Spring hovednavigationen over

Ansøgningsfristen for at søge legater under Advokatsamfundet nærmer sig. Læs om legaterne her.

SAGFØRERNES AUKTIONERS LEGAT

Rejselegat
Rejselegatet kan søges af en københavnsk advokat med en god juridisk kandidateksamen, der i sit arbejde har vist fremragende evner og en levende interesse for sit fag, som gør det sandsynligt, at vedkommende vil have stor gavn af en studierejse.

Legatet gives fortrinsvis til hel eller delvis dækning af rejseudgifter og tuition. Legatet gives ikke til kongresrejser, rejser med en varighed på under tre måneder eller til rejser, der allerede er påbegyndt på uddelingstidspunktet medio maj.

Legatudbetalingen er i juni. Ansøgningsskema findes på fondens hjemmeside

Ansøgning kan indsendes fra 15. marts 2023 og ansøgningsfristen er 1. april 2023.

 

LEGAT TIL VÆRDIGT TRÆNGENDE

Legatet kan søges af københavnske advokater, der uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder, eller til rekreationsrejser for københavnske advokater eller deres pårørende, eller til københavnske advokaters efterlevende, fraskilte eller fraseparerede ægtefæller samt børn under 25 år.

Legatudbetalingen er i juni. Ansøgningsskema findes på fondens hjemmeside.

Ansøgning kan indsendes fra 15. marts 2023 og ansøgningsfristen er 1. april 2023.

 

UNDERSTØTTELSESFONDEN

Legatet kan søges af nuværende eller forhenværende advokater, der er økonomisk dårligt stillede eller disses efterlevende ægtefæller og børn eller undtagelsesvis til andre, som advokaten faktisk forsørgede.

Understøttelsesfonden administrerer desuden seks selvstændige legater, hvis formålsparagraf stort set er enslydende med Understøttelsesfondens. Legatet udbetales halvårligt i juni og december.

Yderligere information samt ansøgningsskema findes på fondens hjemmeside

Ansøgningsfristen er 31. marts 2023.

 

BIRTHE DAELLS FOND

Birthe Daells Fond kan søges med henblik på at få økonomisk støtte til advokatbistand. Fondens formål er at sikre, at personer – også juridiske – som ikke har råd til at antage en advokat til at varetage deres sag, kan få bistand fra en advokat. Fonden kan – helt eller delvis – dække udgifter til advokatsalær i det omfang, det ikke bliver godtgjort hos modparten, f.eks. ved dom, fri proces og/eller retshjælpsforsikring.

Birthe Daells Fond giver ikke støtte til separations- og skilsmissesager, eller injuriesager. Ved ”separations- og skilsmissesager” forstås ægteskabs-/samlivssager i al almindelighed, herunder også tvister mellem parterne samt bopæls- og samværssager om fælles børn. Du kan ikke få støtte til betaling af sagsomkostninger til modparten, til retsafgifter, syn og skøn og meget mere. Der gives heller ikke støtte til sager, som allerede er ført, ligesom der heller ikke gives dækning til udgifter til advokatbistand, som allerede er ydet.

Ansøgning indsendes af den advokat, der skal føre sagen og skal udover en sagsfremstilling (og kopi af ansøgning om fri proces) indeholde oplysning om parternes økonomiske forhold (herunder seneste årsopgørelse) og størrelsen af det beløb, man søger om. Se mere på fondes hjemmeside

Du kan læse nærmere om alle legaterne og betingelserne for at søge her