Spring hovednavigationen over

Alle advokater skal en gang årligt indgive en tilsynserklæring med oplysninger om forhold, der har betydning for Advokatrådets risikobaserede tilsyn.

Frist for klientkontoerklæring og tilsynserklæring udskydes til den 30. april 2024

Advokatsamfundets nye medlemssystem, som er under implementering, omfatter også en ny  indberetningsportal for klientkontoerklæring, tilsynserklæring og obligatorisk efteruddannelse. Den nye portal er desværre ikke blevet klar til at modtage erklæringer primo februar 2024. Fristen for indgivelse af klientkontoerklæring og tilsynserklæring for 2023 udskydes derfor en måned fra den sædvanlige frist 31. marts til den 30. april 2024.

I tilsynserklæringen har du som advokat pligt til at indsende oplysninger vedrørende:

  • Forsikringsforhold: Advokaten skal oplyse om forsikringsselskab og policenummer for den aktuelle ansvarsforsikring.
  • Ejerandele i anden virksomhed end advokatvirksomhed: Advokatens ejerandele i anden virksomhed skal indberettes, hvis advokaten ønsker og får indflydelse på driften af virksomheden. Indberetningspligten er ikke koblet til hvidvasklovens begreb ”reel ejer”. Hvis advokatens ejerandel sammenholdt med advokatens øvrige forbindelser til virksomheden giver advokaten indflydelse på driften, skal ejerandelene indberettes – ellers ikke. Det vil kunne tillægges betydning, om advokatens relationer til virksomheden er af en sådan art, at advokaten kan træffe beslutninger i virksomheden.
  • Forbrugersager: Advokaten skal oplyse, om advokaten har forbrugere som klienter. Dette har betydning for, om der skal føres tilsyn med afgivelse af pris- og opdragsbekræftelser.
  • Sager omfattet af hvidvaskloven: Advokaten skal oplyse, om advokaten beskæftiger sig med denne sagstype, og i givet fald oplyse nærmere om omfanget. Dette har betydning for risikoklassifikationen og den nærmere tilrettelæggelse af tilsynet på hvidvaskområdet.

Advokatsamfundet udsender information og vejledning om indsendelse af tilsynserklæringen på mail i januar måned. Erklæringen kan kun indgives digitalt med NemID/MitID, og fristen er hvert år den 31. marts.