Spring hovednavigationen over
Tilbage

Kampen for LGBT+ står i Polen og Ungarn

KOMMENTAR. Når der i disse dage er Pride, så hylder vi mangfoldigheden og diversiteten. Vi markerer, at alle har ret til at være til som forskellige mennesker, og at vi alle kan vælge den partner, vi ønsker og elsker. Vi er nået langt i Danmark, men ude i verden må LGBT+-personer kigge langt efter rettigheder og frihed. I Ungarn og Polen står det særlig slemt til.

Af Martin Lavesen og Charlotte Krarup, hhv. formand og næstformand i Advokatrådet

Når der i disse dage er Pride, så hylder vi mangfoldigheden og diversiteten. Vi markerer, at alle har ret til at være til som forskellige mennesker, og at vi alle kan vælge den partner, vi ønsker og elsker. Det bakker vi stærkt op om i Advokatsamfundet, og mener det er en meget grundlæggende rettighed, som vi skal forsvare og stå sammen om på linje med menneskerettigheder, retsstatsprincipper og frihedsrettigheder. LGBT+-personers rettigheder hænger sammen med det tankesæt og det ideal, som vores samfund er bygget op om, og det er værd at hylde og støtte op om.
Vi er nået langt i Danmark, og selvom vi ikke nødvendigvis er i mål ift diskrimination, hadforbrydelser m.m. så er det alligevel passende og rigtigt, at vi retter blikket ud i verden, hvor LGBT+-personer må kigge langt efter rettigheder og frihed. I Ungarn og Polen står det særlig slemt til, og når vi markerer Priden, sender vi samtidig en stærk opfordring til de to lande om, at de skal og må ændre kurs i synet på LGBT+-personer og deres rettigheder.
I Ungarn har regeringen i juni vedtaget en lovgivning, der forbyder og begrænser muligheden for at vise og offentliggøre indhold omkring homoseksualitet, køn m.m. til børn og unge. I Polen har adskillige kommuner og regioner erklæret sig såkaldt ”LGBT-frie zoner”, hvor det for eksempel er forbudt for to mænd at kysse offentligt eller holde i hånd. Den polske præsident har kaldt den såkaldte ”LGBT-ideologi” for en ideologi, der er endnu mere farlig end den kommunisme, som var udbredt i Polen i 40 år. Noget der også blev sat fokus på under sidste års Pride.
Både i retorik og politik står de to lande for en kurs, som er uforenelig med de værdier, som bør præge en retsstat og være fælles for de lande, som er en del af EU. Det er også helt på sin plads, at EU-Kommissionen midt i juli åbnede sager mod de to lande og nu afkræver svar fra Ungarn og Polen på, hvordan de mener, henholdsvis de LGBT-frie zoner og indholdsforbud omkring LGBT+-indhold er foreneligt med EU's værdier.
EU rækker udover økonomisk frihandel. EU bygger også på fælles værdier og principper – herunder retsstatsprincipper – og vi mener, det er nødvendigt, at EU-Kommissionen nu tager første skridt ind i et egentligt retsligt opgør med regeringerne i de to lande.
Vi har i de samme lande set en række problemer på det retslige område med blandt andet politisk indblanding i det uafhængige domstols arbejde og advokater, som har helt uacceptable arbejdsvilkår, når de repræsenterer visse typer af for staten ”uønskede” klienter. For os er det et klart billede på, at Polen og Ungarn med deres nuværende regeringer er på afveje, og at LGBT+-personer desværre er nogle af de personer, som også rammes hårdt af flertalstyranni og antidemokratiske holdninger.
EU må derfor sætte handling bag ordene og forfølge sagerne – og også om nødvendigt tage økonomiske sanktioner i brug. Ikke kun af hensyn til borgere i Polen og Ungarn, men også fordi det skal være tydeligt for andre nationer, at det ikke er vejen frem.
I de internationale fora, hvor Advokatsamfundet indgår – blandt andet den europæiske sammenslutning af advokatsamfund CCBE – kæmper vi derfor for den pakke af rettigheder og retssikkerhed, som hører et frit og demokratisk samfund til. Vi må sige tydeligt fra og sende et entydigt signal fra EU – at vi siger nej til diskrimination og homofobi, og at retsstatsprincipperne gælder for alle.