Spring hovednavigationen over

2020 - Advokaten 4 Nyt styrket hvidvasktilsyn

Publiceret: 20. november 2020

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

Fra november 2020 vil advokater – med sager omfattet af hvidvaskloven – kunne blive udtrukket til et hvidvaskspecifikt tilsyn. Tilsynet gennemføres samtidig med et ordinært tilsyn, men vil i særlig grad have fokus på overholdelse af reglerne om hvidvask.


Tekst Karina Winther, specialkonsulent i Advokatsamfundet

I ti år har Advokatrådet haft ansvaret for at tage på tilsynsbesøg i advokatvirksomheder og hos organisations- og virksomhedsansatte advokater. Formålet med dette tilsyn er at medvirke til, at alle landets advokater lever op til god advokatskik og de øvrige regler, der gælder for udøvelse af advokatvirksomhed.

I takt med at der er kommet et stigende nationalt og internationalt fokus på hvidvask, er det blevet relevant at styrke indsatsen for, at advokatstanden efterlever de omfattende og tiltagende komplekse procedurer, man som advokat skal overholde for at forebygge hvidvask. I en naturlig forlængelse heraf udbygges tilsynsindsatsen nu med et hvidvaskspecifikt tilsyn der – udover at gennemgå de velkendte emner som obligatorisk efteruddannelse og afgivelse af opdrags- og prisoplysninger – går langt bredere og dybere i forhold til advokaternes overholdelse af pligterne efter hvidvaskloven. Samtidig er det målet, at det hvidvaskspecifikke tilsyn vil højne vidensniveauet om hvidvask og lovgivningen på området.

Hvem får besøg?
Det hvidvaskspecifikke tilsyn omfatter som udgangspunkt alle advokater, der har sager omfattet af hvidvaskloven. Til en start vil hvidvasktilsynet blive gennemført i de større advokathuse, som antalsmæssigt har flest sager omfattet af hvidvaskreglerne og flest internationale og komplekse sager. De første advokathuse vil få besøg i november og december 2020.

Forud for tilsynsbesøget
I forbindelse med hvidvasktilsynet vil der blive udtaget flere sager end ved et ordinært tilsyn, og i de større advokat-huse vil man også opleve, at væsentlig flere advokater vil komme igennem tilsynet.

For at afviklingen af tilsynsbesøget i advokatvirksomheden ikke skal strække sig over flere dage, vil advokatvirksomheden blive bedt om at indsende en række oplysninger inden tilsyns-besøget. Det er vigtigt for afviklingen af tilsynet, at materialet modtages inden for den fastsatte frist. De tilsynsførende gennemgår materialet forud for tilsynsbesøget og vil dermed kunne komme med en mere kvalificeret og målrettet tilbagemelding i forbindelse med selve tilsynsbesøget.

Advokater og advokatvirksomheder har pligt til at fremsende materiale samt deltage i de møder, som er nødvendige for, at Advokatrådet kan gennemføre sin tilsynsfunktion.

Gennemførelse af hvidvasktilsynet
Et hvidvasktilsyn forventes som udgangspunkt at tage en fuld dag i de mellemstore og større advokatvirksomheder, og Advokatrådets sekretariat vil møde med to eller tre tilsynsførende. Man vil opleve, at de tilsynsførende går mere i dybden, stiller flere spørgsmål og gennemgår langt flere sager end ved et ordinært tilsyn.

Tilsynsbesøget starter med en over-ordnet gennemgang af, hvordan dagen forløber. Tilsynsmedarbejderne fører parallelt tilsyn med forskellige områder. Det betyder, at der skal være mindst én repræsentant for virksomheden til stede pr. tilsynsførende, sådan at repræsentanten kan modtage tilbagemelding vedrørende det frem-sendte materiale og besvare spørgsmål vedrørende både materialet og de konkrete punkter, der gennemgås.

Under tilsynsbesøget vil de tilsynsførende gennemgå udvalgte sager for at kontrollere, om der er gennemført tilstrækkelig kundekendskabsprocedure i sager omfattet af hvidvaskloven. Sagerne udvælges af den tilsynsførende under tilsynet.

De tilsynsførende vil derudover blandt andet spørge ind til reelle ejere af virksomheder, politisk eksponerede personer (PEP), intern undervisning af relevante medarbejdere i hvid-vask-procedurer samt screening af nye medarbejdere.

Hvis der ikke er orden i sagerne
I mange situationer vil der blive aftalt en frist for indsendelse af det materiale, som ikke har været til stede, eller som skal tilrettes. I sådanne tilfælde vil der enten blive givet en henstilling eller et påbud, hvorefter der vil være mulighed for at rette op inden for fristen, uden at manglen kommer til at få yderligere konsekvenser. Tilsynet kan samtidig beslutte at komme igen inden for det nærmeste halve til hele år. I de alvorligste tilfælde kan tilsynet føre til, at der indledes en disciplinærsag ved Advokatnævnet. Det samme kan blive tilfældet i situationer, hvor en henstilling eller et påbud ikke efterkommes inden for fristen.


Læs mere om det nye hvidvasktilsyn på Advokatsamfundet.dk