Spring hovednavigationen over

Klientkontovedtægten fastsætter de nærmere regler for advokaters pligter ved behandlingen af betroede midler samt Advokatsamfundets tilsyn med, at advokater overholder disse pligter.

Den årlige klientkontoerklæring

Alle advokater, der har beskikkelse, og alle advokatselskaber, der eksisterer den 31. december det forløbne år, skal indsende en årlig klientkontoerklæring. Det fremgår af klientkontovedtægten.

Hvis advokaten eller advokatselskabet har – eller i det forløbne år har haft – betroede midler, skal formular I benyttes, og der skal afgives oplysninger og attestation fra en statsautoriseret eller registreret revisor.

Har advokaten eller advokatselskabet ikke haft betroede midler, skal formular II anvendes. Når dette er tilfældet, er der ikke krav om, at revisor skal deltage.

Ny indberetningsportal - fristen for erklæring pr. 31.december 2023 er den 30. april 2024

Klientkontoerklæringen for 2023 skal indberettes via den nye indberetningsportal mit.advokatsamfundet.dk, hvor du skal logge ind med MitID. Log på som privatperson for at indgive erklæring som advokat, og log på som erhvervsbruger for at indgive erklæring for et advokatselskab (ApS, A/S eller P/S).  Brug samme MitID-identitet ved login og godkendelse.

Indsend klientkontoerklæring

Et eksempel på den nye klientkontoerklæring kan findes her.

Sluterklæring

En advokat, som enten har mistet retten til at udøve advokatvirksomhed, eller som har deponeret sin beskikkelse, skal afgive en klientkontoerklæring pr. ophørsdatoen (sluterklæring). Det samme gør sig gældende, hvor et advokatselskab bliver opløst, omdannet eller på anden måde ændrer formål. Hvis advokaten har haft klienttilsvar i ophørsåret, skal erklæringen være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Sluterklæring indgives også på mit.advokatsamfundet.dk, og fristen for afgivelse af sluterklæring er en måned fra ophørsdatoen.

For spørgsmål vedr. indsendelse af sluterklæring kontakt venligst Advokatsamfundet på tilsyn@advokatsamfundet.dk.

Reglerne om advokaters pligter ved behandlingen af betroede midler

Klientkontovedtægten indeholder et sæt særlige regler, som stiller krav til, hvordan advokater og advokatselskaber, som har betroede midler, skal indrette og føre klientbogholderiet. Et af klientkontovedtægtens krav til advokater er, at de skal føre klientbogholderiet hver dag, det vil sige, at de skal bogføre dagligt og også sikre, at der dagligt er overensstemmelse mellem klienttilsvaret og indestående på klientbankkonti.

Dispensation for daglig bogføring

Hvis en advokat kun har få daglige posteringer på klienttilsvarskontoen, og indeståendet på klienttilsvarskontoen er begrænset, vil advokaten efter omstændighederne kunne blive meddelt dispensation, således at disse krav kun skal opfyldes typisk to eller tre gange om ugen. Hvis en advokat ønsker at søge om dispensation, skal det ske på en særlig formular til dispensation.

Tilsyn

Advokatrådet har pligt til at føre tilsyn med advokater, jf. retsplejelovens § 143, stk. 2. En del af dette tilsyn vedrører behandlingen af betroede midler.

Under de i klientkontovedtægten nærmere anførte betingelser kan Advokatrådet blandt andet som led i sit tilsyn foretage sig følgende:  

  • anmode en advokat om at indsende ekstraordinære klientkontoerklæringer, 
  • pålægge en advokat at indhente tilladelse hos en af Advokatrådet udpeget person hver gang, advokaten skal hæve på klientbankkontoen og 
  • gennemføre en undersøgelse af en advokats klientbogholderi, eventuelt ved en revisor.  

Disciplinære sanktioner

Hvis en advokat eller et advokatselskab ikke indsender klientkontoerklæringer som påkrævet eller i øvrigt overtræder reglerne i klientkontovedtægten, kan Advokatrådet indklage den pågældende for Advokatnævnet. 

Frist for klientkontoerklæring og tilsynserklæring udskydes til den 30. april 2024

Advokatsamfundets nye medlemssystem, som er under implementering, omfatter også en ny  indberetningsportal for klientkontoerklæring, tilsynserklæring og obligatorisk efteruddannelse. Den nye portal er desværre ikke blevet klar til at modtage erklæringer primo februar 2024. Fristen for indgivelse af klientkontoerklæring og tilsynserklæring for 2023 udskydes derfor en måned fra den sædvanlige frist 31. marts til den 30. april 2024.