Spring hovednavigationen over

Alle advokater har udover en ansvarsforsikring pligt til at tegne en garanti. Reglerne om garantiordningen findes i § 62 i Advokatsamfundets vedtægt. Pligten omfatter alle advokater i Danmark, uanset hvordan de virker. Reglerne gælder således ansatte advokater, partnere på et advokatkontor og advokater i en virksomhed, organisation eller lignende.

Krav til garantiordningen

I § 62 i Advokatsamfundets vedtægt er der opregnet nogle krav, som garantien skal opfylde.

Alle advokater skal stille en garanti. Garantistillelsen indebærer, at forsikringsselskabet hæfter som selvskyldner direkte over for advokatens klienter for dækning af det økonomiske tab, som klienten har lidt ved, at advokaten eller advokatens personale uretmæssigt har brugt midler, der var betroet advokaten i dennes egenskab af advokat.

Summen på garantien skal som minimum være på 5 millioner kroner.

I lighed med hvad der gælder ved ansvarsforsikringsordningen skal det udtrykkeligt fremgå af garantien, at den kun kan bringes til ophør, hvis forsikringsselskabet giver underretning herom til Advokatrådet.

Forsikringsselskabet skal acceptere, at Advokatrådet i den anledning kan holde garantien i kraft i op til et år, hvis advokaten undlader at betale forsikringspræmien.

Garantipligt for advokatselskaber

Hvis et advokatselskab drives i enten aktie-, anparts-, kommanditaktie- eller holdingselskabsform, påhviler pligten til at tegne garantien selskabet. Det betyder, at selskabet i disse tilfælde skal tegne en garanti, der dækker dels det ansvar, selskabet måtte ifalde og dels det ansvar, som de selskabsdeltagende advokater måtte ifalde.

Garantipligt for partnere

Personer, der optages som medejere af et advokatselskab, og som ikke er advokater, skal være omfattet af advokatselskabets garanti.

Ingen garantipligt for advokatholdingselskaber

Holdingselskaber, hvis eneste formål og aktivitet er at eje aktier eller anparter i et andet advokatselskab (”rene advokatholdingselskaber”), er fritaget for pligten til at tegne en garanti.

Garantipligt for EU-advokater

EU-advokater, der driver advokatvirksomhed i Danmark, og som har ladet sig registrere i Danmark under deres hjemlands titel, skal dokumentere over for Advokatsamfundet at være dækket af en garanti, som dækker den pågældendes advokatvirksomhed i Danmark i samme omfang som for danske advokater.

Hvis en EU-advokat er dækket af en garanti, som delvist dækker den pågældendes advokatvirksomhed i Danmark, kan Advokatsamfundet kræve, at den pågældende tegner en supplerende garanti.