Spring hovednavigationen over

Obligatorisk efteruddannelse

Alle advokater og advokatfuldmægtige er forpligtede til løbende at efteruddanne sig. Det følger af retsplejelovens § 126, stk. 5, og efteruddannelsesbekendtgørelsen. Reglerne gælder for autoriserede advokatfuldmægtige, alle med dansk advokatbeskikkelse (også dem, der praktiserer under dansk titel i udlandet) og advokater fra et medlemsland af EU eller EØS.

Som advokatfuldmægtig, advokat og EU-advokat er du forpligtet til løbende at deltage i 54 lektioners obligatorisk efteruddannelse af betydning for advokathvervet inden for en treårig periode.

Efter hver treårige periode skal du indberette omfanget af din efteruddannelse til Advokatsamfundet. På tilsynsbesøg bliver der ført kontrol med, at du kan dokumentere gennemførelsen af din obligatoriske efteruddannelse.

Advokatens ansvar

Det er dit ansvar som advokat at sikre, at du kan dokumentere overholdelsen af efteruddannelsesreglerne. Dette angår både indhold og formkrav. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine efteruddannelsesbeviser, så du kan dokumentere disse over for Advokatrådet, når du får tilsynsbesøg. Det kan være en god idé at gemme dem både i en fysisk mappe og i en mappe på computeren.

Efteruddannelsespligten følger den enkelte advokat, så vær opmærksom på, at du til enhver tid har adgang til dine efteruddannelsesbeviser, også når du eksempelvis skifter arbejdsplads.

Et godt råd er at planlægge din efteruddannelse i god tid og sprede dine kursusaktiviteter ud over hele den treårige periode, så du undgår at have et efterslæb i slutningen af perioden.

Herunder kan du læse mere om de regler og pligter, der gælder for din efteruddannelse.

Som supplement til efteruddannelsesbekendtgørelsen, der regulerer området, har Advokatsamfundet udgivet ”Vejledning om obligatorisk efteruddannelse”, som hjælp til bedre at forstå dine efteruddannelsespligter. Vejledningen er ikke et bindende regelsæt.

Det er Advokatnævnet og domstolene, der i sidste ende vurderer, om efteruddannelsespligten er opfyldt.

Obligatorisk efteruddannelse

Se alle
 • Indberetning af efteruddannelse

  Når hver treårige efteruddannelsesperiode udløber, skal du indberette antallet af efteruddannelseslektioner til Advokatsamfundet. Du får besked fra Advokatsamfundet, når det er tid til at indberette og inden for hvilken frist.

  Du skal alene indberette antallet af lektioner og ikke indsende dokumentation for gennemført efteruddannelse.

  Hvis du indberetter for få lektioner, vil det kunne blive anset som en tilsidesættelse af god advokatskik.

  Klik her for at gå til indberetningssiden.

 • Tilsyn med dokumentation

  Under et tilsynsbesøg bliver der ført kontrol med, at du kan dokumentere gennemførelsen af din obligatoriske efteruddannelse.

  Du bliver bedt om at fremlægge dokumentation, som bekræfter, at du har deltaget i mindst 54 lektioners efteruddannelse i din senest afsluttede treårige periode. Tilsynet fører kontrol med, at der er tale om relevant efteruddannelse af betydning for advokathvervet. Tilsynet fører endvidere kontrol med, om dokumentationen lever op til formkravene i efteruddannelsesbekendtgørelsen.

  Der bliver som udgangspunkt ført tilsyn med den senest afsluttede efteruddannelsesperiode. Det kan efter omstændighederne være nødvendigt at se dokumentation for flere perioder, navnlig hvis du har overført lektioner fra en tidligere periode. Den udvidede kontrol vil i så fald omfatte både fremlæggelse af dokumentation for de overførte lektioner, herunder dokumentation for, at efteruddannelseskravet for den tidligere periode er opfyldt.

  Hvis du ikke kan fremvise dokumentation for mindst 54 lektioners obligatorisk efteruddannelse, kan det have disciplinære følger, idet manglende efterlevelse af efteruddannelsesforpligtelsen er en tilsidesættelse af god advokatskik.

  Du kan alt efter karakteren og omfanget af den manglende efteruddannelse enten modtage et administrativt påbud om at indhente de manglende lektioner eller risikere at blive indbragt for Advokatnævnet med påstand om en sanktion.

