Spring hovednavigationen over
Tilbage

Udvanding af advokatkrav vil skade retssikkerheden

Konkurrencerådet kommer i en ny rapport om advokatmarkedet med en række forslag, der skal føre til øget konkurrence, men som udvander kravene til advokaters uafhængighed og dermed risikerer at skade forbrugerbeskyttelsen og borgernes retssikkerhed – og adgangen til uvildig advokatbistand i landdistrikter og yderområder. Advokatrådet er positive over for at se på de af konkurrencerådets forslag, der ikke er til skade for retssikkerheden.

En række af de forslag, som Konkurrencerådet i dag har fremlagt i en ny rapport om advokatmarkedet, peger i den gale retning. En vej, hvor borgernes retssikkerhed udhules og forbrugerbeskyttelsen forringes. Sådan lyder reaktionen fra Advokatsamfundet, der bakker fuldt op om sund konkurrence, men samtidig slår fast, at sund konkurrence også skal sikre høj retssikkerhed for borgerne.

”Der er skrappe, bindende regler for advokater i dag. De krav er sat i verden for at beskytte klienterne, så advokaten altid er uafhængig og alene tjener klientens sag - og kun klientens sag - på bedste vis. Det giver borgerne en stor sikkerhed og beskyttelse, og er en grundpille i vores retssamfund. Hvis man følger konkurrencerådets forslag, og slækker på de krav – for eksempel til hvem der kan eje advokatvirksomheder, og hvem der kan kalde sig advokat - så skader vi uafhængigheden og dermed retssikkerheden for borgere og virksomheder,” siger Advokatrådets formand, Peter Fogh. 

Advokatrådets formand understreger at konkurrence og retssikkerhed ikke behøver være i modstrid.

”Man kan godt fastholde retssikkerhed og skabe mere konkurrence. Men rapportens forslag om at fjerne advokaters uafhængighed vil ikke give bedre eller billigere advokatydelser for borgere og virksomheder – det er særdeles tvivlsomt. Så vi har svært ved at se, at det overhovedet er relevant i en konkurrencesammenhæng. Til gengæld vil de forslag med sikkerhed svække retssikkerheden.”

Peter Fogh peger desuden på, at tiltagene åbner op for, at for eksempel større kapitalfonde og revisionshuse kan gå ind og påvirke markedet, så mindre advokatkontorer i landdistrikterne og yderområderne må lukke eller bliver købt op. Dermed får almindelige borgere uden for de større byer sværere ved at få en uvildig lokal advokat, og det vil være en uheldig udvikling for landdistrikterne og adgangen til retssikkerhed overalt i landet.

Problematisk markedsbeskrivelse
Advokatrådet er samtidig uenig i det billede der tegnes af konkurrencen. Rapporten beskriver således kun advokaternes marked uden at medtage den omfattende mængde juridisk rådgivning, der leveres af andre end advokater – for eksempel revisorer, banker, konsulenthuse m.m..

”Advokater kommer naturligvis til at fylde meget i et marked, som alene defineres som det arbejde advokater udfører. Det bliver jo en cirkulær definition. Vi trives fint med hård konkurrence, og det er altid relevant at tage et tjek på, om der er behov for at gøre noget mere for at skærpe konkurrencen. Men det skal ske ud fra et retvisende billede af konkurrencesituationen, og det tegner rapporten desværre ikke. Mange andre aktører kan frit levere juridisk rådgivning, og de gør det i stor stil. Men det er helt udeladt i markedsbeskrivelsen i rapporten, og det mener vi er misvisende. Desværre har Konkurrencerådet heller ikke været villige til at rette rapporten på dette afgørende punkt, på trods af at vi gentagne gange har gjort opmærksom på det,” siger Peter Fogh.

Når rapporten og dens forslag skal behandles politisk af blandt andet Justitsministeren og retsordførerne, opfordrer Advokatrådet til, at retssikkerheden får en mere passende placering, end det er sket i rapporten. Ifølge Advokatrådets formand kan retssikkerheden og nogle af rapportens tiltag godt gå hånd i hånd, og det vil være fornuftigt at se i retning af de forslag.

”Vi er positive over for at drøfte flere af de forslag, der er i rapporten. Så længe rettigheder og retssikkerhed for borgere og virksomheder fastholdes, så indgår vi meget gerne i en dialog om rapportens anbefalinger om for eksempel uddannelse og flere oplysninger til klienter,” siger Peter Fogh.

Høringssvar

Advokatsamfundet har afgivet høringssvar til rapporten i flere omgange.
Høringssvarene kan finde her:

Endeligt høringssvar 31. august 2020 

Tekstnære bemærkninger af 22. oktober 2020

Foreløbigt høringssvar til kapitel 2 og 4 af 12. november 2019  

BCG-analyse af markedet for juridiske ydelser

Advokatsamfundet har sammen med Danske Advokater fået udarbejdet en analyse af markedet hos Boston Consulting Group (BCG). Den rapport kan ses her.