Spring hovednavigationen over

En advokat skal af egen drift oplyse klienten om en række forhold vedrørende advokatvirksomheden og de regler, der gælder for udøvelse af advokatvirksomhed.

Oplysningspligten følger af bestemmelser i følgende love og bekendtgørelser:

  • § 3 og 4 i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked
  • 13 i markedsføringsloven
  • 17 eller § 8 i forbrugeraftaleloven
  • § 4 og 5 i forbrugerklageloven
  • § 3-6 i bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyderens pligt til at give oplysninger til tjenestemodtageren
  • 59 a i bekendtgørelse nr. 150 af 24. februar 2020 om godkendelse af vedtægt for Det Danske Advokatsamfund

De oplysninger, som advokaten af egen drift skal give klienten, er sammenskrevet i de advokatetiske regler, kapitel 6, artikel 21.

Advokaten skal endvidere på klientens anmodning oplyse, at vedkommende er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og de regler, der gælder for udøvelse af advokathvervet.

Oplysninger, som fremgår af de advokatetiske regler punkt 13.1, skal meddeles til klienten på en klar og entydig måde. Advokaten afgør imidlertid selv, hvordan det skal ske, herunder om oplysningerne skal meddeles klienten direkte eller gøres let tilgængelige for klienten på advokatens virksomhedsadresse eller på advokatens hjemmeside. Hvis advokaten har en hjemmeside, og der blandt klienterne er forbrugerklienter, skal den generelle klagevejledning, jf. forbrugerklagelovens § 4, fremgå af hjemmesiden.

Klik på linket nedenfor at se et eksempel, hvor de almene oplysninger er medtaget, både de pligtmæssige oplysninger og de oplysninger, som advokaten skal give, hvis klienten anmoder herom.

Eksempel på opfyldelse af oplysningspligten på hjemmeside, i skriftligt materiale og lignende.