Spring hovednavigationen over
Tilbage

Opslag: Indstilling af medlemmer til advokatundersøgelser 

Advokatrådet er af Folketinget blevet anmodet om at indstille medlemmer til to kommende advokatundersøgelser, som skal gennemføres inden for rammerne af den nye ordning for undersøgelser med særlig parlamentarisk forankring.

De to undersøgelser drejer sig henholdsvis om politiets brug af et ”action card” i forbindelse med sagen om aflivning af alle mink i Danmark og sagen om beslutningen om at foretage nedgravning af de aflivede mink. 

Endelige kommissorier for de to undersøgelser forventes besluttet af det netop nedsatte Granskningsudvalg snarest muligt. 

Det kan oplyses om undersøgelsen om politiets brug af et ”action card”, at kommissoriet aktuelt ventes at få følgende overordnede indhold: Der vil skulle redegøres for gældende ret af betydning for sagen i det relevante tidsrum, særlig for de retlige rammer for politiets bistand til veterinær- og fødevaremyndigheder m.v. I forlængelse heraf vil der skulle foretages en undersøgelse og redegørelse for det faktiske hændelsesforløb med særligt fokus på politiets brug af et ”action card”. Heri vil skulle indgå, af hvem, hvordan og hvornår det blev besluttet, at politiet skulle medvirke ved kontakten med minkavlerne, hvordan det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et ”action card” til denne opgave, hvordan dette blev udarbejdet, hvilken form for juridisk kvalitetssikring af indholdet der fandt sted, hvordan dette ”action card” faktisk blev anvendt, og hvordan der blev fulgt op på erfaringer undervejs. Der vil endvidere skulle foretages en selvstændig vurdering af ”action cards” overensstemmelse med retstilstanden og en vurdering af et eventuelt misforholds omfang og klarhed. 
 
Undersøgelsen af nedgravningen af aflivede mink ventes aktuelt at få følgende overordnede indhold: Der vil skulle redegøres for gældende ret af betydning for sagen i det relevante tidsrum, herunder for gældende regler for varetagelse af miljømæssige, sundhedsmæssige og veterinærsundhedsmæssige hensyn og for inddragelse af faglige vurderinger på disse områder. I forlængelse heraf vil der skulle foretages en undersøgelse og redegørelse for det faktiske hændelsesforløb i forbindelse med nedgravningen. Heri vil skulle indgå, hvilke myndigheder og personer der var involveret i beslutningen om nedgravning, hvilke miljømæssige, sundhedsmæssige og veterinærsundhedsmæssige undersøgelser og vurderinger der blev gennemført, hvilke andre muligheder for bortskaffelse der blev overvejet, og hvorfor de blev fravalgt, og hvordan selve nedgravningen forløb, herunder med hvilke midler det blev søgt sikret, at nedgravningen skete på en forsvarlig måde. I samme forbindelse vil der skulle ske en belysning af myndighedstilsynet med arbejdet og opfølgning på afgørelser, anbefalinger m.v. fra tilsynsmyndigheder samt opfølgning på eventuelle nye erfaringer undervejs i arbejdet. 
 
For begge undersøgelser forventes det, at der vil skulle ske en belysning af, hvorvidt der undervejs i forløbet er givet urigtige eller vildledende oplysninger til Folketinget og en vurdering af, hvorvidt myndigheder eller personer har gjort sig skyldige i fejl eller forsømmelser, herunder egentligt retsstridige forhold. Dog ønskes ikke en vurdering til belysning af, om der er grundlag for at gøre ansvar gældende mod ministre. 
 
For begge undersøgelser ventes i øvrigt at gælde, at redegørelsen – hvis gennemgangen af sagen giver anledning til det – kan indeholde forslag til forbedringer af beslutningsprocesser, arbejdsgange m.v. Endvidere ventes for begge at gælde, at undersøgelsen skal tilrettelægges, så et muligt sammenfald med den kommende granskningskommissions undersøgelse af sagen om ulovhjemlet beslutning om aflivning af mink undgås. Om denne undersøgelse kan henvises til bilaget til Udvalget for Forretningsordenens beretning af 21. december 2020.
 
Fristen for afslutning af begge advokatundersøgelser ventes fastsat til den 1. oktober 2021. 

Advokatrådet opfordrer alle interesserede advokater uanset køn, alder, etnicitet, religion, seksuel orientering eller handicap til at søge om at komme i betragtning. Som led i udvælgelsen vil der blive indhentet oplysninger om eventuelle tidligere disciplinære sanktioner i Advokatnævnet.

Interesserede advokater bedes senest torsdag den 22. april 2021 kl. 12 indsende en kort ansøgning vedlagt CV til hfe@advokatsamfundet.dk med angivelse af, hvilken undersøgelse – hvis ikke begge – man ønsker at komme i betragtning til.