Spring hovednavigationen over

På kurset God Advokatskik får du kendskab til et bredt udsnit af reglerne for god advokatskik. Kurset varer to dage.

Læreplaner for God advokatskik I

Se alle
 • Delemne: Introduktion til advokatverdenen + Forsikring, garanti og Erstatningsfonden

  Formål

  Advokatrådet fører tilsyn med advokater, jf. rpl. § 143. Advokatfuldmægtige skal have kendskab til Advokatsamfundets organisation og indsigt i Advokatrådets tilsynsordnings funktion og baggrund samt pligten til at tegne ansvarsforsikring og garanti.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal:

  • have kendskab til organisationen af Advokatsamfundet,
  • forstå Advokatrådets kompetence og den praktiske sagsgang i tilsyns- og disciplinærsystemet,
  • forstå betydningen af, at reglerne om forsikring og garanti overholdes,
  • have kendskab til erstatningsfonden.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Retsplejelovens 7. afsnit
  • Bekendtgørelse nr. 548 af 28. april 2020
  • Bekendtgørelse. nr. 1473/2007 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1036/2011
  • Bekendtgørelse nr. 1474/2007 som ændret ved bekendtgørelse nr. 820/2010
  • Vedtægt for Advokatsamfundet
  • AER, herunder AER med kommentarer af advokat Martin Lavesen og Lars Økjær Jørgensen
  • Advokatetik – ret og rammer
  • FN’s regler om Basic Principles on the Role of Lawyers
  • Recommendation Rec(2000)21 of the Committee of Minsters to member states on the freedom of exercise of the profession of lawyer
  • CCBE’s regler om god advokatskik
  • Artikel fra Advokaten 7/2019 – Et stærkere og mere effektivt tilsyn
  • Domme og advokatnævnskendelser medtaget under fane 1 og 2
 • Delemne: Advokatens uafhængighed, personlig integritet og hæderlighed

  Formål

  Det er af afgørende betydning for advokatstanden, at advokater forstår betydningen af advokatens særlige stilling i en retsstat set fra et samfundsmæssigt perspektiv, og at de vil værne om advokaters uafhængighed. Advokatfuldmægtige skal derfor have forståelse for advokaters rolle som værn om retssikkerheden for den enkelte borger, og for uafhængighedens betydning for advokaters kvalificerede rådgivning i forhold til den enkelte klient og reglerne for samarbejde med andre erhverv.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal kunne

  • forstå uafhængighedens betydning i advokaters daglige virke og for advokatstandens rolle i retsstaten,
  • analysere og vurdere konkrete cases, hvor der kan opstå tvivl om advokatens uafhængighed,
  • forstå betydningen af, at de overholder reglerne om samarbejde med andre erhverv,
  • have kendskab til de advokatretlige regler om personlig integritet og hæderlighed,
  • kunne forstå betydningen af, at de overholder reglerne om personlig integritet og hæderlighed,
  • kunne anvende terminologi om disse advokatregler korrekt,
  • kunne anvende reglerne i forhold til konkret hændelsesforløb med henblik på at fastslå, om reglerne er overtrådt.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Retsplejeloven kap. 15 – 15 b
  • Vedtægt for Advokatsamfundet
  • Advokatetik – ret og rammer
  • AER, herunder AER med kommentarer af advokat Martin Lavesen og Lars Økjær Jørgensen
  • Wouters-dommen
  • Den uafhængige advokat, Festskrift i anledning af grundlovens 150 års jubilæum
  • Indledning til Sagførergerningen, p 61-36, Axel H Pedersen
  • Domme og advokatnævnskendelser medtaget under fane 4
 • Delemne: RPL § 126

  Formål

  En person, der er advokat, er ikke altid omfattet af advokatpligterne, og der er to forskellige pligtstandarder at leve op til i RPL § 126, stk. 1 henholdsvis stk. 4. Advokatfuldmægtige skal derfor have indsigt i denne afgrænsning.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal kunne:

