Spring hovednavigationen over

Advokatuddannelsen

Der er tre krav, du skal opfylde, for at blive advokat. Du skal have en dansk juridisk bachelor-og kandidateksamen, arbejde mindst tre år med praktisk juridisk virksomhed og gennemføre advokatuddannelsen med advokateksamen og retssagsprøven.

Advokatuddannelsen og den skriftlige eksamen

Advokatuddannelsens otte kurser er obligatoriske for personer, der ønsker at blive advokat, i den forstand, at tilmelding til og betaling for kurserne skal være sket, inden man kan gå op til den skriftlige advokateksamen. Den skriftlige eksamen har en varighed på tre timer, og der eksamineres i god advokatskik og andre udtrukne fag fra uddannelsen. Eksamensbedømmelsen er bestået/ikke bestået, og en bestået eksamen (man har tre forsøg) er en betingelse for at opnå beskikkelse. Ved siden af advokatuddannelsen skal fuldmægtigen opfylde de almindelige krav om obligatorisk efteruddannelse.

Læs mere om uddannelsen her

Retssagsprøven

Inden ansøgning om advokatbeskikkelse skal man også bestå en prøve i praktisk retssagsbehandling. Prøven kan aflægges ved byret og landsret i en almindelig civil sag eller efter omstændighederne en straffesag. Retten tager stilling til, om den konkrete sag er egnet til at udgøre grundlaget for en bedømmelse af kandidatens præstation. Det er dommeren i sagen og en af Advokatsamfundet udsendt censor, som vurderer præstationen. Er det ikke muligt at finde en egnet retssag til aflæggelse af prøven, kan man gå op til retssagsprøven i en fiktiv sag. Man har tre forsøg til at bestå retssagsprøven.

Læs mere her

Fuldmægtigtiden

I henhold til retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 4 skal du som betingelse for at blive advokat gennemføre tre års praktisk juridisk virksomhed. De tre år kan du gennemføre som autoriseret advokatfuldmægtig, eller som dommer- og politifuldmægtig. Også andre juridiske stillinger kan tælle med, men her er hovedreglen, at ansættelsesperioden kun tæller ‘med halvdelen’ – det vil sige, at to års fuldtidsansættelse tæller som et år – og at det maksimalt er to af de tre år, som kan optjenes i en anden juridisk stilling. Det er en yderligere betingelse, at du via dit arbejde opnår ‘kendskab til retssagsbehandling’.

Læs mere her