Spring hovednavigationen over

2020 - Advokaten 2 Retten til reduktion af efteruddannelse

Publiceret: 22. juni 2020

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Som advokat eller advokatfuldmægtig har du mulighed for at få nedsat kravet om obligatorisk efteruddannelse, hvis du er fuldtids- eller  deltidssygemeldt eller på bevilget orlov.


Tekst Søren Dragsbæk Holm, juridisk konsulent, Advokatsamfundet

Som advokat har du et særligt ansvar for at beskæftige dig med emner, som du har den fornødne viden om, og den viden skal du holde ajour. Kravet om obligatorisk efteruddannelse for ad­vokater medvirker til kvalitetssikring af de ydelser, som advokater leverer. Hvis du som advokat eller advokat­fuldmægtig er fuldtids­ eller deltids­sygemeldt eller på bevilget orlov, men opretholder din autorisation eller be­skikkelse, har du imidlertid mulighed for at få nedsat kravet om obligatorisk efteruddannelse.

I bekendtgørelsen om obligatorisk efteruddannelse er der mulighed for, at du kan reducere eller ansøge om dispensation fra kravet om 54 lektio­ners efteruddannelse. Formålet med reglerne er at sikre et rummeligt ar­bejdsmarked for advokatbranchen, hvis man i en periode er ramt af syg­dom eller er på barsel.

Som advokat og advokatfuldmæg­tig har du ret til at få reduceret kra­vet om obligatorisk efteruddannelse, hvis du er fuldtidssygemeldt eller på bevilget orlov i to sammenhængende måneder eller derover. “Bevilget or­lov” sigter til de lovfæstede orlovstyper. Det gælder for eksempel barselsorlov. Udlandsophold såsom udstationering berettiger ikke til reduktion.

Der skal ikke søges om dispensa­tion fra efteruddannelseskravet, hvis du opfylder kravet om reduktion ef­ter bekendtgørelsen. Hvis du ikke opfylder kravet om reduktion, kan du ansøge om at få dispensation fra efteruddannelseskravet, hvorefter Advokatrådet beslutter, om du kan meddeles dispensation eller ej.

Det er ikke muligt at få forlænget sin efteruddannelsesperiode som følge af sygdom eller orlov.

Beregning og indberetning af reduktion
Du skal selv indberette det antal lekti­oner, som kravet kan reduceres med. Du indberetter reduktion samtidig med, at du i øvrigt indberetter efter­uddannelse, efter at din treårige pe­riode er udløbet. Du vil modtage en mail fra Advokatsamfundet, når det er tid til at indberette. Det fremgår af indberetningssiden, hvor du skal ind­taste reduktionen.

Efteruddannelseskravet reduceres med tre lektioner for hver to måneders sammenhængende fravær fra stillin­gen inden for den treårige efteruddan­nelsesperiode. Er du for eksempel fra­værende i seks måneder, har du ret til ni lektioners reduktion. Er du eksem­pelvis fraværende i ti måneder, har du ret til 15 lektioners reduktion.

Eventuel ferie i forlængelse af bar­selsorlov kan ikke tælles med.

Vær opmærksom på, at du skal gemme dokumentation for fraværet i din kursusmappe, som kontrolleres på tilsynsbesøg. På den måde dokumen­terer du over for Advokatsamfundet, at der er tale om reduktionsgivende fravær. Dokumentation kan enten være en mail fra din chef eller HR-afdeling, en lægeerklæring eller do­kumentation for, at du har modtaget barselsdagpenge. 

Ansøgning om dispensation
Du kan ansøge Advokatrådet om dis­pensation fra efteruddannelseskravet, hvis du ikke opfylder kravene til re­duktion – altså at du ikke har været sygemeldt i to måneder eller mere. Der kan søges om dispensation fra kravet om 54 lektioners efteruddannelses­krav, hvis ansøgningen er begrundet i vægtige personlige, herunder hel­bredsmæssige, forhold.

Det vil typisk være egen sygdom eller svær sygdom i allernærmeste fa­milie, som kan begrunde dispensa­tion, og hvor dispensation fra kravet om efteruddannelse vurderes at have en positiv betydning for, at advokaten kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld kraft. Fremskreden alder, han­dicaps og beskeden erhvervsmæssig aktivitet vil ikke i sig selv kunne danne grundlag for dispensation.

Det er en betingelse for, at ansøg­ningen kan behandles, at forholdene kan dokumenteres. Hvis ansøg­ningen er begrundet i sygdom, vil Advokatrådet typisk anmode om at få fremsendt en lægeerklæring eller lig­nende dokumentation, for eksempel en udskrift fra hospitalet, der beskriver et behandlingsforløb. Det skal sam­tidig dokumenteres, at forholdet har nedsat arbejdsevnen. Dokumentation herfor vil primært være lægeerklæring, men kan også være en skrivelse fra nærmeste leder, HR-­afdeling, arbejds­formidlingen osv.

Det er Advokatrådets uddannelses­udvalg, der behandler ansøgningen og konkret beslutter ud fra en sam­let vurdering, om man kan meddeles dispensation eller ej. Advokatrådets sekretariat udarbejder en indstilling på baggrund af ansøgningen, som ud­dannelsesudvalget sammen med de indsendte oplysninger træffer en be­slutning ud fra. Alle oplysninger bli­ver handlet fortroligt og sikkert. Der kan gives hel eller delvis dispensation for kravet om obligatorisk efteruddan­nelse. Dispensation vil dog som hoved­regel ikke kunne overstige mere end 36 lektioner, da formålet med efter­uddannelsesreglerne er, at advokater har et særligt ansvar for løbende at opkvalificere deres viden inden for det område, de arbejder med.

Advokaten får besked om ud dan­nelsesudvalgets beslutning via et per­sonligt stilet brev.

Hvis advokaten bliver meddelt dispensation, vil Advokatsamfundet registrere dispensationen. Advokaten skal selv sørge for at indberette den re­sterende efteruddannelse.

FAKTA OM REGLERNE
Reglerne om efteruddannelse er reguleret i bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved bekendtgørelse nr. 820 af 25. juni 2010.

Betingelserne for at få reduktion står i efteruddannelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 3, samt § 9.
Muligheden for at få dispensation er reguleret i efteruddannelsesbekendtgørelsens § 10.
Der er ikke hjemmel i efteruddannelsesbekendtgørelsen til at få forlænget sin treårsperiode gennem reduktion eller dispensation.

YDERLIGERE VEJLEDNING
Advokatsamfundet har udarbejdet en vejledning om obligatorisk efteruddannelse, hvor du kan læse mere om reduktion, dispensation og meget mere. Du finder information om reduktion og dispensation i vejledningens afsnit 9 og 10. Find mere information og  vejledning på Advokatsamfundet.dk