Spring hovednavigationen over

Interessekonflikter kan skyldes mange forhold, og de advokatetiske regler indeholder udførlige retningslinjer. Du har pligt til at tjekke for interessekonflikter, hver gang du overvejer at påtage dig en ny sag. Husk at tage højde for dine kollegers forhold. Du vil som udgangspunkt skulle udtræde, hvis du alligevel er endt i en interessekonflikt.

Interessekonflikter er, som navnet siger, interesser i konflikt. Den ene er altid klientens interesse i, at advokaten behandler klientens sag med fuld fokus på klientens behov. Den interesse, der kan komme i strid med klientens interesse, kan være advokatens interesse i at fremme egne eller andre klienters interesser. Er der ikke modstridende interesser, er der ikke nogen interessekonflikt.

Interessekonflikter kan gøre klienten usikker på, om advokaten har tilstrækkelig fokus på klienten. Det er derfor vigtigt at undgå interessekonflikter, så klienten kan bevare tilliden til advokaten og advokatens indsats.

Der er grundlæggende tre forhold, du skal være opmærksom på, når du skal klarlægge, om du er i en interessekonflikt:

  • Er der modstridende interesser (våbendragerhensynet)
  • Er fortrolige oplysninger i fare for at spredes (fortrolighedshensynet)
  • Hvordan fremtræder situationen? (appearance)

Vurderingen skal bygge på, om situationen er egnet til at skabe interessekonflikt for advokaten – om der er en risiko for en interessekonflikt. Det er altså ikke en betingelse, at advokaten faktisk har ladet sig påvirke af uvedkommende interesser.

Interessekonflikter kan gøre klienten usikker på, om advokaten har tilstrækkelig fokus på klienten. Det er derfor vigtigt at undgå interessekonflikter, så klienten kan bevare tilliden til advokaten og advokatens indsats.

De advokatetiske regler

Kapitlet om interessekonflikter i De Advokatetiske Regler bygger i hovedsagen på den praksis, som Advokatnævnet og domstolene gennem årene har udviklet på området.

Første krav er, at du ved modtagelse af en ny opgave skal sikre dig, at det ikke kan skabe interessekonflikter at påtage dig opgaven. Det kan gøres på mange måder. Nogle advokater sender en e-mail til de andre advokater og spørger, om de har opgaver, der hindrer, at du tager den ny opgave. Andre lader elektronikken om at sammenholde oplysningerne.

Efter den generelle regel om interessekonflikter følger en ikke-udtømmende liste over mulige interessekonfliktsituationer. Listen er inddelt i ubetingede (med indledningen: ”sådanne situationer foreligger, når”) og betingede interessekonflikter (med indledningen: ”sådanne situationer kan endvidere foreligge, når”).

Hvis du befinder dig i en ubetinget interessekonflikt, kan du som udgangspunkt ikke reparere på den. Foreligger der en betinget interessekonflikt, har du under visse omstændigheder mulighed for at indhente samtykke hos klienten (klienterne) til at fortsætte trods interessekonflikten.

Ubetingede interessekonflikter

Denne gruppe af situationer indeholder blandt andet:

  • repræsentation af begge parter i en sag
  • repræsentation af parter i forskellige sager, når der er en særlig forbindelse mellem sagerne,
  • at repræsentere en part, når advokaten har en særlig forbindelse til modparten og advokatens øvrige forbindelser til klienten forhindrer advokaten i at kunne rådgive klienten uafhængigt af disse forbindelser.

Betingede interessekonflikter

De betingede interessekonflikter er eksempelvis:

  • hvis advokaten repræsenterer en klient, hvis modpart er advokatens faste klient, dog uden at advokaten repræsenterer den faste klient i den aktuelle sag
  • repræsentation af konkurrerende parter.

Dine forhold smitter af på kollegerne

Hvis du arbejder i et fællesskab af advokater, det vil sige partnerskab eller kontorfællesskab, så smitter dine forhold af på kollegerne i fællesskabet. Det betyder eksempelvis, at den bestyrelsespost, som du har i en virksomhed, der er modpart i en sag, som din kollega fører, også forhindrer din kollega i at føre sagen.

Reglen om smitte gælder også deltagere i andre samarbejder, eksempelvis kædesamarbejder, hvis deltagerne fremtræder som et fællesskab eller som en advokatvirksomhed. Det kan være tilfældet, hvis deltagerne bruger samme logo.

Skaden er sket – hvad skal du gøre?

Som hovedregel skal du udtræde af alle berørte klientforhold, når du befinder dig i en interessekonflikt. Det skal som udgangspunkt ske straks, men hvis en klient er i risiko for at lide retstab, kan du udsætte din udtræden, indtil du kan få risikoen elimineret.

Hvis det hovedsagelig er dine forhold, der er skyld i, at interessekonflikten er opstået, og klienten må finde en ny advokat, så må du ikke kræve klienten betaling for det arbejde, den nye advokat også skal udføre. Det vil sige oprettelse af sagen, gennemlæsning af sagens akter mv. Du skal med andre ord holde klienten skadesløs.