Spring hovednavigationen over

Alle advokater skal en gang årligt indgive en tilsynserklæring med oplysninger om forhold, der har betydning for Advokatrådets risikobaserede tilsyn.

I tilsynserklæringen har du som advokat pligt til at indsende oplysninger vedrørende:

  • Forsikringsforhold: Advokaten skal oplyse om forsikringsselskab og policenummer for den aktuelle ansvarsforsikring.
  • Ejerandele i anden virksomhed end advokatvirksomhed: Advokatens ejerandele i anden virksomhed skal indberettes, hvis advokaten ønsker og får indflydelse på driften af virksomheden. Indberetningspligten er ikke koblet til hvidvasklovens begreb ”reel ejer”. Hvis advokatens ejerandel sammenholdt med advokatens øvrige forbindelser til virksomheden giver advokaten indflydelse på driften, skal ejerandelene indberettes – ellers ikke. Det vil kunne tillægges betydning, om advokatens relationer til virksomheden er af en sådan art, at advokaten kan træffe beslutninger i virksomheden.
  • Forbrugersager: Advokaten skal oplyse, om advokaten har forbrugere som klienter. Dette har betydning for, om der skal føres tilsyn med afgivelse af pris- og opdragsbekræftelser.
  • Sager omfattet af hvidvaskloven: Advokaten skal oplyse, om advokaten beskæftiger sig med denne sagstype, og i givet fald oplyse nærmere om omfanget. Dette har betydning for risikoklassifikationen og den nærmere tilrettelæggelse af tilsynet på hvidvaskområdet.

Advokatsamfundet udsender information og vejledning om indsendelse af tilsynserklæringen på mail i januar måned. Erklæringen kan kun indgives digitalt med NemID/MitID, og fristen er hvert år den 31. marts.

Hvis du ikke har NemID/MitID, skal du udfylde erklæringen på skærmen. Når alle punkter er åbnet og udfyldt på din skærm, skal siden med tilsynserklæringen printes, underskrives i hånden og sendes til Advokatsamfundet som scannet fil til postkasse@advokatsamfundet.dk eller i en kuvert.

Klik her for at udfylde og indsende tilsynserklæringen