Spring hovednavigationen over

Advokater skal ved repræsentation af deres klienter iagttage fortrolighed samt bevare deres uafhængighed og integritet, herunder i forhold til staten.

For at sikre, at advokaterne kan bevare deres uafhængighed og integritet, er der i retsplejelovens kapitel 15 fastsat nærmere regler om Advokatsamfundets og Advokatnævnets virksomhed. Herudover er der i retsplejelovens kapitel 12-14 bestemmelser om Advokatrådets opgaver med blandt andet advokatuddannelsen, obligatorisk efteruddannelse og advokaters behandling af betroede midler. 

Advokatsamfundets hovedformål er at sikre en af statsmagten uafhængig, ensartet og tæt kontrol- og tilsynsfunktion med overholdelsen af de særlige advokatpligter, herunder særligt overholdelsen af god advokatskik, først og fremmest for at sikre borgernes retssikkerhed.

Tilsynet med advokater og deres autoriserede fuldmægtige varetages af Advokatrådet, der er Advokatsamfundets bestyrelse, jf. retsplejelovens § 143, stk. 1. Såfremt Advokatrådet finder, at en advokat ikke har handlet i overensstemmelse med de pligter, stillingen medfører, kan rådet indklage den pågældende for Advokatnævnet, der er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, oprettet af Advokatsamfundet efter reglerne i retsplejelovens § 144, stk. 1.

Du kan læse nærmere om Advokatnævnets virksomhed på www.advokatnaevnet.dk

Retsplejelovens kapitel 12-15 indeholder en del bemyndigelser, hvorefter der i bekendtgørelser er fastsat nærmere bestemmelser om blandt andet advokatselskaber, betroede midler, advokatuddannelsen og obligatorisk efteruddannelse. 

Nærmere regler for de enkelte organer i Advokatsamfundet fremgår af Vedtægt for Det Danske Advokatsamfund, bekendtgørelse nr. 1411 af 4. oktober 2022, som er udstedt med hjemmel i retsplejelovens § 143, stk. 10.

Advokatsamfundets organer er Advokatmødet, Advokatrådet, Advokatnævnet, kredsbestyrelserne og kredsmøderne. Endvidere er der i vedtægten nærmere bestemmelser om fonde, som administreres af Advokatsamfundet.

Du kan læse nærmere om de enkelte organer i Advokatsamfundet og fonde andre steder på Advokatsamfundets hjemmeside.  

 

Advokatsamfundets hovedformål er at sikre en af statsmagten uafhængig, ensartet og tæt kontrol- og tilsynsfunktion med overholdelsen af de særlige advokatpligter, herunder særligt overholdelsen af god advokatskik, først og fremmest for at sikre borgernes retssikkerhed.