Spring hovednavigationen over

2009 - Advokaten 7 - Regeringen vil ændre lov om klagenævn

Publiceret: 14. februar 2012

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

En ændring af lov om forbrugerklager ville medføre en alvorlig brist i retssikkerheden, hvor kendelser fra nævn fik status som en dom. Advokatrådet og domstolene protesterede, hvilket medførte, at lovforslaget blev ændret.

Af Sussie Sandra Suhr, advokat, Advokatsamfundet

Økonomi- og Erhvervsministeriet fremsatte i foråret 2009 et forslag til ændring af loven om forbrugerklager. Hovedformålet med lovudkastet var at gøre afgørelser fra såvel Forbrugerklagenævnet som afgørelser fra en række godkendte private klage- og ankenævn eksigible og dermed sikre forbrugerne et velfungerende og effektivt klagesystem.
I forslaget var der således lagt op til en ordning, hvorefter en afgørelse truffet af et klagenævn efter udløbet af en frist på seks uger kunne tvangsfuldbyrdes ved fogedretten af begge parter (forbrugeren eller den erhvervsdrivende), medmindre sagen forinden var indbragt for domstolene eller begæret genoptaget.
Både Højesteret, Vestre – og Østre Landsret og Advokatrådet påpegede i deres høringssvar nogle retssikkerhedsmæssige store betænkeligheder ved lovforslaget.
Ved at foreslå, at klagenævnsafgørelser skulle være eksigible greb lovforslaget ind i retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse på en måde, der var i strid med Retsplejerådets tidligere overvejelser og med forudsætningerne for den nyligt gennemførte domstolsreform, hvor Retsplejerådet direkte udtalte, “at afgørelser i privatretlige tvister, der er truffet af et administrativt nævn, herunder Forbrugerklagenævnet, eller et af de godkendte private klage- og ankenævn, ikke skal kunne tvangsfuldbyrdes.”

Den erhvervsdrivende kan protestere
Loven er nu vedtaget, men med væsentlige ændringer.
Der er nu vedtaget en ordning, hvorefter Forbrugerklagenævnet og godkendte private klage- eller ankenævn skal forkynde en afgørelse over for den erhvervsdrivende, hvis der er truffet en afgørelse, hvor forbrugeren får helt eller delvis medhold.
Hvis den erhvervsdrivende ikke vil være bundet af afgørelsen, skal den erhvervsdrivende inden 30 dage give klagenævnet meddelelse herom. Såfremt den erhvervsdrivende ikke giver en sådan meddelelse bliver afgørelsen bindende og kan bruges til tvangsfuldbyrdelse af kravet. Giver den erhvervsdrivende meddelelse om, at denne ikke vil være bundet af afgørelsen kan forbrugeren indbringe sagen for domstolene.
I forbindelse med behandlingen af lovforslaget om tvangsfuldbyrdelse af klagenævnsafgørelser i Folketinget har økonomi- og erhvervsministeren lovet, at der som supplement til lovforslaget bliver foreslået en ordning, der indebærer, at Forbrugerstyrelsen vil sikre, at en eventuel retssag mod den erhvervsdrivende kan føres for forbrugeren.
Det er økonomi- og erhvervsministerens hensigt, at det nye lovforslag skal vedtages og træde i kraft samtidig med loven om tvangsfuldbyrdelse af klagenævnsafgørelser, den 1. januar 2010.

Forbrugerklager
Regeringens lovforslag har været sendt i høring, og Advokatrådet har i to omgange afgivet høringssvar. Høringssvarene kan findes på www.advokatsamfundet.dk < Om os selv < Høringssvar.