Spring hovednavigationen over

2009 - Advokaten 7 - Er du advokat eller lobbyist?

Publiceret: 14. februar 2012

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

EU-Kommissionen har etableret et frivilligt register for lobbyister. Også dele af advokaters arbejde bliver betragtet som lobbyisme.

Af Lars Økjær Jørgensen, advokat, Advokatsamfundet

EU-Kommissionen forsøger med sit gennemsigtighedsinitiativ at skabe større åbenhed om EU’s institutioner. Som led heri har Kommissionen oprettet et frivilligt register over lobbyister, hvis indsats retter sig mod de europæiske institutioner.
I det omfang advokater udfører lobbyisme, vil de også kunne optages i registret. Ifølge Kommissionen arbejder advokater ikke med lobbyisme, når de udøver juridisk rådgivning eller anden professionel rådgivning i det omfang, det har forbindelse med klientens fundamentale krav på en retfærdig rettergang, herunder retten til at forsvare sig i administrative processer.
Omvendt er det Kommissionens opfattelse, at en advokat udøver lobbyisme, når advokatens indsats har til formål at øve indflydelse på politiske formuleringer og beslutningstagning i de europæiske institutioner.

Hvad er en lobbyist?
Kommissionen giver følgende konkrete eksempler på aktiviteter, der omfattes af registrets område:
• En advokat, som ved, at Kommissionen er ved at udarbejde et forslag til direktiv, som vil have betydning for en klients virksomhed. Advokaten tager kontakt til den ledende embedsmand, som beskæftiger sig med direktivforslaget med henblik på at forklare den ansatte klientens særlige situation, således at Kommissionen tager dette med i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af direktivforslaget.
• En klient som mener, at der mangler EU-regler, der dækker klientens virksomhed, vil gerne have Kommissionen til at tage et lovgivningsinitiativ.
Tilsvarende giver Kommissionen følgende eksempler på aktiviteter, der falder uden for registrets område:
• Når et advokatfirma bistår en klient i forbindelse med en konkret sag for Domstolen eller med direkte relationer til en konkurrencesag eller til en anmodning til Kommissionen om aktindsigt.
• Rådgivning og kontakt til myndighederne med det formål at hjælpe en klient til at fastslå klientens juridiske stilling eller konkrete muligheder inden for rammerne af eksisterende lovgivning.
• Et advokatfirma søger oplysninger med henblik på fortolkning af en lov eller forståelsen af forslag til lovgivning.
En del advokater deltager i reformarbejde i andre sammenhænge, såsom den europæiske sammenslutning af advokatsamfund (CCBE) med henblik på at øve indflydelse på kommende lovgivning. Det er i de tilfælde organisationen, som i givet fald skal lade sig registrere. Både CCBE og Advokatsamfundet er registreret i registret.

Husk at spørge
Der er ingen officielle privilegier forbundet med at lade sig registrere, men registrerede virksomheder vil kunne forvente visse fordele. Eksempelvis vil Kommissionens embedsmænd formentlig give fortrin til registrerede virksomheder i forbindelse med besvarelse af henvendelser. Kommissionen vil også give særlig orientering til disse virksomheder om udvikling inden for områder af interesse.
Registrering kræver en afsløring af, hvilke interesser advokatfirmaet har varetaget gennem det seneste regnskabsår. Såvel alle navne på de klienter, som advokatfirmaet har været lobbyister for som omsætningen fra lobbyvirksomhed, skal oplyses. For danske advokatvirksomheder vil afgivelse af sådanne oplysninger kræve klientens accept, idet det ellers kan indebære et brud på tavshedspligten. Det indebærer, at hvis blot en af klienterne afviser at give sin accept, kan advokatvirksomheden ikke lade sig registrere, før der er forløbet et regnskabsår, uden at nogen klienter har afvist at give deres accept.
For virksomheder med kontorer i andre jurisdiktioner, skal man være opmærksom på, at de etiske regler i visse lande kan være til hinder for, at de for registreringen nødvendige oplysninger kan afgives uagtet klienternes accept. Det gør sig formentlig gældende i både Frankrig, Belgien, Luxembourg, Spanien, Portugal og Italien m.fl.

Krav til lobbyister
Selvom registrering er frivillig skal registrerede virksomheder følge nogle etiske regler, som er fastsat af Kommissionen. Reglerne kræver således, at lobbyister:
1. identificerer sig ved eget navn og ved navnet på den virksomhed som de arbejder for eller repræsenterer,
2. ikke giver urigtige oplysninger om sig selv i forbindelse med registreringen, så EU-ansatte eller tredjepersoner bliver vildledt,
3. oplyser om interesser og i givet fald om dem, de repræsenterer,
4. sikrer sig at den information, de giver er korrekt, fuldstændig og ajourført,
5. ikke skaffer sig oplysninger eller forsøger at skaffe sig oplysninger på uærlig måde,
6. ikke forsøger at få EU-embedsmænd til at omgå regler eller standarder, som gælder for dem,
7. hvis de ansætter tidligere EU-personale, respekterer disses overholdelse af regler vedrørende deres tidligere ansættelse, herunder tavshedsforpligtelse.

Register i vækst
Aktuelt er der opført over 1.800 lobbyister i EU-Kommissionens registre og der kommer ca. 30-40 til hver uge.

Sådan registreres du
Når beslutning om registrering er truffet, kan registrering ske on-line via www.europa.eu < Dokumenter < Registre over interesserepræsentanter/lobbyister. Her kan du også tilmelde dig Europa-Parlamentets register over lobbyister.
Her kan du også få hjælp til registreringen.