Spring hovednavigationen over

Procesretsudvalget er et af tre fagudvalg under Advokatrådet: strafferets-, procesrets- og skatteudvalget.

Formål og arbejdsområde

Procesretsudvalget dækker retsområderne civilproces, voldgift og mediation. Udvalget dækker således dele af Justitsministeriets ressort og problemstillinger, som vedrører advokaters bistand ved tvistløsning og den civile retspleje.

Udvalget beskæftiger sig også med retsmægling og mediation samt retshjælpsordningerne og spørgsmål om advokatbeskikkelser og salærer, herunder forberedelsen af de løbende salærforhandlinger med domstolene.

Herudover behandler udvalget opgaver og problemstillinger vedrørende advokaters obligatoriske ansvarsforsikring og garanti samt samarbejder med Foreningen af Mediatoradvokater, Voldgiftsinstituttet, Dansk Forening for Voldgift mv.

Udvalgets opgaver 

  • at afgive svar på høring i lovsager mv.
  • at repræsentere Advokatrådet i en række faste udvalg samt i en række midlertidige udvalg og arbejdsgrupper mv.
  • at behandle konkrete og generelle sager og initiativer, afgivelse af responsa, forespørgsler mv. inden for udvalgets fagområde.

Medlemmer:

Advokat Nikolaj Linneballe (formand) 
Advokat Ole Spiermann
Advokat Simon Kristian Frøsig
Advokat Michael Kjær Lauritsen
Advokat Anders Boserup Lauridsen
Advokat Bodil Søes Petersen
Advokat Camilla Moe Thorup
Adjungeret professor Henrik Rothe
Advokat Håkun Djurhuus
Advokat Jacob Schall Holberg
Advokat Jacob Skude Rasmussen
Advokat Jakob Dalsgaard-Hansen
Advokat Lotte Noer
Advokat Mette Østergård
Professor Peter Arnt Nielsen

Sekretariat:

Chefkonsulent Elisabeth Gro Christensen (udvalgssekretær)