Spring hovednavigationen over

Brug af advokattitlen

Advokattitlen er en beskyttet titel. Der er derfor helt særlige regler for brug af benævnelsen ”advokat”, som du skal kende, hvis du vil kalde dig advokat.

Retten til at kalde sig advokat

Det er kun personer, der har advokatbeskikkelse, som må kalde sig advokat.

Personer, der uberettiget kalder sig advokat eller bruger en lignende titel, kan blive genstand for strafforfølgning. Det gælder også for juridiske personer.

Beskyttelsen af den danske advokattitel følger af retsplejelovens § 120. Andre europæiske advokattitler er på tilsvarende måde beskyttet i Danmark, hvilket følger af bekendtgørelserne om EU-advokaters etablering henholdsvis tjenesteydelser i Danmark. 

Deponering

Hvis du har deponeret din advokatbeskikkelse, må du ikke kalde dig advokat i forbindelse med forretningsforhold. Det betyder for eksempel, at du ikke må stå i telefonfagbogens afsnit om advokater.

Du deponerer din advokatbeskikkelse ved at sende din originale beskikkelse til Civilstyrelsen. Advokatsamfundet får derefter automatisk besked om deponeringen fra Civilstyrelsen.

Genudlevering

Hvis du ønsker at få genudleveret din deponerede advokatbeskikkelse, skal du skrive til Civilstyrelsen. Civilstyrelsen indhenter en udtalelse fra Advokatrådet og beslutter derefter, om beskikkelsen skal udleveres. Advokatsamfundet får automatisk besked om genudleveringsdatoen.

Ansættelse i det offentlige

Hvis du bliver ansat i det offentlige, skal du deponere din advokatbeskikkelse. Denne regel gælder ikke, hvis du bliver ansat som medhjælper for en statsadvokat eller får bemyndigelse til at optræde som anklager i en enkelt sag.

Civilstyrelsen kan give dispensation fra kravet om deponering, så du kan beholde din advokatbeskikkelse samtidig med, at du er ansat i det offentlige. Dispensation gives dog kun i særlige tilfælde.

Ansøgning om dispensation skal sendes til Civilstyrelsen, som indhenter en udtalelse om ansøgningen fra Advokatrådet. Ved afgørelsen lægges særlig vægt på, at en advokat skal være uafhængig af det offentlige, således at der ikke kan opstå interessekonflikter mellem en offentligt ansat og den pågældendes udøvelse af advokatvirksomhed.

Du kan ikke få dispensation, hvis du er ansat ved domstolene, anklagemyndigheden eller politiet.

Tilladelse til at udføre en retssag uden advokatbeskikkelse

Hvis du har deponeret din advokatbeskikkelse på grund af ansættelse i det offentlige, kan Civilstyrelsen give tilladelse til, at du alligevel kan udføre en retssag. En sådan tilladelse kan eksempelvis gives, hvis du har forberedt en større retssag, før du deponerede din beskikkelse, og kun mangler at gennemføre hovedforhandlingen.

Ansøgning om tilladelse sendes til Civilstyrelsen, som indhenter en udtalelse fra Advokatrådet. Ansøgningen skal dreje sig om en konkret retssag med angivelse af rettens sagsnummer. Ved afgørelsen lægges særlig vægt på, om tilladelsen kan medføre fare for ansøgerens uafhængighed som advokat i den konkrete retssag.

Reglerne om ansættelse i det offentlige og samtidig udøvelse af advokatvirksomhed findes i retsplejelovens § 122.

Virksomhedsadvokater

Som ansat i en virksomhed eller en organisation, der ikke er en advokatvirksomhed eller et advokatselskab, må du som altovervejende hovedregel ikke kalde dig advokat. Det er en følge af retsplejelovens § 124.

En advokat, der er ansat i en sådan virksomhed, kan dog virke som advokat og herunder benytte sin advokattitel i forbindelse med varetagelse af virksomhedens egne forhold, eksempelvis som repræsentant for virksomheden under en retssag. En advokat vil også kunne benytte titlen i forbindelse med, at advokaten repræsenterer et 100 % ejet datterselskab af det selskab, hvor advokaten er ansat. Ligeledes kan en advokat, der er ansat i en erhvervsvirksomhed, ved siden af denne stilling udøve advokatvirksomhed i eget navn. 

Som ansat i foreninger, interesseorganisationer og lignende vil du kun kunne anvende titlen advokat i forbindelse med, at du repræsenterer organisationen som sådan, eller når du yder bistand til medlemmerne inden for foreningens interesseområde. Bistanden til medlemmerne må dog ikke være erhvervsmæssig, og der kan derfor heller ikke opkræves yderligere betaling fra medlemmerne for bistanden.

Du kan læse mere om reglerne for virksomhedsadvokater her.

Advokat i et andet EU-land

CCBE har udarbejdet opdaterede guidelines om, hvordan man som advokat forholder sig, hvis man ønsker at arbejde eller etablere sig som advokat i et andet EU-land end sit eget. Det omfatter både mulighederne for at benytte sit hjemlands advokattitel og mulighederne for at få en egentlig beskikkelse i det land, man flytter til.

Du kan finde de opdaterede guidelines her