Spring hovednavigationen over

Oplysninger om fondens formål m.m.

Formål

Birthe Daells Fond giver penge til advokatbistand. Fondens formål er at sikre, at personer – også juridiske – som ikke har råd til at antage en advokat til at varetage deres sag, kan få bistand fra en advokat.

Det kan du få støtte til

Birthe Daells Fond kan – helt eller delvis – dække udgifter til advokatsalær i det omfang, det ikke bliver godtgjort hos modparten, f.eks. ved dom, fri proces og/eller retshjælpsforsikring.

Det kan du ikke få støtte til

Birthe Daells Fond giver ikke støtte til separations- og skilsmissesager, eller injuriesager. Ved ”separations- og skilsmissesager” forstås ægteskabs-/samlivssager i al almindelighed, herunder også tvister mellem parterne samt bopæls- og samværssager om fælles børn.

Under hensyntagen til formålet med fondens virksomhed har der yderligere udviklet sig en praksis, hvorefter der kun i sjældne undtagelsestilfælde vil være basis for at opnå støtte, hvis man søger herom i en sag, der vedrører ansøgers udøvelse af erhvervsvirksomhed. Det er dog ikke udelukket, men det anbefales, at ansøgeren i sådanne tilfælde gør ekstra meget ud af at dokumentere, dels ansøgers økonomiske forhold, dels baggrunden for, at ansøgeren ønsker sagen behandlet.

Du kan ikke få støtte til betaling af sagsomkostninger til modparten, til retsafgifter, syn og skøn og meget mere.

Der gives heller ikke støtte til sager, som allerede er ført, ligesom der heller ikke gives dækning til udgifter til advokatbistand, som allerede er ydet.

Hvem kan få støtte?

Når fonden skal tage stilling til, om du kan få støtte, tages der hensyn til din økonomiske situation. Fonden er ikke bundet af grænserne for fri proces. Bestyrelsen ser også på, om du har en rimelig udsigt til at få medhold i din sag. Baggrunden er, at det ikke ville være rigtigt at få dig til at bruge tid og ressourcer på en sag, som er næsten udsigtsløs. Fonden yder nemlig kun begrænset støtte, og med en ”tabersag” risikerer du bare store ekstra udgifter, som du ikke vil kunne få dækning for.

Hvordan søger du?

Hvis du vil søge fonden om støtte, skal du tale med den advokat, som i givet fald vil påtage sig sagen, og så lade advokaten indgive ansøgningen til fonden. Advokaten kan nemlig bedre vurdere de juridiske chancer for at vinde sagen eller opnå et positivt resultat og anslå forbruget af tid på sagen.

Ansøgningen må udover en sagsfremstilling (og kopi af evt. ansøgning om fri proces) indeholde oplysning om ansøgerens økonomiske forhold (der vedlægges seneste årsopgørelse for ansøger og evt. sambo/ægtefælle) samt størrelsen af det honorarbeløb, man søger om. Endvidere skal vedlægges bilagsfortegnelse over relevante bilag, og de vedhæftede bilag skal navngives i henhold til denne.

Ansøgning med bilag skal sendes på mail til fondens sekretær Anne Junge på: fonde@advokatsamfundet.dk

(sekretariatet holder ferielukket i juli måned).

Ansøgningerne behandles skriftligt blandt fondsbestyrelsens medlemmer. Behandlingstiden er normalt to til fire uger. Støttetilsagn meddeles straks efter bestyrelsens stillingtagen i den enkelte sag.

Får du tildelt legat, indberetter vi beløbet til SKAT via dit cpr.nr. (som hovedregel indberettes beløbet som skattefri B-indkomst).

Fondens bestyrelse

Fondens bestyrelse vælges af Advokatrådet, der blandt sine medlemmer udpeger tre advokater til at administrere fonden.

Bestyrelse:

Advokat Liv Dyrhauge-Klargaard (formand)
Advokat Michael Kjær Lauritsen
Advokat Andreas Leidesdorff

Sekretariat:
Anne Junge (sekretær)

Advokatsamfundets underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med uddeling af legater fra Birthe Daells Fond