  Sådan foregår et tilsyn

 • Godkendelse af kursusbevis

  Kursusudbydere og advokater har mulighed for at søge om at få forhåndsgodkendt efteruddannelsesaktiviteter mod et gebyr. Denne ordning er frivillig.

  Læs mere om, hvordan du ansøger her.

 • Hvad er obligatorisk efteruddannelse?

  Indholdet af de 54 lektioners obligatorisk efteruddannelse skal være af generel betydning for udøvelsen af advokathvervet eller have konkret betydning for på den pågældende advokatfuldmægtiges eller advokats varetagelse af sine arbejdsopgaver, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsen § 2.

  Efteruddannelsen skal med andre ord hvile på hensynet til klienten og have en positiv virkning for rådgivningen af din klient for at kunne tælle med som obligatorisk efteruddannelse.

  Eksempler: Juridisk faglige kurser og uddannelser, kurser i god advokatskik, uddannelse til henholdsvis voldgiftsdommer, mediator eller bestyrelsesmedlem vil typisk anses som obligatorisk efteruddannelse.

  Efteruddannelse kan bestå af kurser, foredrag, gå-hjem-møder, netværksmøder, længerevarende uddannelser mv. Efteruddannelse kan både gennemføres hos en kursusudbyder, internt på et advokatkontor eller som onlinekursus/e-learning.

  Hvis du eksempelvis underviser i et kursus eller et juridisk fag på universitetet, anses dette også som efteruddannelse. Det samme gælder, hvis du har skrevet eller har været med til at skrive en faglig juridisk artikel, et juridisk fagligt værk, en ph.d.-afhandling eller lignende. Som advokatfuldmægtig kan du endvidere medregne frivillig advokatvagt og retshjælp.

  Du kan læse mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse, som du finder længere nede på siden.

 • Ændring af praksis for obligatorisk efteruddannelse

  Advokatrådet har ændret praksis, så efteruddannelseskurser inden for blandt andet ledelse og forretningsforståelse kan tælle med som obligatorisk efteruddannelse. Det skal imødekomme de ændringer, advokatrollen har undergået, siden reglerne om obligatorisk efteruddannelse trådte i kraft i 2008.

  Efteruddannelsen skal være af betydning for advokaterhvervet. De nærmere regler om krav til advokater og advokatfuldmægtiges efteruddannelse er fastsat i efteruddannelsesbekendtgørelsen. Til fortolkning af reglerne i efteruddannelsesbekendtgørelsen har Advokatsamfundet udgivet vejledninger. Den seneste vejledning er fra september 2019.

  Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige med senere ændringer. Den ændrede praksis er trådt i kraft fra maj 2023.

  Læs mere om ændring af praksis for obligatorisk efteruddannelse her.

 • Formkrav

  Et kursusbevis eller et deltagerbevis skal indeholde følgende formkrav for, at der er tale om tilstrækkelig dokumentation for efteruddannelsen, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 1:

  • hvert undervisningsforløb skal samlet udgøre mindst 3 lektioner af 45 minutters varighed,
  • der skal foreligge et kursusprogram, en målbeskrivelse, en fagbeskrivelse eller lignende beskrivelse af undervisningen,
  • underviserens faglige kompetence inden for det pågældende felt skal kunne dokumenteres af udbyderen, og
  • der skal foreligge dokumentation for advokaten eller advokatfuldmægtigens deltagelse i undervisningsforløbet, eksempelvis i form af et kursusbevis underskrevet af underviseren.

  Hvis du har undervist, skal dokumentationen være en bekræftelse fra arrangøren eller et bevis på ansættelsesforholdet på, hvad du har undervist i og i hvilket omfang.

  Hvis du som advokatfuldmægtig har rådgivet i en retshjælp eller en advokatvagt, skal dokumentationen fremgå i form af en skriftlig erklæring, som bekræfter din deltagelse i rådgivningen og omfanget heraf.

 • Digital efteruddannelse

  Digital efteruddannelse i form af onlinekurser, onlineforedrag, e-learning-forløb mv. skal indholdsmæssigt opfylde de samme krav som andre typer af kurser.

