Spring hovednavigationen over

Når du modtager en meddelelse om, at det advokatfirma, som du arbejder i, er udtaget til tilsyn, vil en forberedelse af tilsynet fra din side bevirke, at tilsynet gennemføres på den mest tidsbesparende måde.

Ved sædvanlige risikobaserede tilsyn gennemgår Advokatrådet følgende:

  • Obligatorisk efteruddannelse
  • Forsikring og garanti
  • EU-advokater
  • Retningslinjer til imødegåelse af interessekonflikter
  • Almene oplysningspligter, som samlet i de advokatetiske regler, kapitel 6
  • Risikovurdering, politikker og procedurebeskrivelse efter hvidvaskloven §§ 7 og 8
  • Gaveforbuddet (arrestanter mv. og nærtstående)

Endvidere udtager Advokatrådet et antal sager til kontrol af, at der er afsendt skriftlig opdrags- og prisoplysning til forbrugerklienter, og at der er gennemført kundekendskab i sager, som er omfattet af hvidvaskloven.

Som led i forberedelsen af tilsynet vil sekretariatet anmode dig om inden tilsynet at fremsende dine hvidvaskretningslinjer og kursusbeviser. Det er kursusbeviserne for den senest afsluttede periode, der skal fremsendes. Hvis du i den senest afsluttede periode har draget nytte af overskydende kursuslektioner fra den forudgående periode, og du ønsker at påberåbe dig disse kursuslektioner, skal du tillige dokumentere, at der er grundlag for en sådan overførsel ved at indsende dine kursusbeviser for den forudgående efteruddannelsesperiode. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at der hermed også føres tilsyn med den gennemførte efteruddannelse i den forudgående periode.

Er tilsynet et hvidvaskspecifikt tilsyn, vil sekretariatet anmode dig om at fremsende materiale i et større omfang end ved et risikobaseret tilsyn. Du kan læse mere om, hvilket materiale der skal fremsendes i forbindelse med et hvidvaskspecifikt tilsyn her.