Spring hovednavigationen over

2006 - Advokaten 5 Advokatrådets erklæringer til Højesteret

Publiceret: 13. maj 2011

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

Advokatrådet ændrer praksis ved afgivelse af erklæring, når en advokat anmoder om møderet ved Højesteret.

Efter retsplejelovens § 134, stk. 1, har en advokat møderet for Højesteret, når den pågældende har indgivet anmeldelse til Højesterets justitskontor, vedlagt en erklæring fra Advokatrådet om, at advokaten i mindst fem år har været i virksomhed som advokat med møderet for landsret, og en erklæring fra vedkommende landsret om, at advokaten er øvet i procedure.

Det er således en betingelse for møderet til Højesteret, at Advokatrådet har afgivet en erklæring om, at den pågældende advokat i mindst fem år har været i virksomhed som advokat med møderet for landsretten.

Begrundelsen for femårskravet er at sikre, at de advokater, der ønsker at give møde ved Højesteret, har den fornødne erfaring med virksomhed som advokat med møderet for landsret. Ved beregning af femårs perioden har Advokatrådet vurderet, at det er nødvendigt at tage hensyn til eventuelle længerevarende fraværsperioder, for eksempel pga. barsels-, syge-, eller anden orlov. Advokatrådet finder, at der i lighed med Justitsministeriets praksis ved udstedelse af advokatbeskikkelser i henhold til retsplejelovens § 119, som udgangspunkt må foretages et vist fradrag for eventuelle fraværsperioder.

I lighed med den nævnte praksis vil Advokatrådet således for fremtiden alene som udgangspunkt medregne barselsorlov og sygemelding med tre måneder af en sammenhængende fraværsperiode. Har en advokat således været på barselsorlov i et år, medregnes tre måneder af denne periode i den samlede vurdering. Har advokaten endnu en barselsperiode, tælles også tre måneder af denne med.

Endvidere vil Advokatrådet fremover lægge vægt på det faktisk udførte antal ugentlige arbejdstimer. Advokatrådet vil således alene meddele en erklæring efter § 134, hvis den pågældende advokat har været i advokatvirksomhed med møderet for landsret på fuld tid i fem år. Hvis en ansøgende advokat alene har været ansat på halv tid, afgives erklæringen efter ti år.

Advokatrådet vil dog for at indbygge den fornødne fleksibilitet i ordningen supplere med en mulighed for at fravige den nævnte ”time for time” model, hvis det undtagelsesvis godtgøres, at den pågældende advokat er i besiddelse af den fornødne erfaring, således at det vil være forsvarligt, at advokaten møder ved Højesteret.

Advokatrådet vil som konsekvens af det anførte anmode ansøgere af erklæringer efter § 134 om i forbindelse med en ansøgning at meddele om eventuelle længerevarende fraværsperioder, herunder barselsperioder og sygemelding, samt en bekræftelse på den faktiske arbejdstid.