Spring hovednavigationen over

Alle advokater har pligt til at tegne en ansvarsforsikring. Reglerne om ansvarsforsikringen findes i § 61 i Advokatsamfundets vedtægt. Forsikringspligten omfatter alle advokater i Danmark, uanset hvordan de virker. Reglerne gælder således ansatte advokater, partnere på et advokatkontor samt advokater i en virksomhed, organisation eller lignende.

Krav til forsikringen

I § 61 i Advokatsamfundets vedtægt er der opregnet nogle krav, som forsikringen skal opfylde.

Ansvarsforsikringen skal dække det erstatningsansvar, advokaten måtte ifalde for formueskade påført tredjemand ved enhver form for uagtsomhed eller undladelse, der skyldes advokaten eller advokatens personale.

Ansvarsforsikringen skal som minimum have en dækningssum på 2,5 millioner kr. Afhængig af de sager, advokaten beskæftiger sig med, vil det ofte være en fordel at tegne en ansvarsforsikring med en højere sum.

Der er krav om afløbsdækning, således at forsikringen skal dække i minimum fem år efter ophør af advokatbeskikkelsen.  

Det skal fremgå udtrykkeligt af policen, at forsikringsselskabet hæfter over for skadelidte, hvis advokaten har påtaget sig en selvrisiko.

Det skal fremgå af policen, at forsikringen kun kan bringes til ophør, hvis forsikringsselskabet giver underretning herom til Advokatrådet.

Forsikringsselskabet skal i henhold til policen acceptere, at Advokatrådet kan holde forsikringen i kraft i op til et år, hvis advokaten undlader at betale forsikringspræmien.

Forsikringspligt for advokatselskaber

Hvis et advokatselskab drives i enten aktie-, anparts-, kommanditaktie- eller holdingselskabsform, påhviler pligten til at tegne ansvarsforsikring selskabet. Det betyder, at selskabet i disse tilfælde skal tegne en ansvarsforsikring, der dækker dels det ansvar, selskabet måtte ifalde, og dels det ansvar, som de selskabsdeltagende advokater måtte ifalde.

Forsikringspligt for partnere

Personer, der optages som medejere af et advokatselskab, og som ikke er advokater, skal være omfattet af advokatselskabets ansvarsforsikring.

Forsikringspligt for EU-advokater

EU-advokater, der driver advokatvirksomhed i Danmark, og som har ladet sig registrere i Danmark under deres hjemlands titel, skal dokumentere over for Advokatsamfundet at være dækket af en forsikringsordning, som dækker den pågældendes advokatvirksomhed i Danmark i samme omfang som for danske advokater.

Hvis en EU-advokat er dækket af en forsikringsordning, som delvist dækker den pågældendes advokatvirksomhed i Danmark, kan Advokatsamfundet kræve, at den pågældende tegner en supplerende forsikring.

Ingen forsikringspligt for advokatholdingselskaber

Holdingselskaber, hvis eneste formål og aktivitet er at eje aktier eller anparter i et andet advokatselskab ("rene advokatholdingselskaber”), er fritaget for pligten til at tegne ansvarsforsikring.

Forskellige dækningsprincipper for ansvarsforsikringen

Advokatansvarsforsikringer bliver tegnet med forskellige dækningsprincipper, og der kan derfor være forskel på, hvornår advokaten er dækket, og hvad der skal til, før advokaten er bragt i en situation, hvor skaden skal anmeldes til det aktuelle selskab.

Forsikringen indeholder typisk enten et konstateringsprincip eller et krav rejst-princip.

Er konstateringsprincippet anvendt, dækker forsikringen skader, der er konstateret i forsikringstiden. Det vil afhænge af formuleringen i forsikringsvilkårene, hvornår omstændighederne er så konkrete, at konstateringstidspunktet er indtrådt.

Er krav rejst-princippet anvendt, vil forsikringsvilkårene typisk definere, hvordan princippet skal forstås. Hvis ansvarsforsikringen er tegnet med et krav rejst-princip, er det generelt vigtigt, at advokaten med det samme anmelder aktuelle og potentielle skader, dvs. når man erkender en fejl, og der er risiko for eller formodning om, at der kan blive rejst et krav.

Risikoforandringer og ændring af forsikringssummen

Forsikringstager har pligt til straks at meddele forsikringsselskabet, hvis der sker risikoforandringer i forhold til det, som er anført i policen, og som er oplyst på det tidspunkt, forsikringen blev tegnet.

Sker der ændringer i antallet af sikrede eller faste medarbejdere eller ændringer i advokatvirksomhedens ejerforhold, skal forsikringsselskabet også orienteres.

Utilstrækkelig forsikringsdækning og Erstatningsfonden

Hvis der ikke er tilstrækkelig forsikringsdækning, kan Erstatningsfonden dække et tab.

Tabet skal være lidt som følge af, at en advokat eller advokatens personale enten har begået fejl, forsømmelse eller andet ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed eller uretmæssigt har forbrugt midler, der var advokaten betroet.

Det er et særligt erstatningsudvalg, der afgør, om Erstatningsfonden skal yde erstatning.

Hvis udvalget afgør, at der skal ydes erstatning, vil fonden gøre regres mod den ansvarlige advokat. Bestemmer udvalget, at Erstatningsfonden ikke skal yde erstatning, skal advokaten selv betale erstatning til den skadelidte.

Læs mere om Erstatningsfonden her.