Spring hovednavigationen over

Som advokat eller advokatfuldmægtig har du mulighed for at få nedsat kravet om obligatorisk efteruddannelse, hvis du er sygemeldt eller på bevilget orlov.

Du har som advokat eller advokatfuldmægtig mulighed for at få nedsat kravet om 54 lektioners obligatorisk efteruddannelse, hvis du er fuldtids-­ eller deltidssygemeldt, eller hvis du er på bevilget orlov. Det følger af bekendtgørelsen om obligatorisk efteruddannelse.

Du har ret til at få reduceret kra­vet om obligatorisk efteruddannelse, hvis du er fuldtidssygemeldt eller på bevilget orlov i to sammenhængende måneder eller derover. “Bevilget or­lov” sigter til de lovfæstede orlovstyper, eksempelvis barselsorlov. Udlandsophold såsom udstationering berettiger ikke til reduktion.

Der skal ikke søges om dispensa­tion fra efteruddannelseskravet, hvis du opfylder kravet om reduktion ef­ter bekendtgørelsen. Hvis du ikke opfylder kravet om reduktion, kan du ansøge om at få dispensation fra efteruddannelseskravet, hvorefter Advokatrådet beslutter, om du kan meddeles dispensation eller ej.

Det er ikke muligt at få forlænget sin efteruddannelsesperiode som følge af sygdom eller orlov.

Beregning og indberetning af reduktion

Du skal selv indberette det antal lekti­oner, som kravet kan reduceres med. Du indberetter reduktion samtidig med, at du i øvrigt indberetter efter­uddannelse, efter at din treårige pe­riode er udløbet. Du vil modtage en mail fra Advokatsamfundet, når det er tid til at indberette. Det fremgår af indberetningssiden, hvor du skal ind­taste reduktionen.

Efteruddannelseskravet reduceres med tre lektioner for hver to måneders sammenhængende fravær fra stillin­gen inden for den treårige efteruddan­nelsesperiode. Er du for eksempel fra­værende i seks måneder, har du ret til ni lektioners reduktion. Er du fraværende i ti måneder, har du ret til 15 lektioners reduktion.

Eventuel ferie i forlængelse af bar­selsorlov kan ikke tælles med.

Vær opmærksom på, at du skal gemme dokumentation for fraværet i din kursusmappe, som kontrolleres på tilsynsbesøg. På den måde dokumen­terer du over for Advokatsamfundet, at der er tale om reduktionsgivende fravær. Dokumentation kan enten være en mail fra din chef eller HR-afdeling, en lægeerklæring eller dokumentation for, at du har modtaget barselsdagpenge. 

Ansøgning om dispensation

Du kan ansøge Advokatrådet om dis­pensation fra efteruddannelseskravet, hvis du ikke opfylder kravene til re­duktion – altså hvis du ikke har været sygemeldt i to måneder eller mere. Der kan søges om dispensation fra kravet om 54 lektioners efteruddannelses­krav, hvis ansøgningen er begrundet i vægtige personlige, herunder hel­bredsmæssige, forhold.

Det vil typisk være egen sygdom eller svær sygdom i allernærmeste fa­milie, som kan begrunde dispensa­tion, og hvor dispensation fra kravet om efteruddannelse vurderes at have en positiv betydning for, at advokaten kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld kraft. Fremskreden alder, han­dicap og beskeden erhvervsmæssig aktivitet vil ikke i sig selv kunne danne grundlag for dispensation.

Det er en betingelse for, at ansøg­ningen kan behandles, at forholdene kan dokumenteres. Hvis ansøg­ningen er begrundet i sygdom, vil Advokatrådet typisk anmode om at få fremsendt en lægeerklæring eller lig­nende dokumentation, for eksempel en udskrift fra hospitalet, der beskriver et behandlingsforløb. Det skal sam­tidig dokumenteres, at forholdet har nedsat arbejdsevnen. Dokumentation herfor vil primært være lægeerklæring, men kan også være en skrivelse fra nærmeste leder, HR-­afdeling, arbejds­formidlingen osv.

Det er Advokatrådets uddannelses­udvalg, der behandler ansøgningen og konkret beslutter ud fra en sam­let vurdering, om man kan meddeles dispensation eller ej. Advokatrådets sekretariat udarbejder en indstilling på baggrund af ansøgningen, som ud­dannelsesudvalget sammen med de indsendte oplysninger træffer en be­slutning ud fra. Alle oplysninger bli­ver handlet fortroligt og sikkert. Der kan gives hel eller delvis dispensation for kravet om obligatorisk efteruddan­nelse. Dispensation vil dog som hoved­regel ikke kunne overstige mere end 36 lektioner, da formålet med efter­uddannelsesreglerne er, at advokater har et særligt ansvar for løbende at opkvalificere deres viden inden for det område, de arbejder med.

Advokaten får besked om uddan­nelsesudvalgets beslutning via et per­sonligt stilet brev.

Hvis advokaten bliver meddelt dispensation, vil Advokatsamfundet registrere dispensationen. Advokaten skal selv sørge for at indberette den resterende efteruddannelse.

Fakta om reglerne

Reglerne om efteruddannelse er reguleret i bekendtgørelsen om løbende obligatorisk efteruddannelse, som du finder i boksen herunder.

Betingelserne for at få reduktion står i efteruddannelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 3, samt § 9.

Muligheden for at få dispensation er reguleret i bekendtgørelsens § 10.

Der er ikke hjemmel i efteruddannelsesbekendtgørelsen til at få forlænget sin treårsperiode gennem reduktion eller dispensation.

Advokatsamfundet har også udarbejdet en vejledning om obligatorisk efteruddannelse, hvor du blandt andet kan læse om reduktion og dispensation i afsnit 9 og 10. Du finder vejledningen i boksen herunder.