Spring hovednavigationen over

Når en advokat er ansvarlig for en klients tab, og hverken advokatens garanti og ansvarsforsikring dækker, så er der en mulighed for at søge erstatning fra Erstatningsfonden.

Fondens dækning

Erstatningsfonden kan yde hel eller delvis erstatning i sager, hvor tab ikke dækkes af den ansvarsforsikring eller garantiordning, som advokaten har pligt til at tegne.
Fonden har mulighed for at dække tab, der skyldes, at en advokat uberettiget har hævet klienters penge fra klientkontoen - også kaldet underslæb. Desuden kan Erstatningsfonden dække en klients tab som følge af advokatens eller advokatens personales fejl.
Erstatningsfonden yder erstatning ”efter et frit skøn”. Det vil sige, at du ikke har noget retskrav på, at fonden betaler erstatning.
Fonden udbetaler normalt ikke erstatning i situationer, hvor ansøger er i familie med eller har andre særlige relationer til advokaten.

Hvornår skal Erstatningsfonden have modtaget min anmodning om erstatning?

Anmodningen om erstatning skal indgives inden for en frist på seks måneder efter, at du er eller burde være blevet klar over, at du har lidt et tab.
Det er Erstatningsfondens faste praksis, at anmeldelsesfristen ikke udsættes mens kravet mod advokaten behandles af advokatens forsikringsselskab, eller mens kravet mod advokaten behandles i en retssag.
Det er derfor vigtigt, at du på et tidligt tidspunkt anmelder dit erstatningskrav til Erstatningsfonden.
Hvis ikke alle forhold omkring f.eks. erstatningens størrelse eller spørgsmål om dækning via advokatens forsikring er afklaret, er det muligt at indgive en foreløbig anmeldelse til Erstatningsfonden, som så bliver sat i bero, indtil disse forhold er afklaret.

Hvordan søger jeg om erstatning fra Erstatningsfonden?

Ansøgning kan ske på et særligt skadesanmeldelsesskema. Skemaet kan downloades via nedenstående links:
Skadesanmeldelsesblanket som følge af tab lidt ved advokatens fejl mv.

Skadesanmeldelsesblanket som følge af tab lidt ved advokatens misbrug af betroede midler


Alternativt kan du hente skemaet i Advokatsamfundets sekretariat.

Yderligere oplysninger

Du kan læse om Erstatningsfonden i Advokatsamfundets vedtægt §§ 63-69, som du finder som et bilag til skadesanmeldelsesblanketterne eller her