  For at kunne dokumentere tilstedeværelsen på et onlinekursus, skal det fremgå af kursusbeviset, at du faktisk har været til stede eller gennemført aktiviteten. Det er ikke tilstrækkelig dokumentation, at du har fået kursusmaterialet stillet til rådighed.

  Dokumentationen kan foreligge, hvis kursusudbyderen bekræfter på kursusbeviset, at du enten har været logget på onlinekurset, at du har gennemført en afsluttende quiz/spotspørgsmål, udfyldt kontrolord i løbet af kurset eller lignende.

  Læs mere her om retningslinjerne for digital efteruddannelse her.

 • Hvis du er på barsel eller er syg

  Hvis du - uden at deponere din beskikkelse - er fuldtidssygemeldt eller på barsel, har du ret til at få reduceret de 54 lektioners krav om efteruddannelse.

  Kravet reduceres med 3 lektioner per to måneders sammenhængende fravær fra stillingen. Du skal indberette reduktionen samtidig med, at du indberetter din efteruddannelse.

  Du skal gemme dokumentationen for dit fravær, da du kan blive bedt om at fremlægge dokumentationen i forbindelse med et tilsyn.

  Hvis du er eller har været deltidssygemeldt i en periode, har du mulighed for at ansøge Advokatrådet om dispensation fra efteruddannelseskravet. Ansøgningen skal suppleres af dokumentation, eksempelvis i form af en lægeerklæring eller hospitalsjournaler, som beskriver sygdommen, forløbet, og påvirkningen af arbejdsevnen. Andre vægtige personlige forhold kan også danne baggrund for en ansøgning.

  Læs mere om reduktion og dispensation, herunder hvordan du indberetter, dokumenterer og ansøger.

 • Fra advokatfuldmægtig til advokat

  Som advokatfuldmægtig skal du også gennemføre 54 lektioners obligatorisk efteruddannelse. Grunduddannelsen medregnes ikke som obligatorisk efteruddannelse.

  Hvis din treårige efteruddannelsesperiode udløber, mens du er advokatfuldmægtig, har principalen ansvaret for, at du har opfyldt efteruddannelsespligten.

  Din treårige efteruddannelsesperiode løber uafhængigt af din fuldmægtigperiode. Perioderne vil dog for manges vedkommende være sammenfaldende. Hvis du har godskrevet tid fra en anden juridisk stilling, eller du forlænger din fuldmægtigtid, vil perioderne ikke være sammenfaldende.

  Opnår du advokatbeskikkelse inden din efteruddannelsesperiode udløber, overtager du selv ansvaret for efteruddannelsespligten.

 • Sådan beregnes perioden

  Efteruddannelsesperioden er 3 år regnet fra den 1. i den førstkommende måned efter autorisation som fuldmægtig eller opnåelse af beskikkelsen.

  Eksempel: Hvis du opnår autorisation den 15. april, starter din efteruddannelsesperiode den 1. maj.

  Deponerer du din beskikkelse, eller ophører din autorisation, afbrydes perioden.

  Når du får genudleveret din beskikkelse eller autorisation, genindtræder du i den samme efteruddannelsesperiode, som blev afbrudt. Dine efteruddannelsesaktiviteter fra før deponering tæller således stadig med, og du skal huske at gemme dokumentationen.

  Eksempel: Hvis du var 2,5 år inde i din periode, da du deponerede, vil du have et halvt år tilbage af din efteruddannelsesperiode ved genudlevering.

  Det er Advokatsamfundet, der beregner din periode i medfør af §§ 4 og 8 i efteruddannelsesbekendtgørelsen.

 • Grønland og Færøerne

  Reglerne om obligatorisk efteruddannelse blev sat i kraft for Grønland og Færøerne pr. 1. januar 2010. Reglerne er identiske med det ovenfor beskrevne.

  Grønlandske advokater og advokatfuldmægtige vil i forbindelse med første periodeudløb have valgfrihed mellem at indberette via det elektroniske system og skriftlig indberetning på en af Advokatsamfundet udsendt blanket.

  Færøske advokater og advokatfuldmægtige vil i forbindelse med første periodeudløb kun kunne foretage skriftlig indberetning på en af Advokatsamfundet udsendt blanket, idet elektronisk indberetning forudsætter digital signatur eller NemID.

  Læs mere om indberetning her.