  • forstå og anvende afgrænsningen mellem advokatvirksomhed, forretningsforhold eller andre forhold af økonomisk art og private forhold i forhold til advokatpligterne,
  • analysere og vurdere konkrete cases for at fastslå, om advokaten har handlet i strid med § 126, stk. 1 eller stk. 4.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • RPL § 126
  • Domme og advokatnævnskendelser medtaget under fane 3
 • Delemne: Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten

  Formål

  Advokaten afgør selv, hvilke sager og klienter advokaten vil arbejde med. Advokatfuldmægtige skal derfor lære om reglerne for påtagelse og udtræden af opdrag, herunder advokatens fuldmagt og bemyndigelse, samt om god skik i forbindelse hermed.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal kunne:

  • forstå reglerne om modtagelse af opdrag, herunder hvem advokaten kan modtage opdrag fra,
  • forstå de særlige regler om beneficerede opdrag,
  • forstå og anvende reglerne om udtræden,
  • analysere og vurdere konkrete cases om god advokatskik ved påtagelse og udtræden af opdrag,
  • forstå og anvende begreberne: Advokatfuldmagt, procesfuldmagt og oppebørselsfuldmagt, herunder advokatfuldmagtens praktiske betydning,
  • analysere og vurdere konkrete cases med henblik på at fastslå advokatens fuldmagt og bemyndigelse i sagen


  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Aftaleloven
  • Advokatetik – ret og rammer
  • AER, herunder AER med kommentarer af advokat Martin Lavesen og Lars Økjær Jørgensen
  • RPL §§ 259, 333, 730, 732, 733, 736, 737 og 740
  • Domme og advokatnævnskendelser medtaget under fane 5
 • Delemne: Berettiget varetagelse + Smøl, uefterrettelighed og ekspeditionsfejl

  Formål

  Det er vigtigt for advokatstandens anseelse og for samarbejdet mellem advokater, at alle advokater forstår og efterlever reglerne om berettiget varetagelse, smøl og uefterrettelighed. Advokater kan begå ekspeditionsfejl, og det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår man kan ifalde disciplinært ansvar for ekspeditionsfejl.
  Advokatfuldmægtige skal derfor lære om disse regler.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal:

  • have kendskab til de advokatretlige regler om berettiget varetagelse, smøl, uefterrettelighed og ekspeditionsfejl,
  • analysere og vurdere konkrete cases, hvor der kan opstå tvivl, om advokaten overholder reglerne om berettiget varetagelse, smøl og uefterrettelighed,
  • analysere og vurdere konkrete cases, hvor advokaten – eller advokatens personale har begået ekspeditionsfejl,
  • kunne anvende terminologi om disse advokatregler korrekt,
  • kunne anvende reglerne i forhold til et konkret hændelsesforløb med henblik på at fastslå, om reglerne er overtrådt.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • AER, herunder AER med kommentarer af advokat Martin Lavesen og Lars Økjær Jørgensen
  • Advokatetik – ret og rammer
  • Domme og advokatnævnskendelser medtaget under fane 6 og 7
 • Delemne: Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat

  Formål

  Advokater kan trods modstående interesser samarbejde i en tillidsfuld atmosfære og opnå en høj troværdighed indadtil og udadtil, når de overholder etiske regler for kollegialitet. Dermed opnås effektivitet i de juridiske processer. Advokatfuldmægtige skal derfor lære, hvordan det gavner klienten og retssystemet, at advokaterne over for hinanden opretholder en saglig og respektfuld omgangsform.

  Faglige mål

  Deltagere på advokatuddannelsen skal kunne:

  • forstå betydningen af begrebet kollegialitet,
  • forstå og anvende de advokatetiske regler om kollegialitet, forholdet til modparten og dennes advokat
  • analysere og vurdere konkrete cases, hvor hensynene til klienten og kollegialiteten ikke er umiddelbart forenelige.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Advokatetik – ret og rammer
  • AER, herunder AER med kommentarer af advokat Martin Lavesen og Lars Økjær Jørgensen
  • Domme og advokatnævnskendelser medtaget under fane 8