Spring hovednavigationen over

Det hvidvaskspecifikke tilsyn

Er du advokat og har sager omfattet af hvidvaskloven, er du omfattet af Advokatrådets hvidvaskspecifikke tilsyn. Tilsynet bliver gennemført samtidig med et ordinært tilsyn, men har i særlig grad fokus på at reglerne om hvidvask bliver overholdt.

Hvad er et hvidvaskspecifikt tilsyn

Hvidvasktilsynet er et særligt tilsyn, der gennemføres ud over det ordinære tilsyn blandt advokater og har til formål at styrke indsatsen for, at advokater efterlever reglerne om hvidvask. Hvidvasktilsynet bliver i praksis gennemført samtidig med et ordinært tilsyn.

Hvem kan blive udtaget til et hvidvaskspecifikt tilsyn

Alle advokater, der har sager omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 13, kan blive udtaget til et hvidvaskspecifikt tilsyn.

Det hvidvaskspecifikke tilsyn bliver som udgangspunkt primært gennemført i de større advokathuse, som antalsmæssigt har flest sager omfattet af hvidvaskreglerne og flest internationale og komplekse sager.

Hvis du er blevet udtaget til et hvidvaskspecifikt tilsyn

Hvis du er blevet udtaget til et hvidvaskspecifikt tilsyn, vil du blive bedt om på forhånd at indsende dokumentation til brug for tilsynet. Det er vigtigt for afviklingen af tilsynet, at materialet modtages inden for den fastsatte frist. De tilsynsførende gennemgår materialet forud for tilsynsbesøget og vil dermed kunne komme med en mere kvalificeret og målrettet tilbagemelding i forbindelse med selve tilsynsbesøget.

Dokumentationen skal fremsendes inden 10 arbejdsdage fra modtagelsen af indkaldelsesbrevet, som du modtager fra Advokatrådets sekretariat.

Den fremsendte dokumentation vil blive behandlet af sekretariatets medarbejdere forud for tilsynet og indgå i tilsynsbesøget.

Sådan foregår tilsynsbesøget

Advokatrådets sekretariat vil som udgangspunkt møde med to eller tre tilsynsførende.

Tilsynsbesøget starter med en overordnet gennemgang af, hvordan tilsynsbesøget forventes at forløbe. Du må påregne, at de deltagende tilsynsmedarbejdere parallelt fører tilsyn med forskellige områder, under tilsynsbesøget. Der skal således være mindst en ansat tilstede pr. tilsynsførende, som kan modtage tilbagemelding og besvare spørgsmål fra den tilsynsførende.

Under tilsynsbesøget vil de tilsynsførende gennemgå udvalgte sager med henblik på at kontrollere, om advokaten i tilstrækkelig grad opfylder forpligtelserne af hvidvaskloven, samt om advokaten har afgivet fyldestgørende opdrags- og prisoplysninger i forbrugersager.

Hvad sker der, hvis tilsynet konstaterer fejl eller mangler

I mange situationer vil der blive aftalt en frist for at indsende det materiale, som ikke har været til stede, eller som skal tilrettes. Den tilsynsførende vil i sådan et tilfælde give en henstilling eller et påbud, hvorefter der vil være mulighed for at rette op inden for den fastsatte frist, uden at manglen kommer til at få yderligere konsekvenser. Tilsynet kan samtidig beslutte at komme på tilsyn igen inden for det nærmeste halve til hele år.

I alvorlige tilfælde kan tilsynet føre til, at der indledes en disciplinærsag ved Advokatnævnet, ligesom der i de mest alvorlige tilfælde i tillæg kan ske politianmeldelse.

Hvidvask