne på en måde, så faktum bliver belyst, og at fremlægge en procedure, der er kendetegnet ved at være fokuseret om sagens kerneområder, og som er gennemskueligt disponeret. Endvidere skal advokatfuldmægtige kunne løse processuelle problemstillinger.

Faglige mål

Deltagerne på advokatuddannelsen skal kunne:

 • forstå og anvende reglerne om påstandsdokumenter,
 • analysere et sagsmateriale med henblik på at identificere partens mål med sagen, de juridiske og bevismæssige problemstillinger og de dertil hørende bevismidler i sagen,
 • forstå formålet med forelæggelsen, og herunder kravene til objektivitet, fokus og klarhed, forstå og anvende reglerne om den koncentrerede forelæggelse,
 • udvælge relevante bilag til forelæggelse samt analysere og vurdere, hvilke passager der skal refereres henholdsvis dokumenteres,
 • forstå, hvordan forberedelse af vidneafhøringen, vidnetemaet, afhøringens struktur, advokatens optræden, spørgeteknik og spørgsmålstyper har indflydelse på udbyttet af en afhøring, forbuddet mod at stille spørgsmål, som kan indebære selvinkriminering samt vidnepligtens omfang,
 • analysere og vurdere, hvilke vidner og vidnetemaer der er relevante for en given problemstilling,
 • forstå betydningen af og anvende forskellige afhøringsteknikker og spørgsmålstyper til at påvirke en afhørings forløb,
 • forstå, hvordan procedurens argumentation, disposition, sprog og fremførelse er egnet til at påvirke udfaldet af en given retssag,
 • anvende denne viden til at udforme en disposition til en procedure i en konkret sag, og herunder inddrage relevante bilag og vidnetemaer,
 • analysere en processuel problemstilling og vurdere, hvordan advokaten bør reagere,
 • anvende reglerne om nova efter forberedelsens afslutning.

Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

 • Retsplejeloven kap. 21-39
 • Retsplejerådet, Reform af den civile retspleje: Regler om sagsbehandling i første instans
 • Helle Hvass, Mundtligt dansk, Gyldendal, 2007, p 20-21
 • Advokaten 1/2009: Dommerne gennemskuer løgnagtige vidner
 • Advokaten 2/2008: Advokater skal tage ansvar for planlægningen
 • Advokaten 5/2010: Det, mit vidne mener, er...
 • Advokaten 6/2010: Med Emma Gad i Landsretten
 • Advokaten 9/2013: Retorik i Retten
 • Advokaten 4/2014: Vidnebeviset
 • Advokaten 5/2014: Retorik i Højesteret, Advokatens talegaver – anden akt
 • U2010.2711H
 • Anders Stahlschmidt og Peter Knoop Christensen: Spørgeteknik, Børsens Forlag, 2007
 • Pernille Backhausen m.fl.: Proceduren, 4. udgave, DJØF Forlag, 2019, s. 433-453 og 455-465
 • Den gode proces
 • Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne
 • Vejledningen om behandling af civile sager ved byretterne
 • Retssagsprøven – en guide til gennemførelsen af den praktiske prøve (Djøf)
 • AER regel 18 om Advokatens forhold til retten m.fl. (svarer til artikel 48-51 i AER, der anvendes fra 1. september 2022). AER med kommentarer af advokat Martin Lavesen og Lars Økjær Jørgensen: https://www.advokatsamfundet.dk/media/es1ldk4o/de-advokatetiske-regler-2-udgave.pdf (ny udgave udkommer i løbet af efteråret 2022)