Spring hovednavigationen over

Klientkontovedtægten fastsætter de nærmere regler for advokaters pligter ved behandlingen af betroede midler samt Advokatsamfundets tilsyn med, at advokater overholder disse pligter.

Den årlige klientkontoerklæring

Alle advokater, der har beskikkelse, og alle advokatselskaber, der eksisterer den 31. december det forløbne år, skal indsende en årlig klientkontoerklæring. Det fremgår af klientkontovedtægten.

Hvis advokaten eller advokatselskabet har – eller i det forløbne år har haft – betroede midler, skal formular I benyttes, og der skal afgives oplysninger og attestation fra en statsautoriseret eller registreret revisor.

Har advokaten eller advokatselskabet ikke betroede midler skal formular II anvendes. Når dette er tilfældet, er der ikke krav om, at revisor skal deltage.

I tilfælde af, at formular I skal benyttes, kan revisor få nærmere oplysninger herom i revisionsinstruksen. Revisorinstruksen findes i boksen nederst på denne side.

Advokater, der ikke længere har beskikkelse, og advokatselskaber, der er ophørt med at eksistere senest den 30. december i det forløbne år, er fritaget for at indsende en klientkontoerklæring.

Indsend erklæring

Sluterklæring

En advokat, som enten har mistet retten til at udøve advokatvirksomhed, eller som har deponeret sin beskikkelse, skal afgive en sluterklæring om, at advokaten ikke længere har klienttilsvar. Det samme gør sig gældende, hvor et advokatselskab bliver opløst, omdannet eller på anden måde ændrer formål. Hvis advokaten har haft klienttilsvar i ophørsåret, skal erklæringen være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Fristen for afgivelse af sluterklæring er en måned fra ophørsdatoen.

Reglerne om advokaters pligter ved behandlingen af betroede midler

Klientkontovedtægten indeholder et sæt særlige regler, som stiller krav til, hvordan advokater og advokatselskaber, som har betroede midler, skal indrette og føre klientbogholderiet. Et af klientkontovedtægtens krav til advokater er, at de skal føre klientbogholderiet hver dag, det vil sige, at de skal bogføre dagligt og også sikre, at der dagligt er overensstemmelse mellem klienttilsvaret og indestående på klientbankkonti.

Advokatsamfundet er netop nu ved at udarbejde en vejledning til klientkontovedtægtens regler.

Dispensation for daglig bogføring

Hvis en advokat kun har få daglige posteringer på klienttilsvarskontoen og indeståendet på klienttilsvarskontoen er begrænset, vil advokaten efter omstændighederne kunne blive meddelt dispensation, således at disse krav kun skal opfyldes typisk to eller tre gange om ugen. Hvis en advokat ønsker at søge om dispensation, skal det ske på en særlig formular til dispensation.

Tilsyn

Advokatrådet har pligt til at føre tilsyn med advokater, jf. retsplejelovens § 143, stk. 2. En del af dette tilsyn vedrører behandlingen af betroede midler.

Under de i klientkontovedtægten nærmere anførte betingelser kan Advokatrådet blandt andet som led i sit tilsyn foretage sig følgende:  

  • anmode en advokat om at indsende ekstraordinære klientkontoerklæringer, 
  • pålægge en advokat at indhente tilladelse hos en af Advokatrådet udpeget person hver gang, advokaten skal hæve på klientbankkontoen og 
  • gennemføre en undersøgelse af en advokats klientbogholderi, eventuelt ved en revisor.  

Disciplinære sanktioner

Hvis en advokat eller et advokatselskab ikke indsender klientkontoerklæringer som påkrævet eller i øvrigt overtræder reglerne i klientkontovedtægten, kan Advokatrådet indklage den pågældende for Advokatnævnet.